skill 1 unit 7 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 7 lớp 8 Skills 1 trang 77, 78 nhập Unit 7: Environmental protection Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 7.

Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1 (trang 77, 78) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skill 1 unit 7 lớp 8

Reading

1 (trang 77 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Look at the picture and say what you see. Then list the names of some endangered species you know (Làm việc group. Nhìn nhập hình ảnh và phát biểu những gì chúng ta trông thấy. Sau ê liệt kê thương hiệu một vài loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt tuy nhiên em biết)

Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1 (trang 77, 78) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I see a marine turtle in the ocean. The names of some endangered species: giant panda, tiger, whooping crane, xanh xao whale …

Hướng dẫn dịch:

Tôi thấy một con cái rùa đại dương nhập biển. Tên một vài loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng: panda lớn tưởng, hổ, sếu đầu đỏ ối, cá voi xanh…

Quảng cáo

2 (trang 77-78 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text and choose the words or phrases to lớn make the following statements correct. (Đọc đoạn văn và lựa chọn kể từ hoặc cụm kể từ nhằm thực hiện cho những câu sau đúng)

Today, there are national parks all over the world. and the number is rising all the time. A national park is a special area for the protection of the environment and wildlife.

In Viet Nam, there are now 34 national parks. Con Dao National Park is one of them. It became a national park in 1993. The park is in Con Dao District, Ba Ria-Vung Tau Province. It contains 16 small islands covering trăng tròn,000 hectares. The ecosystem here is very diverse with thousands of species, including marine animals. Many species of corals as well as sea turtles, dolphins, and endangered dugongs live here as well. The park is also trang chủ toa lot of valuable kinds of woods and medicinal plants. Three ancient trees in the park were named “Vietnamese Heritage Trees”.

Con Dao National Park, lượt thích other national parks, plays a key role in saving endangered species as well as protecting the environment and natural resources. It also helps raise the awareness of local residents about the importance of nature.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ngày ni, có khá nhiều khu vui chơi công viên vương quốc bên trên từng trái đất. và số lượng đang được tăng thêm từng khi. Công viên vương quốc là một trong những chống đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo môi trường thiên nhiên và động vật hoang dã hoang dại.

Ở nước ta lúc này với 34 vườn vương quốc. Vườn vương quốc Côn Đảo là một trong những nhập số ê. Nó đang trở thành một khu vui chơi công viên vương quốc nhập năm 1993. Công viên nằm trong thị trấn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nó bao hàm 16 quần đảo nhỏ với diện tích S trăng tròn.000 ha. Hệ sinh thái xanh ở trên đây đặc biệt đa dạng mẫu mã với sản phẩm ngàn loại, bao hàm cả động vật hoang dã đại dương. đa phần loại sinh vật biển na ná rùa đại dương, cá heo và cá nược với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt cũng sinh sống ở trên đây. Vườn còn là một điểm triệu tập nhiều loại mộc và thuốc tốt. Ba cây cổ thụ nhập khu vui chơi công viên được vinh danh là “Cây di tích Việt Nam”.

Vườn vương quốc Côn Đảo, như là như các vườn vương quốc không giống, vào vai trò cần thiết trong những việc cứu giúp những loại nguy khốn cấp cho na ná đảm bảo môi trường thiên nhiên và khoáng sản vạn vật thiên nhiên. Nó cũng canh ty nâng lên trí tuệ của người dân địa hạt về vai trò của vạn vật thiên nhiên.

Quảng cáo

1. There are 34 national parks / nations’ parks in Viet Nam now.

2. The conservation / ecosystem in Con Dao is very diverse.

3. The dugong is a(n) dangerous / endangered animal.

4. National parks play a key role in saving the environment / small islands.

Đáp án:

1. national parks

2. ecosystem

3. endangered

4. environment

Hướng dẫn dịch:

1. Hiện ni ở nước ta với 34 vườn vương quốc.

2. Hệ sinh thái xanh ở Côn Đảo đặc biệt đa dạng mẫu mã.

3. Bò đại dương là loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.

4. Các vườn vương quốc vào vai trò cần thiết trong những việc đảm bảo môi trường thiên nhiên.

3 (trang 78 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text again and choose the correct opinion A, B or C (Đọc lại văn bạn dạng và lựa chọn chủ kiến trúng A, B hoặc C)

1. What is the best title for the passage?

A. National Parks in Viet Nam

B. Con Dao National Park

C. The Protection of Wildlife

2. National parks are areas for _______________.

A. the protection of the environment

B. the management of marine life

C. the sale of animal products

3. What is the area of Con Dao National Park?

A. 34 hectares.

B. 16 hectares.

C. trăng tròn,000 hectares.

4. Con Dao National Park has many kinds of _______________ .

A. valuable plants

B. ancient trees

C. natural values

5. Which of the following is NOT true, according to lớn the passage?

A. There are more and more national parks in the world.

B. Con Dao National Park is rich in animal species.

C. Con Dao National Park's mission is to lớn help other national parks.

Đáp án:

1. B

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 1

2. A

3. C

4. A

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề hoặc nhất mang lại đoạn văn là gì? - Vườn vương quốc Côn Đảo.

2. Vườn vương quốc là quần thể đảm bảo môi trường thiên nhiên.

3. Vườn vương quốc Côn Đảo với diện tích S như vậy nào? - trăng tròn.000 ha.

4. Vườn vương quốc Côn Đảo có khá nhiều loại thực vật quý.

5. Điều này tại đây KHÔNG trúng, theo đuổi đoạn văn? - Nhiệm vụ của Vườn vương quốc Côn Đảo là hỗ trợ những vườn vương quốc không giống.

Speaking

4 (trang 78 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about Vu Quang National Park. Look at the facts. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi đáp về vườn vương quốc Vũ Quang. Nhìn nhập những vấn đề bên dưới đây)

Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1 (trang 77, 78) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

A: Where is Vu Quang National Park?

B: It's in Vu Quang District, Ha Tinh Province.

A: When did Vu Quang National Park open?

B: It's opened in 2002.

A: What is the area of Vu Quang National Park?

B: About 55,000 hectares.

A: What kind of species does Vu Quang National Park has?

B: It has Saolas, "black deer" and also valuable plants, woods, medicinal plants.

Hướng dẫn dịch:

A: Vườn vương quốc Vũ Quang ở đâu?

B: Nó ở thị trấn Vũ Quang, tỉnh TP. Hà Tĩnh.

A: Vườn vương quốc Vũ Quang xuất hiện Lúc nào?

B: Nó được há nhập năm 2002.

A: Vườn vương quốc Vũ Quang với diện tích S như vậy nào?

B: Khoảng 55.000 ha.

A: VQG Vũ Quang với những loại nào?

B: Nó với sao la, "hươu đen" và cả những loại cây, mộc, cây thuốc tốt.

5 (trang 78 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Talk about Vu Quang National Park, using the answers in 4. (Làm việc group. Nói về Vườn vương quốc Vũ Quang, dùng câu vấn đáp nhập bài bác 4)

Gợi ý:

Vu Quang National Park is in Vu Quang District, Ha Tinh Province. It opened in 2002. The area of National Park is about 55,000 hectares. It has sánh many kind of species. Saolas, "black deer" as the animals. And the park also has valuable plants, wood, medicinal plants.

Hướng dẫn dịch:

Vườn vương quốc Vũ Quang nằm trong thị trấn Vũ Quang, tỉnh TP. Hà Tĩnh. Nó xuất hiện nhập năm 2002. Diện tích của Vườn Quốc gia là khoảng chừng 55.000 ha. Nó với thật nhiều loại. Saolas, "hươu đen" là động vật hoang dã. Và vườn còn tồn tại những loại cây, mộc, thuốc tốt.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 7

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Getting Started (trang 72,73)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 1 (trang 74)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2 (trang 75,76)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Communication (trang 76,77)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 2 (trang 79, 80)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Looking Back (trang 80,81)

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Project (trang 81)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-7-pollution.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học