tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2


1. Match the sentences (1-5) to lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple sườn of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct sườn of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to lớn change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Match the sentences (1-5) to lớn the correct uses (a-c)

(Nối câu (1-5) với cơ hội dùng đích (a-c).)

1. My sister usually cooks dinner.

a. a timetable / programme

2. The train leaves at 10 a.m.

3. The Red River flows through Ha Noi.

b. a regular action

4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday.

5. We sometimes watch TV on Sundays.

c. a general truth

Phương pháp giải:

- a timetable/ programme: thời gian giảo biểu/ chương trình

- a regular action: một hành vi thông thường xuyên

- a general truth: một thực sự chung

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - c

4 - a

5 - b

1. b

My sister usually cooks dinner.

(Chị tôi thông thường xuyên nấu nướng bữa tối.) => hành vi thông thường xuyên

2. a

The train leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu tách cút khi 10 giờ tối.) => thời hạn biểu

3. c

The Red River flows through Ha Noi.

(Sông Hồng chảy qua chuyện Thành Phố Hà Nội.) => thực sự chung

4. a

My yoga class starts at 6 a.m every Tuesday.

(Lớp học tập yoga của tôi chính thức khi 6 giờ sáng sủa loại Ba mặt hàng tuần.) => thời hạn biểu

5. b

We sometimes watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh phảng phất coi TV vô Chủ nhật.) => hành vi thông thường xuyên

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences. Use the present simple sườn of the verbs.

(Hoàn trở nên câu. Sử dụng động kể từ ở thì lúc này đơn.)

1. My brother and I (make) ________ a new model every month.

2. What _______ Lan (do)______ in her miễn phí time?

3. I (have) ________ a drawing lesson every Tuesday.

4. Mark (not like)_______ doing judo.

5. ______ your English lesson (start)______ at 6 p.m.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này đơn:

- Khẳng định: S + V(s/ es) +…

- Phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

- Nghi vấn: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

- Câu căn vặn Wh-question: Wh-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Lời giải chi tiết:

1. make 2. does - do 3. have 4. doesn't like 5. Does - start

1. My brother and I make a new model every month.

(Tôi và anh trai thực hiện một quy mô mới mẻ hàng tháng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “ my brother and I” là số nhiều nên động kể từ không thay đổi.

2. What does Lan do in her miễn phí time?

(Lan làm những gì vô thời hạn rảnh?)

Giải thích:Thì lúc này đơn thắc mắc Wh-question, công ty ngữ “Lan” số không nhiều nên thêm thắt trợ kể từ “does”, động kể từ không thay đổi.

3. I have a drawing lesson every Tuesday.

(Tôi mang trong mình một buổi học tập vẽ vô Thứ Ba mặt hàng tuần.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “I” nên động kể từ không thay đổi.

4. Mark doesn’t like doing judo.

(Mark ko quí tập dượt judo.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu phủ toan, công ty ngữ “Mark” số không nhiều nên thêm thắt “does not”, động kể từ không thay đổi.

5. Does your English lesson start at 6 p.m?

(Buổi học tập giờ đồng hồ Anh của khách hàng đem chính thức khi 6 giờ tối không?)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu nghi kị vấn, công ty ngữ “your English class” số không nhiều nên thêm thắt “Does” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill in each blank with the correct sườn of the verb in brackets.

(Điền vô địa điểm rỗng tuếch dạng đích của động kể từ vô ngoặc.)

My family members have different hobbies. My dad (1.enjoy) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our garden every day. My mum and sister (3. not like)_______ gardening, but they love cooking. They (4. go) _______ to lớn a cooking class every Sunday. Their lesson (5. begin) _________ at 9 a.m. I (6. not enjoy)_______ cooking, and I cannot cook very well.

Lời giải chi tiết:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

5. begins

6. don’t enjoy

My family members have different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our garden every day. My mum and sister (3) don’t like gardening, but they love cooking. They (4) go to lớn a cooking class every Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t enjoy cooking, and I cannot cook very well.

Giải thích:

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

(1) Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “my dad” số không nhiều nên động kể từ “enjoy” thêm thắt “-s” => enjoys

(2) Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “he” số không nhiều nên động kể từ “spend” thêm thắt “-s” ⇒ spends

(3) Thì lúc này đơn câu phủ toan, công ty ngữ “my mum and sister” số nhiều nên thêm thắt “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t like

(4) Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “they” số nhiều nên động kể từ không thay đổi ⇒ go

(5) Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “their lesson” số không nhiều nên động kể từ “begin” thêm thắt “-s” => begins

(6) Thì lúc này đơn câu phủ toan, công ty ngữ “I” số nhiều nên thêm thắt “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t enjoy

Tạm dịch:

Các member vô mái ấm gia đình tôi đem những sở trường không giống nhau. Thầy tôi quí thực hiện vườn. Ông ấy dành riêng nhì giờ vô quần thể vườn của công ty chúng tôi thường ngày. Mẹ và em gái tôi ko quí thực hiện vườn tuy nhiên bọn họ quí nấu bếp. Họ cho tới một tấm học tập nấu bếp vô Chủ nhật mặt hàng tuần. Buổi học tập của mình chính thức khi 9h sáng sủa. Tôi ko quí nấu bếp và tôi cũng ko thể nấu nướng tiêu hóa.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to lớn change the words or add some.

(Hoàn trở nên câu, dùng kể từ và cụm kể từ tiếp tục mang đến. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi hoặc thêm thắt kể từ.)

1. sun / phối / in / west / every evening.

2. Trang and Minh / play / basketball / every day / after school?

3. flight / from / Ho Chi Minh City / not / arrive / at 10:30.

4. our science teacher / start / our lessons / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / model / at / weekend?

Lời giải chi tiết:

1. The sun sets in the west every evening.

(Mặt trời lặn ở phía Tây từng ban đêm.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác định công ty ngữ “sun” số không nhiều nên động kể từ “set” thêm thắt “-s” => sets

- Trước danh kể từ chỉ sự vật độc nhất tớ người sử dụng mạo kể từ “the” => the sun: mặt trời

- Trước danh kể từ chỉ phương phía tớ người sử dụng mạo kể từ “the” => the west: hướng tây

2. Do Trang and Minh play basketball every day after school?

(Trang và Minh đem nghịch ngợm bóng rổ sau giờ học tập không?)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu nghi kị vấn, công ty ngữ “Trang and Minh” số nhiều nên thêm thắt “Do” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi. => play

3. The flight from Ho Chi Minh đô thị doesn’t arrive at 10:30.

(Chuyến cất cánh kể từ TP.HCM Xì Gòn ko đến thời điểm 10:30.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu phủ toan, công ty ngữ “Ho Chi Minh city” số không nhiều nên thêm thắt “doesn’t”, động kể từ không thay đổi. => doesn’t arrive

- Trước danh kể từ tiếp tục xác lập tớ người sử dụng mạo kể từ “the” => the flight from Hồ Chí Minh city: chuyến cất cánh kể từ TP.HCM Hồ Chí Minh.

4. Our science teacher starts our lessons at 1 p.m on Friday.

(Giáo viên khoa học tập của công ty chúng tôi chính thức bài học kinh nghiệm khi 1 giờ chiều loại Sáu.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác định, công ty ngữ “Our science teacher” số không nhiều nên động kể từ thêm thắt “-s” => starts

- Trước mốc thời hạn rõ ràng tớ người sử dụng giới kể từ “at” => at 1 p.m: vào khi 1 giờ chiều

5. Do you make a model at the weekend? 

(Bạn đem thực hiện quy mô vô vào buổi tối cuối tuần không?)

Giải thích: 

- Thì lúc này đơn câu nghi kị vấn, công ty ngữ “you” số nhiều nên thêm thắt “Do” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi => make

- “model” số không nhiều nên tớ người sử dụng “a” => a model: một cái tế bào hình

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Sentence race. Work in groups.

(Trò chơi: Cuộc đua câu. Làm việc theo dõi group.)

1. Read the verb the teacher writes on the board.

(Đọc động kể từ nhà giáo ghi chép bên trên bảng.)

2. Take turns to lớn make a sentence with the verb, using the present simple.

(Lần lượt bịa đặt một câu với động kể từ, dùng thì lúc này đơn.)

3. Get one point for each correct sentence. The student with the most points wins.

(Mỗi câu đích được một điểm. Học sinh có rất nhiều điểm nhất tiếp tục thắng lợi.)

Lời giải chi tiết:

1. go

I go to lớn school at 7 a.m every day. 

(Tôi cho tới ngôi trường khi 7 giờ sáng sủa thường ngày.)

2. watch.

My brother watches TV at the weekend. 

(Em trai tôi coi TV vô vào buổi tối cuối tuần.)

3. listen

My father usually listens to lớn music. 

(Bố tôi thông thường xuyên nghe nhạc)

4. play

We play football every Sunday morning. 

(Chúng tôi nghịch ngợm soccer vô sáng sủa Chủ nhật mặt hàng tuần.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than vãn THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than vãn one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to lớn an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple sườn of each verb to lớn complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby to lớn the class. Try to lớn persuade your classmates to lớn take it up.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.