skills 2 unit 4 lớp 9Với câu nói. giải bài xích tập luyện Unit 4 lớp 9: Skills 2 vô Unit 4: Life in the past Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4.

Unit 4 lớp 9: Skills 2

Unit 4 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: skills 2 unit 4 lớp 9

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past - Skills 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Một người con trai rộng lớn tuổi tác đang được kể về tháng ngày đến lớp của tôi. Nghe và coi câu này chính (T), sai (F), hay là không đem vấn đề (NG).)

Bài nghe:

1. The school had classes for different age groups.

2. All the subjects were taught by one teacher.

3. Some students didn't wear shoes vĩ đại school.

4. Students didn't have exams because they would cost too much.

5. Students could talk vĩ đại their teacher whenever they wanted vĩ đại.

6. The teacher didn't give students any homework.

Đáp án:

1. F2. T3. T4. NG5. F6. T

Hướng dẫn dịch:

1. Trường đem những lớp cho những group tuổi tác không giống nhau.

2. Tất cả những môn được dạy dỗ vị một nghề giáo.

3. Vài học viên ko đem giầy cho tới ngôi trường.

Quảng cáo

4. Các học viên không tồn tại kỳ đua chính vì bọn chúng tiếp tục tôn phí thật nhiều.

5. Những học viên nói theo cách khác chuyện với nghề giáo của mình bất kể lúc nào bọn họ ham muốn.

6. Giáo viên ko mang đến học viên ngẫu nhiên bài xích tập luyện này.

Nội dung bài xích nghe:

I went vĩ đại a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys and girls, and one teacher who taught everything. The school didn't have a name, so sánh we just called it ‘our school’. We used vĩ đại walk vĩ đại school. Some children went bare-footed.

At school we learnt vĩ đại read and vĩ đại write. We also learnt a little maths and history. There were no science essons, and we didn't have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had vĩ đại behave ourselves. We stood up and bowed vĩ đại greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed vĩ đại. However, I had no homework and no extra classes. I had a lot of time vĩ đại play outside and vĩ đại help my parents in the house. I loved my school and those school days.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tôi đến lớp ở ngôi trường học tập thôn. Trên thực tiễn, có duy nhất một lớp học tập mang đến 15 học viên ở những lứa tuổi không giống nhau, cả phái mạnh láo nháo phái nữ, và một nghề giáo tiếp tục dạy dỗ tất cả. Nhà ngôi trường ko mang tên, chính vì thế Cửa Hàng chúng tôi chỉ gọi là 'trường học tập của bọn chúng tôi'. Chúng tôi thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường. phần lớn đứa con trẻ cút chân trần.

Ở ngôi trường, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục học tập cơ hội gọi và ghi chép. Chúng tôi đã và đang học tập được một không nhiều toán học tập và lịch sử hào hùng. Không đem môn khoa học tập, và Cửa Hàng chúng tôi cũng không tồn tại những kỳ đua.

Mặc mặc dù ngôi trường Cửa Hàng chúng tôi còn nhỏ tuy nhiên nó đem những quy tắc nghiêm nhặt. Chúng tôi tiếp tục nên tư xử sự. Chúng tôi vùng dậy và cúi kính chào mừng đón nghề giáo của Cửa Hàng chúng tôi vô đầu từng bài học kinh nghiệm. Chúng tớ chỉ nói theo cách khác khi Cửa Hàng chúng tôi được phép tắc. Tuy nhiên, tôi không tồn tại bài xích tập luyện trong nhà và không tồn tại lớp học tập tăng. Tôi tiếp tục đem thật nhiều thời hạn nhằm nghịch tặc phía bên ngoài và để giúp đỡ phụ vương u tôi vô căn nhà. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi và những ngày ở ngôi trường.

2. Listen again and fill the blanks with the correct information. (Lắng nghe đợt tiếp nhữa và điền vô vị trí trống trải với vấn đề chính.)

Bài nghe:

1. Number of students: ____________.

2. Some students went vĩ đại school ____________.

3. Lessons focused on: reading, writing, and ____________.

Quảng cáo

4. The school was small but it had ____________.

5. The students had no homework or ____________.

Đáp án:

1. 152. bare-footed3. maths. history4. strict rules5. extra classes

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

1. Số lượng học tập sinh: 15.

2. phần lớn học viên đến lớp vị chân trần.

3. Các bài học kinh nghiệm triệu tập vào: gọi, ghi chép, toán học tập, và lịch sử hào hùng.

4. Trường học tập nhỏ tuy nhiên đem quy lăm le nghiêm nhặt.

5. Các học viên không tồn tại bài xích tập luyện về căn nhà hoặc những lớp học tập tăng.

3. Make a list of the facilities you are using your studies nowadays. Then tick one(s) you think was/were not available about twenty years ago. (Lập 1 list hạ tầng vật hóa học chúng ta đang được dùng mang đến việc tiếp thu kiến thức. Tích vô những loại chúng ta suy nghĩ là dường như không được dùng cách đó hai mươi năm.)

Các phương tiện đi lại thời điểm hiện tại hỗ trợ cho việc học:

- projector: máy chiếu

- computer: máy tính

- USB

- Library: thư viện

- Laptop/ Mobile: PC xách tay/ di động

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short mô tả tìm kiếm of how students in the past studied without that facility. (Chọn một phương tiện đi lại ko quí phù hợp với trăng tròn năm vừa qua và ghi chép một mô tả ngắn ngủi về sự làm thế nào những học viên vô vượt lên trên khứ học tập tuy nhiên ko cần thiết phương tiện đi lại này.)

Gợi ý:

It is most likely that students twenty years ago were not able vĩ đại enjoy the Internet in their studies. That's why it took them a lot of time, energy, and even money, vĩ đại vì thế a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked vĩ đại write an assignment about past habits, the students had vĩ đại go vĩ đại the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment.They would also have vĩ đại meet with some old people and talk vĩ đại them about the past. At trang chính, they had vĩ đại hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had vĩ đại write a clean copy on another piece of paper for submission.

Hướng dẫn dịch:

Hầu như học viên hai mươi năm về trước ko thể vô Internet nhằm học tập. Đó là tại vì sao bọn họ mất mặt thật nhiều thời hạn, tích điện và thậm chí còn cả tài sản nhằm thực hiện một bài xích thu hoạch tuy nhiên lúc này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản hoàn thiện vô một hoặc 2 ngày.

Ví dụ như khi được đòi hỏi ghi chép 1 bài xích thu hoạch về những thói quen thuộc vô vượt lên trên khứ, những học viên nên cho tới tủ sách, dò la sách theo đòi dề tài, xem sách và ghi chép tay ngẫu nhiên vấn đề này mà người ta suy nghĩ là hữu ích so với bài xích thu hoạch của mình. Họ cũng tiếp tục chạm mặt 1 vài ba người rộng lớn tuổi tác và thưa với bọn họ về vượt lên trên khứ. Tại căn nhà, bọn họ nên ghi chép tay bài xích thu hoạch, hoàn toàn có thể nên tẩy xóa và ghi chép lại nhiều bạn dạng thứ nhất, bọn họ nên ghi chép một bạn dạng sao thật sạch bên trên 1 tờ giấy tờ không giống nhằm nộp.

Bài giảng: Unit 4 Life in the past - Skills 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb ... 2. Use the newly-formed ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation ... 2. Use used vĩ đại ...

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction ... 2. Read the stories ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man ... 2. Listen again ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer ... 2a. Match the verbs ...

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: what do you do for a living

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-4-life-in-the-past.jsp