tiếng anh 7 unit 1 skills 1


1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to tát the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below.

(Làm việc bám theo group. Nhìn vô tranh ảnh và thảo luận thắc mắc bên dưới.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn rất có thể trông thấy gì vô bức tranh?)

2. In your opinion, what is good about gardening?

(Theo chủ kiến của công ty, thực hiện vườn với gì tốt?)

Lời giải chi tiết:

1. In the picture, I can see 3 people. Maybe It’s a family. They are gardening together. There are a lot of plants around.

(Trong hình họa, tôi rất có thể trông thấy 3 người. Có lẽ cơ là 1 mái ấm gia đình. Họ đang khiến vườn bên cạnh nhau. Xung xung quanh với thật nhiều cây cối.)

2. In my opinion, gardening is very good. Gardening can connect family members. It also helps people protect our environment. Gardening can help us to tát have clean food to tát eat.

(Theo tôi, thực hiện vườn là rất tuyệt. Làm vườn rất có thể liên kết những member vô mái ấm gia đình. Nó cũng chung người xem bảo đảm an toàn môi trường xung quanh của tất cả chúng ta. Làm vườn rất có thể chung tất cả chúng ta với đồ ăn sạch sẽ nhằm ăn.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.

(Đọc đoạn văn về thực hiện vườn. Nối từng kể từ ở cột A với khái niệm của chính nó ở cột B.)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs to tát the most popular group - doing things.

Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for chỉldren. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn to tát be patient and take on responsibility. They learn to tát wait for the plants to tát grow to tát maturity And if they don’t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility.

Gardening is also good because everyone in the family can join in and bởi something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

A

B

1. outdoor

a. a very developed from

2. patient

b. happening outside

3. responsibility

c. the duty of taking care of something

4. maturity

d. very helpful

5. valuable

e. able to tát wait for a long time

Phương pháp giải:

- outdoor (adj): ngoài trời

- patient (adj): kiên nhẫn

- responsibility (n): trách nhiệm

- maturity (n): sự trưởng thành

- valuable (adj): có độ quý hiếm, với ích

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - e

3 - c

4 - a

5 - d

1 - b. outdoor = happening outside

(ngoài trời = ra mắt ở mặt mày ngoài)

2 - e. patient = able to tát wait for a long time.

(kiên nhẫn = rất có thể mong chờ vô một thời hạn dài)

3 - c. responsibility = the duty of taking care of something

(trách nhiệm = trọng trách che chở một chiếc gì đó)

4 - a. maturity = a very developed from

(sự cứng cáp = đặc biệt phân phát triển)

5 - d. valuable = very helpful

(có độ quý hiếm = đặc biệt với ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words.

(Đọc lại đoạn văn. Hoàn trở thành từng câu sau với không thực sự 3 kể từ.)

1. Gardening belongs to tát the group of ____________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables,___________.

3. Gardening makes children become ____________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can ____________.

5. The author and her mother usually garden for _______ a day.

Lời giải chi tiết:

1. doing things

2. insects and bugs

3. patient

4. join in

5. an hour/ one hour

1. Gardening belongs to tát the group of doing things.

(Làm vườn nằm trong group thao tác làm việc gì cơ.)

Thông tin: ... Gardening belongs to tát the most popular group - doing things.

(Làm vườn thuộc sở hữu group phổ cập nhất- thao tác làm việc gì cơ.)

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, insects and bugs.

(Làm vườn dạy dỗ cho tới trẻ nhỏ về những loại hoa, ngược, rau xanh, côn trùng nhỏ và sâu sắc bọ.)

Thông tin: ... They can also learn about insects and bugs.

(Trẻ em còn học tập về côn trùng nhỏ và sâu sắc bọ.)

3. Gardening makes children become patient and responsible.

(Làm vườn thực hiện trẻ nhỏ trở thành kiên trì và với trách móc nhiệm.)

Thông tin: When gardening, children learn to tát be patient and take on responsibility.

(Khi thực hiện vườn, trẻ nhỏ học tập cơ hội kiên trì và phụ trách.)

4. It is an activity that everyone in the family can join in/ bởi something together.

(Nó là 1 sinh hoạt người xem vô mái ấm gia đình rất có thể tham ô gia/ thực hiện điều gì cơ bên cạnh nhau.)

Thông tin:.... everyone in the family can join in and bởi something together.

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

(...người xem vô mái ấm gia đình rất có thể nhập cuộc và thực hiện điều gì cơ bên cạnh nhau.)

5. The author and her mother usually garden for 1 hour a day.

(Tác fake và u của cô ý ấy thông thường thực hiện vườn 1 giờ thường ngày.)

Thông tin: We usually spend an hour a day in our garden.

(Chúng tôi thông thường dành riêng một giờ vô vườn của Shop chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit.

(Làm việc bám theo cặp. Kết ăn ý từng sở trường với (các) quyền lợi của chính nó. Một sở trường rất có thể với nhiều hơn thế một quyền lợi.)

1. collecting stamps

a.develops your creativity

b. makes you strong

2. horse riding

c. reduces stress

d. helps you be more patient

3. making models

e. helps your hands and eyes work well together

Lời giải chi tiết:

1. c, d

2. b, e

3. a, c, d, e

1. collecting stamps (sưu luyện tem)

- reduces stress (giảm căng thẳng)

- helps you be more patient (giúp chúng ta kiên trì hơn)

2. horse riding (cưỡi ngựa)

- makes you strong (giúp chúng ta mạnh mẽ)

- helps your hands and eyes work well together (giúp tay và đôi mắt của công ty sinh hoạt chất lượng nằm trong nhau)

3. making models (làm tế bào hình)

- develops your creativity (phát triển sự tạo nên của bạn)

- reduces stress (giảm căng thẳng)

- helps you be more patient (giúp chúng ta kiên trì hơn)

- helps your hands and eyes work well together (giúp tay và đôi mắt của công ty sinh hoạt chất lượng nằm trong nhau)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to tát the class.

(Làm việc group. Hỏi nhau những thắc mắc sau. tiếp sau đó trình diễn câu vấn đáp của chúng ta trước lớp.)

1. What is your favourite hobby?

(Sở mến yêu thương mến của công ty là gì?)

2. What are its benefits?

(Lợi ích của chính nó là gì?)

Example: My friend Mi’s favourite hobby is collecting stamps. It helps her be more patient.

(Ví dụ: Sở mến yêu thương mến của công ty tôi, Mi là thuế luyện tem. Nó chung cô ấy kiên trì rộng lớn.)

Lời giải chi tiết:

1. Nam: What is your favourite hobby? 

    (Sở mến yêu thương mến của công ty là gì?)

   Mai: My favourite hobby is gardening. 

   (Sở mến yêu thương mến của tôi là làm công việc vườn)

   Nam: What are its benefits? 

   (Lợi ích của chính nó là gì?)

   Mai: It helps u reduce stress. 

   (Nó chung tôi rời căng thẳng)

=> My friend Mai’s favourite hobby is gardening. It helps her reduce stress. 

(Sở mến yêu thương mến của công ty tôi Mai là làm công việc vườn. Nó chung cô ấy rời mệt mỏi.)

2. Nam: What is your favourite hobby? 

   (Sở mến yêu thương mến của công ty là gì?)

   Phong: My favourite hobby is playing football. 

   (Sở mến yêu thương mến của tôi là đùa đá bóng.)

   Nam: What are its benefits? 

  (Lợi ích của chính nó là gì?)

  Phong: It makes u strong. 

  (Nó thực hiện cho tới tôi mạnh mẽ)

=> My friend Phong’s favourite hobby is playing football. lt makes him strong. 

(Sở mến yêu thương mến của công ty tôi Phong là đùa soccer. Nó thực hiện cho tới cậu ấy mạnh mẽ và tự tin.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to tát an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple size of each verb to tát complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby to tát the class. Try to tát persuade your classmates to tát take it up.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to tát the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) to tát the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to tát change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.