the homework he was allowed to go out with his friends

Câu hỏi:

07/09/2021 37,611

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: the homework he was allowed to go out with his friends

________ the homework, he was allowed đồ sộ go out with his friends.

D. Having finished

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức :  Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ

Giải thích: Khi nhì mệnh đề nằm trong công ty ngữ, và câu mong muốn nhấn mạnh vấn đề hành vi phía đằng trước được hoàn thành xong đoạn trước rồi hành vi hâu phương mới mẻ xẩy ra thì tất cả chúng ta sử dụng công thức: Having + P2, S+Ved. Đáp án D.

Tạm dịch: Sau Lúc hoàn thành xong đoạn bài xích tập dượt về ngôi nhà, anh ấy được luật lệ đi dạo với những người dân các bạn của mình

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I remember she wore a ______dress đồ sộ go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken đồ sộ her so sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize đồ sộ her for having spoken đồ sộ her so sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her so sánh severely yesterday.

Xem thêm: môi trường xung quanh em

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her so sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken đồ sộ her so sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they bởi not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking đồ sộ Linda after a buổi tiệc nhỏ.

- David: “Would you lượt thích bủ đồ sộ give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chính now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

D. from