sách chân trời sáng tạo lớp 1

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 1 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm 2021-2022 (Gồm trăng tròn Cuốn):

STT Tên Giá bìa
1 G2BH1G001M20 VBT Đạo đức 1 - Chân trời          10.000
2 G2BH1M001M20 VBT Mĩ thuật 1 - Chân trời           10.000
3 G2BH1Q001M20 VBT hoạt động và sinh hoạt thưởng thức 1 - Chân trời          15.000
4 G2BH1R001M20 VBT music 1 - Chân trời          13.000
5 G2BH1T001M20 VBT Toán 1/1 - Chân trời          16.000
6 G2BH1T002M20 VBT Toán 50% - Chân trời          15.000
7 G2BH1V001M20 VBT Tiếng Việt 1/1 - Chân trời          12.000
8 G2BH1V002M20 VBT Tiếng Việt 50% - Chân trời          15.000
9 G2BH1V003M20 Tập ghi chép 1/1 - Chân trời            9.000
10 G2BH1V004M20 Tập ghi chép 50% - Chân trời            7.000
11 G2BH1X001M20 VBT Tự nhiên xã hội 1 - Chân trời          16.000
12 G2HH1E001M20 Giáo dục thể hóa học 1 - Chân trời          16.000
13 G2HH1G001M20 Đạo đức 1 - Chân trời          13.000
14 G2HH1M001M20 Mĩ thuật 1- Chân trời          13.000
15 G2HH1Q001M20 Hoạt động thưởng thức 1 - Chân trời          16.000
16 G2HH1R001M20 Âm nhạc 1 - Chân trời           12.000
17 G2HH1T001M20 Toán 1 - Chân trời          28.000
18 G2HH1V001M20 Tiếng Việt 1/1 - Chân trời           33.000
19 G2HH1V002M20 Tiếng Việt 50% - Chân trời          31.000
20 G2HH1X001M20 Tự nhiên xã hội 1- Chân trời          24.000
Tổng         324.000

Công ty CP phát triển sách Giáo Dục - Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo Việt Nam là Đơn vị phát triển đầu tiên Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Trân trọng trình làng cho tới Quý thầy/Cô, bố mẹ và các em học viên.