they are looking for the man and his dog. they have lost the way in the forest

Câu hỏi:

20/09/2020 46,397

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

Bạn đang xem: they are looking for the man and his dog. they have lost the way in the forest

AThey are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.

B. They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Đáp án chủ yếu xác

CThey are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

DThey are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

“the man and his dog” là danh kể từ chỉ người và vật và nhập vai trò thực hiện công ty ngữ nhập câu thứ hai (they) => sử dụng “that”

Lưu ý: ko sử dụng “who” hoặc “which” nhập tình huống này vì thế “who” chỉ thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người còn “which” thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật.

“That” rất có thể thay cho thế cho tới từ đầu đến chân và vật.

Cách chuyển: That đứng ngay lập tức sau danh kể từ nó thay cho thế và trước động kể từ nó thực hiện công ty ngữ.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang được dò thám tìm kiếm người nam nhi và con cái chó của ông tớ tuy nhiên đã trở nên lạc nhập rừng.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

The most beautiful girl lives in a thành phố. I lượt thích her long hair very much.

AThe most beautiful girl who long hair I lượt thích lives in a thành phố.

BThe most beautiful girl, whose long hair I lượt thích, lives in a thành phố.

CThe most beautiful girl whose long hair which I lượt thích lives in a thành phố.

DThe most beautiful girl whose long hair I lượt thích lives in a thành phố.

Câu 2:

Choose the best answer to tướng fill in the blank.

My uncle, _____ you met yesterday, is a famous lawyer in the town.

A.that

Bwhich

C. whom

D. who

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

Câu 3:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one,

I have some homework. I must bởi them tonight.

A. I have some homework whom I must bởi tonight.

BI have some homework which I must bởi tonight.

C. I have some homework in which I must bởi tonight.

D. I have some homework who I must bởi tonight.

Câu 4:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

I have seen several houses. Most of them are quite unsuitable.

A. I have seen several houses, most of that are quite unsuitable.

BI have seen several houses most of which are quite unsuitable.

CI have seen several houses, which are quite unsuitable.

DI have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Câu 5:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

The street is bad and narrow. It leads to tướng my school.

AThe street, which leads to tướng my school, is bad and narrow.

BThe street which leads to tướng my school is bad and narrow.

CThe street which is bad and narrow lead to tướng my school.

DThe street which leading to tướng my school is bad and narrow.

Câu 6:

Choose the best answer to tướng fill in the blank.

The police are questioning the woman _____ purse was stolen outside the supermarket.

Athat

B. which

Cwho

Xem thêm: tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

D. whose