sách lớp 6 chân trời sáng tạo

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 6 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm Học 2021-2022 (23 Cuốn) Gồm:

STT Tên  Giá bìa 
1 Ngữ văn 6, tập dượt một 23.000
2 Ngữ văn 6, tập dượt hai 19.000
3 Toán 6, tập dượt một 21.000
4 Toán 6, tập dượt hai 19.000
5 Giáo dục công dân 6 11.000
6 Lịch sử và Địa lí 6 32.000
7 Khoa học tập ngẫu nhiên 6 33.000
8 Công nghệ 6 14.000
9 Giáo dục thể hóa học 6  20.000
10 Âm nhạc 6  12.000
11 Mĩ thuật 6 14.000
12 Hoạt động thưởng thức, phía nghiệp 6 16.000
13 Bài tập dượt Ngữ văn 6, tập dượt một 12.000
14 Bài tập dượt Ngữ văn 6, tập dượt hai 12.000
15 Bài tập dượt Toán 6, tập dượt một 17.000
16 Bài tập dượt Toán 6, tập dượt hai 20.000
17 Bài tập dượt Giáo dục đào tạo công dân 6 9.000
18 Bài tập dượt Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử 12.000
19 Bài tập dượt Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí 12.000
20 Bài tập dượt Công nghệ 6 9.000
21 Bài tập dượt Âm nhạc 6  8.000
22 Bài tập dượt Mĩ thuật 6 9.000
23 Bài tập dượt Hoạt động thưởng thức, phía nghiệp 6 12.000
Tổng 366.000

Công ty CP sản xuất sách Giáo Dục - Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo Việt Nam là Đơn vị sản xuất đầu tiên Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Trân trọng ra mắt cho tới Quý thầy/Cô, cha mẹ và các em học viên.