a closer look 2 unit 6 lớp 8


1. Use the verbs from the box with will or won't to tát complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order to tát khuông meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences to tát make them true for you. Then share your answers with a partner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The future simple (Thì sau này đơn)

1. Use the verbs from the box with will or won't to tát complete these dialogues.

(Sử dụng những động kể từ nhập vỏ hộp với will hoặc won't nhằm hoàn thành xong những đoạn đối thoại này.)

               take                have                tell                  join               attend               do

Example: (Ví dụ)

A: What are you doing this weekend?

(Cuối tuần này các bạn thực hiện gì?)

B: I don't know yet. I think my dad will take us to tát the Ethnology Museum.

(Tôi vẫn không biết. Tôi nghĩ về tía tôi tiếp tục trả Shop chúng tôi cho tới chỉ bảo tàng Dân tộc học tập.)

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

    Phong: I'm not sure. The teacher _____ us tomorrow.

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

   Chris: We're planning to tát visit Ta Ho Village. We _____ the local festival, but we _____ the tribal dance as it is late in the evening.

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

    Daughter: No. We _____ lessons, but we _____ experiments in the lab.

Phương pháp giải:

will + V: sẽ

won't + V: sẽ không

Lời giải chi tiết:

1. will tell

2. will attend – won’t join

3. won’t have – will do

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

   (Tuần sau các bạn đem đua ko Phong?)

   Phong: I'm not sure. The teacher will tell us tomorrow.

   (Mình ko vững chắc nữa. Mai nghề giáo tiếp tục trình bày mang đến bọn chúng bản thân biết.)

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

    (Cậu ấn định tiếp tục chuồn đâu nhập kì ngủ vậy Chris?)

    Chris: We're planning to tát visit Ta Ho Village. We will attend the local festival, but we won’t join the tribal dance as it is late in the evening.

    (Mình ấn định tiếp cận buôn bản Ta Ho. Mình tiếp tục tham gia liên hoan tiệc tùng khu vực, tuy nhiên bản thân sẽ không còn nhập cuộc nhập buổi nhảy với những cỗ tộc vì như thế khi này đã tối muộn rồi.)

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

   (Sáng mai con cái đem tiết học tập trực tuyến không?)

    Daughter: No. We won’t have lessons, but we will do experiments in the lab.

    (Không. Tụi con cái không tồn tại lớp học tập trực tuyến, tuy nhiên tiếp tục thực hiện thử nghiệm nhập chống thử nghiệm.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Arrange these words and phrases in the correct order to tát khuông meaningful sentences.

(Sắp xếp những kể từ và cụm kể từ này theo như đúng trật tự sẽ tạo trở thành những câu đem nghĩa.)

1. We / first-term exams / our / will take / very soon / .

2. Alaska / they / in an igloo / stay / when / visit / Will they / ? 

3. She / the tribal groups / to tát help them / will work with / revive their culture / .

4. online learning / in / I won't choose / the second semester / .

5. I'll come / to tát / I go / to tát London / if / this summer / see you / .

Lời giải chi tiết:

1. We will take our first-term exams very soon.

(Chúng tao tiếp tục đua học tập kì một cực kỳ sớm thôi.)

2. Will they stay in a igloo when they visit Alaska?

(Họ tiếp tục sinh sống nhập ngôi nhà tuyết Lúc chúng ta cho tới Alaska chứ?)

3. She will work with the tribals groups to tát help them revive their culture.

(Cô ấy tiếp tục thao tác làm việc với những group cỗ lạc sẽ giúp hồi sinh lại văn hóa truyền thống của mình.)

4. I won't choose online learning in the second semester.

(Mình sẽ không còn lựa chọn học tập trực tuyến nhập học tập kì nhị.)

5. If I go to tát London this summer, I'll come to tát see you.

(Nếu hè này bản thân cho tới Luân đôn, bản thân sẽ tới thăm hỏi các bạn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

First conditional (Câu ĐK loại 1)

3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional.

(Cho thì đích thị của động kể từ nhập ngoặc, dùng ĐK loại 1.)

1. If you (eat) _____ an hãng apple every day, you will stay healthy.

2. Will Dan wear a kilt if he (go) _____ to tát Scotland?

3. He (have) _____ sore eyes if he spends too much time on the computer.

4. If you (not do) _____ anything bad, you won't get into trouble.

5. _____ she (be) _____ able to tát eat the soup if I put some chillies in it?

Phương pháp giải:

Công thức câu ĐK loại 1:

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V (s/es)

(If + thì lúc này đơn)

S + will + V0

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

(S + will + động kể từ vẹn toàn mẫu)

Lời giải chi tiết:

1. eat

2. goes

3. will have

4. don’t do

5. Will - be

1. If you eat an hãng apple every day, you will stay healthy.

(Nếu các bạn ăn một trái khoáy táo thường ngày, các bạn sẽ mạnh mẽ.)

2. Will Dan wear a kilt if he goes to tát Scotland?

(Liệu Dan đem khiêng một chiếc váy phái mạnh nếu như anh tao cho tới Scotland không?)

3. He will have sore eyes if he spends too much time on the computer.

(Anh tao sẽ ảnh hưởng nhức đôi mắt nếu như dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên PC.)

4. If you don’t do anything bad, you won't get into trouble.

(Nếu các bạn ko làm những gì xấu xa, thì các bạn sẽ ko gặp gỡ phiền nhiễu đâu.)

5. Will she be able to tát eat the soup if I put some chillies in it?

(Liệu cô ấy hoàn toàn có thể ăn súp nếu như tôi quăng quật không nhiều ớt nhập không?)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Fill in each blank with IF or UNLESS.

(Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng IF hoặc UNLESS.)

1. ______ we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

2. The teacher will be furious ______ you don't tự the homework.

3. I won't eat kimchi when I go to tát Korea ______ I have to tát.

4. ______ you turn on the light, you will be able to tát see better.

5. You won't be able to tát find the house ______ you use your GPS. There’s no one around.

Phương pháp giải:

If + S + V: nếu

Unless + S + V: nếu như... không

Lời giải chi tiết:

1. Unless

2. if

3. unless

4. If

5. unless

1. Unless we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

(Nếu giờ đây tất cả chúng ta ko ăn trưa, tất cả chúng ta sẽ không còn cho tới rạp chiếu phim kịp giờ.)

2. The teacher will be furious if you don't tự the homework.

(Giáo viên tiếp tục vạc gắt nếu như khách hàng ko thực hiện bài xích tập luyện.)

3. I won't eat kimchi when I go to tát Korea unless I have to tát.

(Mình sẽ không còn ăn kim chi khi tới Nước Hàn trừ Lúc bản thân cần ăn.)

4. If you turn on the light, you will be able to tát see better.

(Nếu các bạn để đèn sáng thì các bạn sẽ thấy rõ rệt rộng lớn.)

5. You won't be able to tát find the house unless you use your GPS. There’s no one around.

(Bạn sẽ không còn thể nhìn thấy ngôi nhà nếu như khách hàng ko sử dụng GPS. Không đem ai ở xung quanh trên đây cả.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Complete the following sentences to tát make them true for you. Then share your answers with a partner.

(Hoàn trở thành những câu tại đây nhằm thực hiện mang đến bọn chúng đích thị với các bạn. Sau cơ share câu vấn đáp của chúng ta với cùng 1 người các bạn.)

1. If it rains tomorrow, ___________________.

2. Unless I get good marks, ___________________.

3. If I have không tính phí time this weekend, ____________________.

4. If I study harder, ___________________.

5. Unless I go to tát bed early, __________________.

Lời giải chi tiết:

1. If it rains tomorrow, we won't go to tát the park.

(Nếu mai trời mưa thì tất cả chúng ta sẽ không còn chuồn khu dã ngoại công viên.)

2. Unless I get good marks, my mum won't buy bủ a new phone.

(Nếu tuy nhiên bản thân ko đạt điểm chất lượng thì u bản thân sẽ không còn mua sắm cho chính bản thân điện thoại cảm ứng mới nhất.)

3. If I have không tính phí time this weekend, I will play badminton with my best friends.

(Nếu bản thân đem thời hạn rảnh vào cuối tuần này, bản thân tiếp tục nghịch ngợm cầu lông  với bạn tri kỷ.)

4. If I study harder, I will get a good marks.

(Nếu bản thân học tập chuyên cần hơn nữa thì bản thân sẽ tiến hành điểm trên cao.)

5. Unless I go to tát bed early, I won't get up early.

(Trừ Lúc bản thân chuồn ngủ sớm thì bản thân sẽ không còn thể dậy sớm.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to tát express certainty in the following situations. 3. QUIZ How much tự you know about the cuisines of different countries? Do the quiz to tát find out. 4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below. 5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...). 2. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues to tát talk about what people in some places tự to tát maintain their traditional lifestyle. 5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

  1. Work in groups. Which of the following tự you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s). 2. Listen to tát the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer to tát each question. 4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer to tát the listening and the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking back

  1. Match each word or phrase with its meaning. 2. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences, so sánh that their meaning stays the same.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

  1. Find information about an interesting way of life around the world, including: 2. Work in groups. Make a poster to tát introduce the people. 3. Give a presentation to tát the class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: có tài mà không có đức

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.