phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất