unit 3 a closer look 2 lớp 8


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Grammar

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 8

Simple sentences and compound sentences (Câu đơn và câu ghép)

Remember! (Ghi nhớ)

A simple sentence is made up of one independent clause.

(Một câu đơn được tạo thành từ là 1 mệnh đề song lập.)

Example: Minh has some problems with his schoolwork.

(Ví dụ: Minh sở hữu vài ba yếu tố với bài bác tập dượt bên trên ngôi trường.)

A compound sentence is made up of two or more independent clauses. and they are joined by:

(Một câu ghép thông thường được tạo ra vì như thế nhì hoặc nhiều mệnh đề song lập, và bọn chúng được nối cùng nhau bởi)

- a coordinating conjunction: for, and, but, or. so sánh.

(một liên kể từ kết hợp: for (bởi vì), and (và), but (nhưng), or (hoặc), so sánh (vậy nên).)

Example: Mai bought many books, for she likes reading.

(Ví dụ: Mai mua sắm nhiều sách vì như thế cô ấy quí xem sách.)

- a conjunctive adverb: however, therefore, otherwise.

(trạng kể từ liên kết: however (tuy nhiên), therefore (vậy nên), otherwise (mặt khác).)

Example: Mark is hard-working; therefore, he usually gets high scores on exams.

(Ví dụ: Mark rất siêng năng chỉ vậy nên anh ấy thông thường đạt điểm trên cao Khi đánh giá.)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Tick () the simple sentences.

(Đánh vết vô () những câu đơn.)

1. We work together on different projects. 

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools. 

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year. 

4. Sports activities at school help bu relax. 

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills. 

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3. x

4.

5. x

 1. We work together on different projects.

(Chúng tôi thao tác bên nhau ở những dự án công trình không giống nhau.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

✓ 2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

(Các các bạn thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn chất lượng và những nghề giáo độ lượng ở ngôi trường.)

Giải thích: Trong câu sở hữu “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì danh kể từ “good friends” và “tolerant teachers” nên vô câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

(Cô ấy đùa cờ vua rất tuyệt và cô ấy tiếp tục thắng quán quân vô năm trước đó.)

Giải thích: Trong câu sở hữu nhì mệnh đề: “She plays chess very well” và “she won the first prize last year”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì như thế liên kể từ “and” => câu ghép

✓ 4. Sports activities at school help bu relax.

(Các sinh hoạt thể thao ở ngôi trường canh ty tôi thư giãn và giải trí.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

(Các các bạn thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác group, và cũng nên sở hữu kĩ năng tiếp xúc.)

Giải thích: Trong câu sở hữu nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì như thế liên kể từ “and” => câu ghép

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

(Viết S mang lại câu đơn và C mang lại câu ghép.)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Lời giải chi tiết:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

1. S

1. Teenagers are often very active and talkative.

(Các các bạn thiếu hụt nên thông thường linh động và quí thủ thỉ.)

Giải thích: Trong câu sở hữu “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì tính kể từ “active” và “talkative” nên vô câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn

2. S

He often chats with his friends on Facebook Messenger.

(Anh ấy thông thường thủ thỉ với các bạn anh tao bên trên Facebook Messgenger.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

3. C

She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

(Cô ấy là một trong những học viên lanh lợi và là một trong những member linh động của câu lạc cỗ.)

Giải thích: Trong câu sở hữu nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì như thế liên kể từ “and” => câu ghép

4. S

My friends and I joined a sports competition last year.

(Tôi và các bạn tôi nhập cuộc cuộc tử thi thao năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu sở hữu “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì công ty ngữ “my friends” và “I” nên vô câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn

5. C

He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

(Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập cuộc bất kể sinh hoạt này.)

Giải thích: Trong câu sở hữu nhì mệnh đề: “He is a club member” và “he never participates in any of the activities”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì như thế liên kể từ “but” => câu ghép

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. Parents should give teens some freedom, _____ they should also mix limits.

A. for              

B. so               

C. but

2. We don't cheat on exams, ______ it is a wrong thing to tát bởi.

A. or               

B. for              

C. and

3. Lan wants to tát join the school music club; _____  she can't sing or play any instruments.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _____ they also feel pressure from their parents.

A. and            

B. but             

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp

C. or

5. She wanted to tát prepare for the exam; _____ she turned off her mobile phone.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

1. C

Parents should give teens some freedom, but they should also mix limits.

(Phụ huynh nên cho những thiếu hụt niên chút tự tại tuy nhiên bọn họ cũng nên đưa ra những số lượng giới hạn.)

A. for: vì như thế vì              

B. so: vậy nên              

C. but: nhưng

2. B

We don't cheat on exams, for it is a wrong thing to tát bởi.

(Chúng tôi không khí lận trong số bài bác đánh giá, vì như thế nó là một trong những việc thực hiện sai ngược.)

A. or: hoặc là               

B. for: vì như thế vì              

C. and: và

3. A

Lan wants to tát join the school music club; however she can't sing or play any instruments.

(Lan mong muốn nhập cuộc vô câu lạc cỗ music ở trường; song cô ấy ko thể hát hoặc đùa nhạc cụ.)

A. however: tuy rằng nhiên    

B. otherwise: ngược lại   

C. therefore: vì như thế vậy

4. A

Schoolwork causes teens a lot of pressure, and they also feel pressure from their parents.

(Bài tập dượt ở ngôi trường làm cho cho những thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén, và bọn chúng cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ phụ huynh.)

A. and: và            

B. but: nhưng             

C. or: hoặc là

5. C

She wanted to tát prepare for the exam; therefore, she turned off her mobile phone.

(Cô ấy mong muốn sẵn sàng mang lại kì thi; nên là cô ấy tiếp tục tắt điện thoại cảm ứng thông minh.)

A. however: tuy rằng nhiên   

B. otherwise: ngược lại  

C. therefore: vì như thế vậy

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box.

(Kết thích hợp nhì câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ vô vỏ hộp.)

                                or          therefore          so              but        otherwise

1. Phong has to tát study harder. He may fail the exam.

(Phong cần học tập cần cù rộng lớn. Anh ấy rất có thể trượt kỳ ganh đua.)

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy rất rất mẫn cảm. Đừng comment về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.)

3. Mi wants to tát have more friends. She doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn được thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác theo đòi group. Học sinh rất có thể thao tác theo đòi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi quí khoe mẽ những loại mới mẻ của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.)

Phương pháp giải:

or: hoặc là

therefore: vì vậy (đứng đầu câu, ngăn cơ hội với mệnh đề sau nó vì như thế vết phẩy; hoặc đứng thân ái vết chấm phẩy và vết phẩy)

so: vì vậy (đứng sau vết phẩy, thông thường đứng thân ái nhì mệnh đề)

but: nhưng

otherwise: nếu ko thì

Lời giải chi tiết:

1. Phong has to tát study harder; otherwise, he may fail the exam.

(Phong cần học tập cần cù còn nếu không cậu tao tiếp tục trượt bài bác đánh giá.)

2. She is very sensitive; therefore, don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kì mẫn cảm nên chớ comment loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.)

3. Mi wants to tát have more friends, but she doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn được thêm nhiều các bạn tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups, or students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác theo đòi group hoặc thao tác theo đòi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things, so she often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi quí khoe mẽ vật mới mẻ của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng những tấm hình lên social.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES. Which group has the most sentences?

(TRÒ CHƠI. Nhóm này có tương đối nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

(Làm việc group. Mỗi group tạo ra phổ quát câu ghép càng chất lượng. Nhóm có tương đối nhiều câu đích nhất là group thành công.)

Lời giải chi tiết:

He came first; therefore, he got a good seat.

(Anh tao cho tới trước nên anh tao sở hữu số chỗ ngồi chất lượng.)

She loved flowers, and I always bought her flowers, however she didn’t lượt thích to tát get them.

(Cô ấy yêu thương hoa, và tôi luôn luôn mua sắm hoa mang lại cô ấy, song cô ấy lại ko quí nhận bọn chúng.)

She didn’t want to tát go to tát the dentist, but she went anyway.

(Cô ấy không thích cho tới nha sĩ, tuy nhiên rồi cô ấy vẫn chuồn.)

My father’s job is very difficult, but he enjoys going to tát work every day.

(Công việc của phụ vương tôi rất rất trở ngại, tuy nhiên ông ấy vẫn quí đi làm việc thường ngày.)

I would lượt thích to tát help you with this and ease your burden, yet unfortunately, I have no time.

(Tôi mong muốn canh ty cậu chuyện này và giảm sút trọng trách của cậu, tuy nhiên rủi ro là, tôi không tồn tại thời hạn.)

Some people disagree with this theory; however, it’s never been proven right.

(Có vài ba người phủ nhận với thuyết này, song, nó đang chưa lúc nào được chứng tỏ là đích.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs bởi you want to tát join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to tát your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below bởi you think teens face? 2. Listen to tát a conversation and choose the correct answer to tát each question. 3. Listen to tát the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more kêu ca one solution to tát a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct size of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided to tát connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.