toán lớp 4 trang 96

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 96

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 3457 ;  4568 ;  66814 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  900 ;  2355 :

a) Số này phân chia không còn mang lại 2 ?

b) Số này phân chia không còn mang lại 5 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân chia không còn mang lại 2 là: 4568 ;  66814 ;  2050 ;  3576 ;  900.

b) Các số phân chia không còn mang lại 5 là: 2050 ;  900 ;  2355.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy ghi chép phụ thân số sở hữu phụ thân chữ số và phân chia không còn mang lại 2.

b) Hãy ghi chép phụ thân số sở hữu phụ thân chữ số và phân chia không còn mang lại 5.

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

Học sinh rất có thể ghi chép như sau:

a) 326 ;       572 ;     680.

b) 350 ;       705;      860.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

a) Số này phân chia không còn mang lại 2 vừa vặn phân chia không còn mang lại 5 ?

b) Số này phân chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 5 ?

c) Số này phân chia không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 2 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

a) Số vừa vặn phân chia không còn mang lại 2 vừa vặn phân chia không còn mang lại 5 là : 480 ;  2000 ;  9010.

b) Số phân chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 5 là :  296 ;  324.

c) Số phân chia không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 2 là :  345 ;  3995.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số vừa vặn phân chia không còn mang lại 2 vừa vặn phân chia không còn mang lại 5 thì tận nằm trong là chữ số này ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

Số sở hữu tận nằm trong là 0 thì vừa vặn phân chia không còn mang lại 2 vừa vặn phân chia không còn mang lại 5.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái khoáy táo. lõi rằng, nếu như Loan đem số táo cơ chia đều cho các bên mang lại 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang lại 2 các bạn thì cũng vừa vặn không còn.

Hỏi Loan sở hữu từng nào trái khoáy táo ? 

Phương pháp giải:

Loan đem số táo cơ chia đều cho các bên mang lại 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang lại 2 các bạn thì cũng vừa vặn không còn nên số táo của Loan phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Loan đem số táo cơ chia đều cho các bên mang lại 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang lại 2 các bạn thì cũng vừa vặn không còn nên số táo của Loan phân chia không còn cho tất cả 2 và 5. 

Vậy số cơ sở hữu tận nằm trong là 0.

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Biết Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái khoáy táo.

Vậy Loan sở hữu 10 trái khoáy táo.

Loigiaihay.com