a closer look 1 unit 8 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 8 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1.  Match each word/phrase with a definition.  

(Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng khái niệm.)

trip                 travel                    epedition                      resort                      tour                           tour guide

1. A journey, usually for pleasure, đồ sộ visit different places: ___________

2. A place where a lot of people go on holiday: ___________

3. The act or activity of moving from one place đồ sộ another: ___________

4. A person who shows tourists around: ___________

5. A short journey đồ sộ a place, especially one for pleasure: ___________

6. An organised journey đồ sộ a place that is not easy đồ sộ reach: ___________

Lời giải chi tiết:

1. tour

2. resort

3. travel

4. tour guide

5. trip

6. expedition

1. A journey, usually for pleasure, đồ sộ visit different places: tour

(Một hành trình dài, thông thường mang lại thú vui, cho tới những vị trí không giống nhau: chuyến du lịch)  

2. A place where a lot of people go on holiday: resort

(Một vị trí điểm tuy nhiên khá nhiều người cho tới nhập kì nghỉ: khu suy nghĩ dưỡng)

3. The act or activity of moving from one place đồ sộ another: travel

(Một sinh hoạt nhằm dịch rời từ là 1 vị trí cho tới vị trí khác: đi du lịch)

4. A person who shows tourists around: tour guide

(Người tuy nhiên dẫn khác nước ngoài chuồn tham ô quan: hướng dẫn viên du lịch)

5. A short journey đồ sộ a place, especially one for pleasure: trip

(Một hành trình dài ngăn cho tới một điểm, nhất là một điểm mang lại niềm vui: chuyến đi)

6. An organised journey đồ sộ a place that is not easy đồ sộ reach: expedition

(Một hành trình dài được tổ chức triển khai cho tới một điểm tuy nhiên ko dễ dàng và đơn giản nhằm cho tới được: chuyến thám hiểm)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. 

 (Điền vào cụ thể từng dù trống trải một kể từ list. Có nhì kể từ quá.)

visit               travel              environment              holiday              book              guides              pleased              excurion              reasonable              trip

Would you lượt thích đồ sộ explore an exciting location? Do you want đồ sộ (1) _________ đồ sộ a beautiful, relaxing beach, and help đồ sộ save the environment? If the answer is yes, then you should (2) _________ your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) _________. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip đồ sộ help protect the local (4) _________. Call us today đồ sộ talk with one of our experienced tour (5) _________. We'll help you choose and plan a stimulating (6) _________ that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7) _________. Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) _________ with your EcoTours vacation.

Phương pháp giải:

- visit (v): tham ô quan

- travel (v): di chuyển, du lịch             

- environment (n): môi trường             

- holiday (n): kì nghỉ              

- book (v): đặt điều khu vực trước             

- guides (n): phía dẫn              

- pleased (adj): hài lòng              

- excurion (n): thường xuyên du ngoạn              

- reasonable (adj): hợp ý lý             

- trip (n): chuyến đi

Lời giải chi tiết:

1. travel 2. book 3. visit 4. environment
5. guides 6. holiday 7. resonable 8. pleased

Would you lượt thích đồ sộ explore an exciting location? Do you want đồ sộ (1) travel to a beautiful, relaxing beach, and help đồ sộ save the environment? If the answer is yes, then you should (2) book your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) visit. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip đồ sộ help protect the local (4) environment. Call us today đồ sộ talk with one of our experienced tour (5) guides. We’ll help you choose and plan a stimulating (6) holiday that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don’t worry about the cost. Our prices are very (7) reasonable. Call right now at (048) 555-6788. You’ll be (8) pleased with your EcoTours vacation.

Giải thích:

(1) want đồ sộ + V(nguyên thể)

(2) should + V(nguyên thể)

(3) Thì lúc này đơn công ty ngữ "you" + V (nguyên thể)

(4) Sau mạo kể từ "the" và tính kể từ "local" cần thiết danh kể từ, local environment (n.p): môi trường thiên nhiên địa phương

(5) Cụm danh kể từ "tour guides" (hướng dẫn viên du lịch)

(6) Sau mạo kể từ "a" và tính kể từ "stimulating" cần thiết danh từ

(7) Cấu trúc: S (our prices) + be (are) + adv (very) + adj 

(8) Cấu trúc: S (you) + be (will be) + adj

Tạm dịch:

Bạn vẫn muốn mày mò một vị trí thú vị? quý khách hàng vẫn muốn du ngoạn cho tới một bãi tắm biển tự do thoải mái và xinh rất đẹp và canh ty bảo đảm môi trường thiên nhiên. Nếu câu vấn đáp là đem, chúng ta nên được sắp xếp một kỳ nghỉ ngơi với EcoTours. Tại EcoTours, Shop chúng tôi giúp đỡ bạn tận thưởng kỳ nghỉ ngơi và giao lưu và học hỏi nhiều hơn thế về những điểm chúng ta tham ô quan lại. Thêm nhập bại Shop chúng tôi cho chính mình ngân sách một đô la nhập kỳ nghỉ ngơi sẽ giúp đỡ bảo đảm môi trường thiên nhiên địa hạt. Hãy gọi mang lại Shop chúng tôi và kể mang lại Shop chúng tôi nghe về một trong mỗi chỉ dẫn tour tuy nhiên chúng ta đã và đang được thưởng thức. Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ nghỉ ngơi sôi động thích hợp cho chính mình. Những kỳ nghỉ ngơi của tất cả chúng ta chắc chắn rằng ko hề nhàm ngán. Đừng lo ngại về ngân sách. Giá cả của Shop chúng tôi cực kỳ phải chăng. Gọi mang lại Shop chúng tôi ngay lập tức lúc này (048) 555 - 6788. quý khách hàng tiếp tục ưng ý với kỳ nghỉ ngơi EcoTours.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use the words below đồ sộ complete the compound nouns that match the definitions. 

(Sử dụng kể từ tiếp sau đây nhằm triển khai xong danh kể từ ghép phù phù hợp với những khái niệm.)

lag                             in                     season                              over                      back                     stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, đồ sộ show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Lời giải chi tiết:

1. jet lag

2. drawback

3. stopover

4. peak season

5. check-in

6. bus stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet lag

(Cảm giác mệt rũ rời và hoang mang và sợ hãi về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh dài: say máy bay)  

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: drawback

(Một bất lợi hoặc yếu tố loại tuy nhiên thực hiện cho 1 ý tưởng phát minh trở thành không nhiều lôi cuốn hơn: cản trở)

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stopover

(Một thời hạn nghỉ ngơi ngắn ngủn ở điểm này bại thân thích nhì phần của một hành trình: điểm ngừng chân)  

4. A popular time of the year for holidays: peak season

(Một khoảng chừng thời hạn thông dụng nhập năm nhằm nghỉ ngơi mát: mùa cao điểm)

5. The place where you go first when you arrive at an airport, đồ sộ show your ticket: check-in

(Một điểm tuy nhiên chúng ta chuồn trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay, nhằm trình vé của bạn: làm thủ tục)

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus stop

(Một điểm ở một phía lối của tuyến đường đem đại dương báo, điểm xe pháo buýt ngừng lại: điểm ngừng xe pháo bus)  

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences using the compound nouns below. 

 (Hoàn trở nên những câu dùng danh kể từ ghép tiếp sau đây.)

swimming pool                  touchdown                checkout                  pile-up             mix-up               full board

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes đồ sộ a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Phương pháp giải:

swimming pool: hồ nước bơi                

touchdown: hạ cánh               

checkout: trả phòng                  

pile-up: vụ đâm xe            

mix-up: sự thiếu sót lẫn              

full board: cty ăn ở đầy đủ gói

Lời giải chi tiết:

1. checkout

2. swimming pool

3. mix-up

4. pile-up

5. touchdown

6. full board

1. The checkout time is 12 noon at this khách sạn.

(Thời gian dối trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.)

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a swimming pool.

(Hãy chắc chắn rằng rằng tất cả chúng ta ở một hotel đem hồ nước bơi lội.)

3. There was a mix-up with our tickets - we were charged for one-way tickets and not a round trip.

(Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng tôi- Shop chúng tôi bị tính phí vé một chiều ko nên vé đầy đủ gói)

4. The motorway was blocked because there had been a pile-up.

(Đường đường cao tốc bị ngăn vì thế đem vụ đâm xe pháo.)

5. After touchdown, please remain seated until the aircraft comes đồ sộ a standstill outside the terminal building.

(Sau Khi hạ cánh mừng rỡ lòng ngồi lại cho tới Khi máy cất cánh cho tới trạm ngừng của bên phía ngoài của trạm đợi.)

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and full board.

(Ở hotel, chúng ta cũng có thể lựa chọn thân thích chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ full.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention đồ sộ the tone in the questions.

(Nghe và tái diễn đoạn rỉ tai ngắn ngủn sau, để ý cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

1. A: Where would you lượt thích đồ sộ go sightseeing?

(Bạn ham muốn chuồn ngắm nhìn ở đâu?)

   B: I'd lượt thích đồ sộ go đồ sộ nước Australia most of all.

(Tôi ham muốn cho tới Úc nhất.)

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave?

(Bạn suy nghĩ sao về một cuộc mày mò hố động mới?)

   B: Oh, fantastic.

(Ồ, thiệt tuyệt hảo.)

3. A: Have you been sightseeing all day?

(Bạn đã từng đi ngắm nhìn một ngày dài hôm nay?)

    B: Yeah. We've been đồ sộ the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

(Đúng rồi. Chúng tôi đã từng đi cho tới một ngôi miếu, khu vực vườn lan và chợ giời.)

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction?

(Ai Cập đem nên là 1 điểm lôi cuốn những du khách?)

B: Yes. Millions of people go there every year.

(Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng du ngoạn sắp tới đây hàng năm.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Where would you lượt thích đồ sộ go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích đồ sộ go đồ sộ nước Australia most of all.

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been đồ sộ the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen đồ sộ kiểm tra your pronunciation.

(Đánh lốt những thắc mắc với mũi thương hiệu trở xuống hoặc là di chuyển xuống-lên, và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bạn làm việc. Sau bại nghe nhằm đánh giá trừng trị âm của khách hàng.)

Martin: What’s the matter, Janet?

(Có chuyện gì vậy Janet?)

Janet: I’m looking for my passport. It seems đồ sộ be lost.

(Tôi đang được tìm hiểu hộ chiếu của tôi. Hình như nó bị thất lạc.)

Martin: Have you already searched your purse?

(Bạn vẫn tìm hiểu nhập ví chưa?)

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

(Chưa, kính của tôi đâu rồi?)

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it?

(Nó hoàn toàn có thể ở nhập cặp của khách hàng. Cặp đâu rồi?)

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane?

(Ồ ko, nó không tồn tại ở phía trên. cũng có thể tôi vẫn nhằm lại nó bên trên máy bay?)

Martin: Oh my God.

(Ôi Chúa ơi.)

Janet: What should I vì thế now?

(Bây giờ tôi nên thực hiện gì?)

Martin: Let’s report it đồ sộ the customs officer.

(Hãy báo với nhân viên cấp dưới thương chính.)

Lời giải chi tiết:

Martin: What’s the matter, Janet ↷?

Janet: I’m looking for my passport. It seems đồ sộ be lost.

Martin: Have you already searched your purse↷ ⤻?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses ↷?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it ↷?

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane ↷ ⤻?

Martin: Oh my God.

Janet: What should I vì thế now ↷?

Martin: Let’s report it đồ sộ the customs officer.

Từ vựng

1. 

2.                                 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

8. 

9. 

10.