tiếng anh 7 unit 7 skills 1


1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

(Nhìn nhập tranh ảnh. Các chúng ta với thấy điều gì là nguy nan ở cơ không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, we can see some potential danger as the students tự not walk across the street at the zebra crossing and it seems lượt thích they are not paying attention lớn other vehicles on the road.

(Có, bọn chúng ta có thể thấy một vài nguy nan ẩn chứa khi những học viên ko quốc bộ qua loa đàng ở điểm với vạch kẻ đường và nhường nhịn như chúng ta ko nhằm ý cho tới những phương tiện khác bên trên đàng.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the following text and choose the correct answer.

 (Đọc văn phiên bản sau và lựa chọn câu vấn đáp trúng.)

This text is about _________.

(Văn phiên bản nói đến ________.)

A. rules for pedestrians (luật cho tất cả những người chuồn bộ)

B. traffic lights (đèn gửi gắm thông)

C. traffic rules (luật gửi gắm thông)

These are some rules about road safety. It is important lớn obey these rules when you are a road user.

Pedestrians

1. Always look carefully when you cross the street.

2. Use the pavement or footpath.

3. Walk across the street at the zebra crossing.

4. Don't cross the road on a red light.

Cyclists

1. Always keep both hands on the handlebars.

2. Wear helmets, and always use the cycle lane.

3. Give a signal before you turn.

4. Don't carry more than thở one passenger. 

Passengers

1. Fasten your seatbelt when you are in a siêu xe.

2. Wait for buses lớn fully stop before getting on or off.

3. Don't talk lớn the driver when he / she is driving.

4. Don't stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là một vài quy tắc về đáng tin cậy giao thông vận tải đường đi bộ. Điều cần thiết là chúng ta cần tuân hành những quy tắc này khi chúng ta là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải.

Người chuồn bộ

1. Luôn để ý cẩn trọng khi chúng ta đi qua đàng.

2. Đi bên trên vỉa hè hoặc làn đàng dành riêng cho tất cả những người quốc bộ.

3. Đi cỗ qua loa đàng bên trên vạch kẻ đàng.

4. Không sang trọng đàng khi tín hiệu đèn đỏ.

Người chuồn xe cộ đạp

1. Luôn lưu giữ cả nhì tay bên trên ghi nhộn nhịp.

2. Đội nón bảo đảm và luôn luôn dùng làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.

3. Ra tín hiệu trước lúc rẽ.

4. Không chở nhiều hơn thế nữa một người.

Hành khách

1. Thắt thừng đáng tin cậy khi ngồi bên trên xe hơi.

2. Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.

3. Không thì thầm với lái xe khi anh ấy / cô ấy đang được tài xế.

4. Không đem ngẫu nhiên thành phần khung hình này thoát khỏi hành lang cửa số của phương tiện đi lại đang được dịch chuyển.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

This text is about traffic rules.

(Văn phiên bản nói đến luật giao thông vận tải.)

Giải thích: The text mentions some rules for pedestrians, cyclists and passengers when participating in traffic.

(Văn phiên bản nhắc đến một vài quy toan so với người quốc bộ, chuồn xe đạp điện và khách hàng khi nhập cuộc giao thông vận tải.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn phiên bản và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where should pedestrians cross the street?

2. Which lane should you use when riding a bike?

3. What should you tự before you turn while riding a bike?

4. What must you tự when you get on or off a bus?

5. What mustn't you tự when you are in a moving vehicle?

Lời giải chi tiết:

1. Where should pedestrians cross the street?

 (Khi qua loa đàng người quốc bộ cần chuồn ở đâu?)

- At the zebra crossing. 

(Trên vạch kẻ đàng.)

Thông tin: Walk across the street at the zebra crossing. 

(Đi cỗ qua loa đàng bên trên vạch kẻ đàng.)

2. Which lane should you use when riding a bike?

 (Bạn nên dùng làn đàng này khi chuồn xe cộ đạp?)

- The cycle lane. 

(Làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.)

Thông tin:… and always use the cycle lane. 

(… và luôn luôn chuồn trên làn đàng giành riêng cho xe đạp điện.)

3. What should you tự before you turn while riding a bike? 

(Bạn nên làm những gì trước lúc rẽ khi đang di chuyển xe cộ đạp?)

- Give a signal before you turn. 

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

Thông tin:Give a signal before you turn. 

Xem thêm: sơ đồ khối máy thu thanh

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

4. What must you tự when you get on or off a bus? 

(Bạn cần làm những gì khi sẵn sàng lên hoặc xuống xe cộ buýt?)

- Wait for buses lớn fully stop. 

(Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn.)

Thông tin: Wait for buses lớn fully stop before getting on or off. 

(…Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.)

5. What mustn't you tự when you are in a moving vehicle? 

(Bạn ko được sản xuất gì khi ngồi bên trên xe cộ đang được di chuyển?)

- Don't stick any body toàn thân parts out of the window.

 (Không đem ngẫu nhiên thành phần khung hình này ra phía bên ngoài hành lang cửa số.)

Thông tin: Don't stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(…Không đưa bất kỳ thành phần khung hình này thoát khỏi cửa ngõ sổ phương tiện khi đang được dịch chuyển.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

4. Work in groups. Ask and answer the following question.

(Làm việc group. Hỏi và vấn đáp thắc mắc sau.)

When you are a road user, what should you NOT do? 

(Khi là kẻ chuồn đàng, chúng ta KHÔNG NÊN LÀM GÌ?)

Make a list in groups. Compare your list with other groups'.

(Lập list theo đòi group. So sánh list của người sử dụng với những group không giống.)

Lời giải chi tiết:

When being a raod user, we had better not:

(Khi nhập cuộc giao thông vận tải, tất cả chúng ta ko nên:)

- Cross the road on a red light. 

(Sang đàng khi tín hiệu đèn đỏ.)

- Cycle in the pavement or footpath. 

(Đạp xe cộ bên trên vỉa hè hoặc lối quốc bộ..)

- Lose cocentration when driving. 

(Mất triệu tập khi đang được tài xế.)

- Stick any body toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(Đưa bất kỳ thành phần khung hình này thoát khỏi cửa ngõ sổ phương tiện khi đang được dịch chuyển.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 (Đọc những câu tại đây về những người dân này. Sau cơ thao tác làm việc theo đòi group. Thảo luận coi ai là kẻ chấp hành đáng tin cậy giao thông vận tải đáng tin cậy và ai ko.)

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet.

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

3. The students are standing in a line lớn get on the school bus.

4. Mr Binh is taking his daughter lớn school on his motorbike. She is sitting in front of him.

5. Michelle is cycling lớn school and she is waving and shouting lớn her friends.

Lời giải chi tiết:

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet. 

(Hoàng đang di chuyển xe đạp điện, và anh ấy đang đội nón bảo đảm.)

=> Hoang is being safe when being a road user because he wearing a helmet when ride a xe đạp. 

(Hoàng được đáp ứng đáng tin cậy là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải tự group nón bảo đảm khi chuồn xe đạp điện.)

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

 (Trời mưa lớn, tuy nhiên chú Long vẫn lái xe cộ rất rất thời gian nhanh.)

=> Mr Long is not safe because when it rains hard, the road is very slippery causing danger if he drives quickly. 

(Chú Long ko đáng tin cậy vì thế trời mưa lớn, đàng rất rất láng trượt làm cho nguy nan nếu di chuyển nhanh)

3. The students are standing in a line lớn get on the school bus. 

(Các chúng ta học viên đang được đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt của ngôi trường.)

=> The students is being safe because they standing in a line lớn get on the school bus.

(Các học viên đang rất được đáng tin cậy vì thế chúng ta đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt cho tới ngôi trường.)

4. Mr Binh is taking his daughter lớn school on his motorbike. She is sitting in front of him. 

(Chú Bình chở đàn bà đến lớp tự xe cộ máy. Cô nhỏ xíu lại ngồi ngay lập tức trước mặt mũi chú.)

=> Mr Binh is not safe because his daughter is sitting in front of him. 

(Chú Bình ko đáng tin cậy vì thế nhằm đàn bà đang được ngồi phần bên trước.)

5. Michelle is cycling lớn school and she is waving and shouting lớn her friends.

 (Michelle đang được giẫm xe cộ cho tới ngôi trường và cô ấy đang được vẫy tay và hét rộng lớn nhằm gọi bạn bè của tớ.)

=> Michelle is not safe because she loses concentration when cycling. 

(Michelle ko đáng tin cậy vì thế tổn thất triệu tập khi giẫm xe cộ.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen lớn the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word lớn complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C lớn complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it lớn the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns lớn ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side tự you keep, lớn the right or lớn the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than thở THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.