1 gấp bao nhiêu lần 1/10

Với giải bài 1 trang 32 Toán lớp 5 cụ thể nhập bài bác Luyện tập dượt chung canh ty học viên đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ tê liệt biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài bác tập dượt Toán lớp 5 Luyện tập dượt chung

Bạn đang xem: 1 gấp bao nhiêu lần 1/10

Bài 1 trang 32 Toán 5:

a) 1 vội vàng từng nào đợt 110?

b) 110 gấp từng nào đợt 1100?

c) 1100 gấp từng nào đợt 11000?

Lời giải

a)

1 vội vàng 110 số đợt là:

 1:110=10(lần)

b)

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

110 gấp 1100 số đợt là:

110:1100=10 (lần)

c)

1100 gấp 11000 số đợt là:

1100:11000=10 (lần)

Xem tăng những bài bác giải bài bác tập dượt Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

Bài 2 trang 32 Toán 5: Tìm x:...

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Bài 3 trang 32 Toán 5: Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể, giờ đầu chảy nhập được  bể, giờ loại nhì chảy nhập được  bể. Hỏi khoảng từng giờ vòi vĩnh nước tê liệt chảy nhập được từng nào phần của bể?...

Bài 4 trang 32 Toán 5: Trước phía trên, mua sắm 5m vải vóc cần trả 60 000 đồng. Hiện ni giá thành từng mét vải vóc tiếp tục tách 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, lúc này rất có thể mua sắm được từng nào mét vải vóc như thế?...

Xem tăng

Tài liệu có một trang. Để coi toàn cỗ tư liệu, sung sướng lòng chuyên chở xuống