a new tv show has sparked

Câu hỏi:

18/03/2020 45,825

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: a new tv show has sparked

 A new TV ShOW has sparked ______ by showing the positive side of dropping out of college.

A. controversy

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Spark controversy: tạo nên giành giật cãi

Tạm dịch: Một lịch trình truyền hình mới nhất làm nên rời khỏi giành giật cãi bằng phương pháp đã cho chúng ta thấy mặt mũi tích cực kỳ của việc quăng quật học tập ĐH.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

 _______ for 4 hours, they decided vĩ đại stop vĩ đại have lunch at a cheap restaurant.

A. Having been walked 

B. Having walked 

C. Walking 

D. Walked

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

 I would prefer vĩ đại go vĩ đại university and bởi a ______ in International Studies, rather phàn nàn start work.

A. certificate

B. qualification 

C. degree 

D. result

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

 If you practise harder, you will have better results.

A. The harder you practice, the best results you will have. 

Xem thêm: công thức tam giác vuông

B. The more hardly you practice, the better results you will have. 

C. The hardest you practice, the most results you will have. 

D. The harder you practice, the better results you will have.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

 She walked trang chủ by herself _______ she knew that it was dangerous.

A. because of

B. because 

C. despite 

D. although

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

We decided vĩ đại spend ______ summer in ______ seaside town.

A. a/the

B. the/ 0 

C. the/a 

D. 0/a

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Thanks vĩ đại lifelong learning, people's level of awareness _______ significantly.

A. has improved

B. have improved 

C. has been improved 

Xem thêm: ở đâu xuất hiện điện từ trường

D. have been improved