a book may be evaluated

Câu hỏi:

14/04/2020 31,649

A. review

Bạn đang xem: a book may be evaluated

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

  A. review (n): bài xích phê bình                         B. reviewing (ving): phê bình

  C. reviewer (n): người phê bình                    D. reviewed (v-ed): phê bình

Sau mạo kể từ “a” và danh kể từ “book” cần thiết thêm một danh kể từ sẽ tạo trở thành 1 danh kể từ ghép.

Tạm dịch: Một cuốn sách hoàn toàn có thể được reviews bởi vì một người phát âm hoặc ngôi nhà văn có trách nhiệm sẽ tạo đi ra một bài xích phê bình cuốn sách.

Chọn A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The more cigarettes you smoke, ______ you will die.

A. the easier

B. more sooner

C. the sooner

D. faster

Câu 2:

Theresa walked past bu without saying a word. She ________ bu.

A. can’t have seen

B. can’t see

C. can’t have been seen

D. can be seen

Câu 3:

A penalty shot is ______ when a major foul is committed inside the 5-meter line.

A. prevented

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

B. awarded

C. committed

D. ranged

Câu 4:

He is a great sport ________. He rarely misses any sport games although he was busy.

A. player

B. enthusiast

C. energy

D. programmer

Câu 5:

Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

In Africa, many children die from not having enough food.

A. poverty

B. starvation

C. drought

D. malnutrition

Câu 6:

She listened so sánh attentively that not a word _______.

A. she had missed

B. she missed

C. she didn’t miss

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

D. did she miss