phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Câu hỏi:

07/08/2019 177,235

Bạn đang xem: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

A. những hóa học phản xạ nên là những hóa học dễ dàng tan.

B. những hóa học phản xạ nên là những hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. một số ion vô hỗn hợp phối hợp được cùng nhau tạo ra trở nên hóa học kết tủa hoặc hóa học khí hoặc hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

Đáp án chủ yếu xác

D. phản xạ ko nên là thuận nghịch tặc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Khi những ion phối hợp được cùng nhau tạo ra trở nên tối thiểu một trong những hóa học sau:

- Chất kết tủa.

- Chất năng lượng điện li yếu ớt.

- Chất khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình năng lượng điện li viết lách đích là

A. NaCl → Na2+ + Cl-.

B. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-.

C. C2H5OH → C2H5+ + OH-.

D. CH3COOH → CH3COO- + H+.

Câu 2:

Phương trình H+ + OH-® H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ đem phương trình sau:

A. NaOH + NaHCO3Na2CO3 + H2O

B. NaOH + HCl® NaCl + H2O

C. H2SO4 + BaCl2® BaSO4 + 2HCl

D. 3HCl + Fe(OH)3® FeCl3 + 3H2O

Câu 3:

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

Dãy những ion rất có thể tồn bên trên vô và một hỗn hợp là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Na+, Mg2+, NO3-, OH-.

Câu 4:

Đặc điểm phân li Zn(OH)2 nội địa là

A. theo phong cách bazơ.

B. vừa phải theo phong cách axit vừa phải theo phong cách bazơ.

C. theo phong cách axit.

D. ko phân li.

Câu 5:

Cho phương trình phản ứng:  KOH + HCl  → KCl + H2O. Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ bên trên là

A. OH- + H+ → H2O

B. K+ + Cl- → KCl.

C. OH- + 2H+ → H2O

D. 2OH- + H+ → H2O

Câu 6:

Dãy hóa học nào là tại đây nội địa đều là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

B. H2CO3, CH3COOH, H3PO4, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.