unit 11 lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 11 lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

1. Write a or an.

(Điền a hoặc an.)

1. ............ egg

2. ............... friend

3. ............... sink

4. ................ arm

5. ................ mouth 

6. ................. onion

7. .................. umbrella

8. ................... classmate

Phương pháp giải:

* Mạo từ 

Có nhị loại mạo kể từ vô giờ Anh: mạo kể từ (a / an) và mạo kể từ xác lập (the).

* Chúng tao dùng a/an:

- Sử dụng với danh kể từ điểm được số hiếm khi bọn chúng không được xác định

- Chỉ nghề nghiệp nghiệp

- Các cụm từ/ kể từ chỉ lượng

- Dùng vô câu cảm thán

a + phụ âm

an + vẹn toàn âm (a,e,i,o,u)

* Chúng tao dùng the:

- Sử dụng với danh kể từ số không nhiều hoặc số nhiều Lúc bọn chúng và được xác định

- Chỉ những nhân tố duy nhất

- Đứng sau tính từ

- Đứng trước kể từ chỉ thương hiệu riêng

- Chỉ quốc tịch

the + phụ âm

the + vẹn toàn âm (a,e,i,o,u)

Lời giải chi tiết:

1. an

2. a

3. a 4. an
5. a 6. an 7. an

8. a

1. an egg (một ngược trứng)

2. a friend (một người bạn)

3. a sink (một khuôn bể cọ mặt)

4. an arm (một cánh tay)

5. a mouth (một khuôn miệng)

6. an onion (một củ hành tây)

7. an umbrella (một khuôn ô/ cây dù)

8. a classmate (một người bàn sinh hoạt nằm trong lớp)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write a/ an or the.

(Điền a, an hoặc the.)

1. My father is ......... doctor.

2. ..............Sun keeps........ Earth warm.

3. ............ dolphin is intelligent animal.

4. I have ............. orange shirt too.

5. My brother likes xanh rớt pen, not......... red one.

Lời giải chi tiết:

1. a 2. The, the 3. A, an 4. An 5. the, the

1. My father is a doctor.

(Cha tôi là chưng sĩ.)

2. The Sun keeps the Earth warm.

(Mặt trời lưu giữ mang đến Trái Đất luôn luôn rét.)

3. A dolphin is an intelligent animal.

(Cá heo là 1 loại động vật hoang dã mưu trí.)

4. I have an orange shirt too.

(Tôi cũng có thể có một cái áo sơ-mi color cam.)

5. My brother likes the xanh rớt pen, not the red one.

(Anh trai tôi quí cây bút greed color, ko nên red color.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the correct khuông of each verb in brackets.

(Viết dạng trúng của từng động kể từ vô ngoặc.)

1. If it (be) ..........  sunny next week, we (go) .............  on a picnic.

2. If we (recycle) ............  more, we (help) ............  the Earth.

3. We (save)...........  a lot of trees if we (not waste) .............. sánh much paper.

4. More people (have)......... fresh water if we (use) ....... less water.

5. If the river (not be) .......... dirty, there (be) ............ more fish.

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại 1:

Câu ĐK trước tiên tế bào mô tả những điều rất có thể xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này.

If + mái ấm ngữ + V (thì thời điểm hiện tại đơn)

Chủ ngữ + will / would + V (dạng vẹn toàn thể)

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Example: If you use less paper, you will save a lot of trees.

(Nếu các bạn dùng không nhiều giấy má rộng lớn, các bạn sẽ tiết kiệm ngân sách được không ít cây.)

Lời giải chi tiết:

1. is - will go 2. recycle - will help 3. will save - don't waste 4. will have - use 5. isn't - will be

1. If it is sunny next week, we will go on a picnic.

(Nếu tuần sau trời nắng nóng, Shop chúng tôi tiếp tục chuồn dã nước ngoài.)

2. If we recycle more, we will help the Earth.

(Nếu tất cả chúng ta tái mét chế nhiều hơn thế, tất cả chúng ta sẽ hỗ trợ ích mang đến Trái Đất.)

3. We will save a lot of trees if we don't waste sánh much paper.

(Chúng tao sẽ hỗ trợ được thật nhiều cây nếu như tất cả chúng ta ko tiêu tốn lãng phí nhiều giấy má như thế.)

4. More people will have fresh water if we use less water.

(Sẽ có tương đối nhiều người dân có nước ngọt rộng lớn nếu như tất cả chúng ta dùng số lượng nước rộng lớn.)

5. If the river isn't dirty, there will be more fish.

(Nếu sông ko dơ, sẽ sở hữu nhiều cá rộng lớn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine each pair of sentences below vĩ đại make a first conditional sentence.

(Kết thích hợp từng cặp câu sau đây muốn tạo trở nên câu ĐK loại 1.)

1. The air isn't fresh. People cough.

(Không khí ko trong sạch. Mọi người ho.)

________________

2. The water is dirty. A lot of fish die.

(Nước dơ. Rất nhiều cá bị tiêu diệt.)

________________

3. We cut down trees in the forest. There are more floods.

(Chúng tôi chặt cây vô rừng. Có nhiều lũ lụt.)

________________

4. There is too much noise. People don't sleep.

(Có rất nhiều giờ ồn. Mọi người ko ngủ.)

________________

5. There is no water. Plants die.

(Không sở hữu nước. Thực vật bị tiêu diệt.)

________________

Lời giải chi tiết:

1. If the air isn't fresh, people will cough.

(Nếu bầu không khí ko trong sạch, quý khách có khả năng sẽ bị ho.)

2. If the water is dirty, a lot of fish will die.

(Nếu nước dơ, thật nhiều cá tiếp tục bị tiêu diệt.)

3. If we cut down the trees in the forest, the will be more floods.

(Nếu tất cả chúng ta chặt cây vô rừng, lũ lụt tiếp tục nhiều hơn thế.)

4. If there is too much noise, people won't sleep.

(Nếu sở hữu rất nhiều giờ ồn, quý khách sẽ không còn ngủ.)

5. If there is no water, plants will die.

(Nếu không tồn tại nước, cây tiếp tục bị tiêu diệt.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME: Fun matching.

(Kết thích hợp hài hước.)

Work in groups, A and B.

(Làm việc theo đòi group, A và B.)

Group A secretly writes five if-clauses ona sheet of paper.

(Nhóm A kín đáo viết lách năm mệnh đề if bên trên một tờ giấy má.)

Group B secretly writes five main clauses on another sheet of paper.

(Nhóm B kín đáo viết lách năm mệnh đề chủ yếu bên trên một tờ giấy má không giống.)

Match the if-clauses with the main clauses.

(Nối mệnh đề if với mệnh đề chủ yếu.)

Do they match? Are there any funny sentences?

(Họ sở hữu thích hợp nhau không? Có ngẫu nhiên sự hài hước nào là không?)

Lời giải chi tiết:

A

B

- If there are too many people

(Nếu sở hữu rất nhiều người)

- If it is hot

(Nếu trời nóng)

- If today is Sunday

(Nếu ngày hôm nay là Chủ nhật)

- trees will die

(cây tiếp tục chết)

- I will feel cold

(tôi tiếp tục thấy lạnh)

- our would will be greener

(thế giới của tất cả chúng ta tiếp tục xanh rớt hơn)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

Xem thêm: Giới Thiệu Cà Khịa Link - Trang Web Trực Tiếp Bóng Đá Đỉnh Cao Nhất

6. 

7.

8.