she was pleased that things were going on

Câu hỏi:

30/03/2020 86,354

B. satisfactorily

Bạn đang xem: she was pleased that things were going on

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng, kể từ loại

Giải thích:

go on: kế tiếp

Sau cụm động kể từ “going on” cần thiết một trạng kể từ.

satisfied (adj): ưng ý, thoả mãn

satisfactorily (adj): một cơ hội ưng ý

satisfying (adj): đem đến sự thoả mãn

satisfactory (adj): đạt đòi hỏi, rất có thể gật đầu đồng ý được

Tạm dịch: Ông ấy ưng ý rằng tất cả đang được ra mắt một cơ hội chất lượng đẹp nhất.

Chọn B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ to lớn má how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

Xem thêm: phân tích nhân vật quản ngục

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said to lớn us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting phàn nàn we were told about his leaving the company.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to lớn solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

Xem thêm: bài văn miêu tả con vật

D. discovered by chance