the accident happened because he drove

Câu hỏi:

20/01/2021 6,941

Supply the correct sườn of the words in brackets to tát complete the following sentences.

Bạn đang xem: the accident happened because he drove

The accident happened because he drove …………………………... (care)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences.

They will build a new school next month.

- A new  school……………………………………………………..…………

Câu 2:

Choose the best answer.

If I ………….rich, I ……………………….around the world.

A. will be - travel

B. am - will travel

C. were - would travel

D. would be – traveled

Câu 3:

Supply the correct sườn of the words in brackets to tát complete the following sentences.

You should buy this book . It’s very…………………………….. (inform)

Câu 4:

Put the verbs in the brackets into the correct tense or form

My house (10. build)………………………………………..at present.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

Câu 5:

Choose the best answer.

Hoa: I suggest going camping next Sunday.- Lan: …………………………..

A. That’s a fine day

B. That’s a good idea

C. That’s a reason

D. That’s a good trip

Câu 6:

Supply the correct sườn of the words in brackets to tát complete the following sentences.

(Tradition)………….………................……., people eat sticky rice cakes at Tet

Câu 7:

Choose the best answer.

It’s raining. …………….., Mr. Nam has to tát go to tát work.

A. Although

B. So

C. Therefore

Xem thêm: hãy nêu một số sự kiện chính của truyện thánh gióng

D. However