toán lớp 5 luyện tập trang 79

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Sơ đồ dùng tư duy: Bài toán tỉ số Phần Trăm lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 79

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính tỉ tuột Phần Trăm của nhị số \(37\) và \(42.\)

b) Một tổ phát hành thực hiện được \(1200\) thành phầm, vô cơ anh Ba thực hiện được \(126\) thành phầm. Hỏi anh Ba thực hiện được từng nào Phần Trăm số thành phầm của tổ?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm tỉ số Phần Trăm của nhị số \(A\) và \(B\) tao thực hiện như sau:

- Tìm thương của \(A\) và \(B.\)

- Nhân thương cơ với \(100\) và viết lách tăng kí hiệu \(\%\) vô phía bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

a)  Tỉ sổ Phần Trăm của nhị số \(37\) và \(42\) là

              \(37 : 42 = 0,8809 = 88,09\%\)

b) Anh Ba đã trải được số phần trăm số thành phầm của tổ là :

              \(126 : 1200 = 0,105 = 10,5\%\) 

                                    Đáp số: a) \(88,09\% ;\)

                                                 b) \(10,5\%\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm \(30\%\) của \(97\).

Xem thêm: muốn tính chu vi hình tròn

b) Một siêu thị chi ra \(6 000 000\) đồng xu tiền vốn liếng. sành siêu thị này đã lãi \(15\%\), tính số chi phí lãi.

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm \(a\%\) của \(B\) tao hoàn toàn có thể lấy \(B\) phân tách mang đến \(100\) rồi nhân với \(a\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(a\) rồi phân tách mang đến \(100\).

Lời giải chi tiết:

a)  \(30\%\) của \(97\) là:

               \(97  : 100 × 30 = 29,1\)

b)  Số chi phí lãi là:

               \(6 000 000  : 100 × 15 = 900 000\) (đồng) 

                           Đáp số:  a) \(29,1;\)

                                         b) \(900 000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm một vài biết \(30\% \) của nó là \(72\).

b) Một siêu thị đang được bán tốt \(420kg\) gạo và vì chưng \(10,5\% \) tổng số gạo của siêu thị trước lúc phân phối. Hỏi trước lúc phân phối siêu thị cơ với từng nào tấn gạo?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm một vài biết \(A\%\) của chính nó là \(B\), tao hoàn toàn có thể lấy \(B\) phân tách mang đến \(A\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(100\) rồi phân tách mang đến \(A\).

Lời giải chi tiết:

a) Số cơ là:

                 \(72 : 30 \times 100=240\).

b) Số gạo của siêu thị cơ với trước lúc phân phối là:

                 \(420:10,5 \times 100  = 4000\;(kg) \)

Xem thêm: phân tích hình tượng cây xà nu

                 \(4000kg\) \(= 4\) tấn

                                           Đáp số: a) \(240\) ;

                                                        b) \(4\) tấn.