anh 9 unit 6 a closer look 2Với câu nói. giải bài xích tập luyện Unit 6 lớp 9: A closer look 2 nhập Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: A closer look 2

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect sườn of the verb in brackets. (Điền từng điểm rỗng một động kể từ ở dạng vượt lên trước khứ hoàn thiện.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua quýt khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong những năm 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải thông dụng ở thủ đô hà nội.

2. Tôi thắng trò nghịch tặc chính vì tôi tiếp tục nghịch tặc thật nhiều với anh tôi.

3. quý khách hàng tiếp tục dùng điện thoại thông minh địa hình của người tiêu dùng bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Lúc sáng tạo đi ra TV, người tao chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong những năm 1990, nước ta đem khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. nước ta tiếp tục trải qua quýt những thập kỷ đấu tranh giành giành tự tại trước lúc nước nhà trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đem dùng khêu gợi ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nước ta sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình nào là trước năm 1990?

⇒ Họ tiếp tục sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân nước ta đã đi được lại thế nào trước lúc con xe máy trước tiên được nhập khẩu?

⇒ Họ đã đi được vày xe đạp điện.

3. Người nước ta tiếp tục sinh sống thế nào trước quyết sách Open năm 1986?

⇒ Họ tiếp tục mang trong mình một cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.

4. mái ấm các bạn đã đi được nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước cơ, Shop chúng tôi chỉ mất những ngày nghỉ ngơi ở nước ta.

Quảng cáo

5. Ai tiếp tục thống trị nước ta ngay lập tức từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng tiếp tục trị vì thế nước nhà trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. vĩ đại get along with people from other cultures.

b. vĩ đại know about how our people used vĩ đại live in the past.

c. vĩ đại be late for the meeting.

d. vĩ đại stay in the old house alone the whole night.

e. vĩ đại be able vĩ đại solve the maths problem.

f. vĩ đại lend má her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự mưu trí của cô ý ấy hoàn toàn có thể giải được Việc.

2. Anh ấy gan dạ Lúc ở 1 mình nhập căn nhà cổ suốt đêm.

3. Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng Lúc mang lại tôi mượn sách của cô ý ấy.

4. Cô ấy ko có trách nhiệm vì thế tiếp tục trễ buổi họp.

5. Hữu ích mang lại tất cả chúng ta lúc biết dân xã của tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống thế nào là nhập vượt lên trước khứ.

6. Khó mang lại tất cả chúng ta Lúc thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than thở one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng điểm rỗng 1 tính kể từ nhập bảng. hầu hết rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

1. I was __________ vĩ đại meet my best friend yesterday.

2. He is __________ vĩ đại have ví little time for his family.

3. They were __________ vĩ đại finish their last performance.

4. She's __________ vĩ đại get the job. The interview went really well.

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập

5. The mother was __________ vĩ đại hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ vĩ đại have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) chắc hẳn chắn

sorry (adj) tiếc, nài lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) mừng lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi mừng Lúc bắt gặp bạn tri kỷ của tôi nhập ngày qua.

2. Anh ấy đặc biệt tiếc vì thế đem không nhiều thời hạn giành cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ tiếp tục ưng ý Lúc hoàn thiện phần trình thao diễn vừa phải rồi.

4. Cô ấy chắc chắn rằng là có được việc. Cuộc phỏng vấn rất hay.

5. Bà u tiếp tục kinh ngạc khi nghe tới đứa nam nhi mưu trí của bà ấy trượt kỳ thi đua.

6. Tất cả học viên thường rất ưng ý vì thế tiếp tục băng qua kì thi đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided vĩ đại invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer vĩ đại have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì thế Shop chúng tôi đã từng chất lượng tốt nhập kỳ thi đua.

2. Tôi đặc biệt tiếc vì thế phụ vương u của Shop chúng tôi đem hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập đặc biệt tầm thường.

3. Mọi người đều mừng mừng vì thế chính phủ nước nhà tiếp tục ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nhập dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục an toàn và tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như đem lối đi dạo bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho tất cả những người đi dạo.

5. Tất cả Shop chúng tôi đều mừng mừng vì thế cuộc sống thường ngày ở vùng quê và được nâng cấp đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở nên những câu sau dùng phát minh của người tiêu dùng. Sau cơ đối chiếu với các bạn cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain vĩ đại _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished vĩ đại _______________.

Gợi ý:

1. vĩ đại tư vấn the victims after the disaster/ vĩ đại donate for the poor.

2. be able vĩ đại build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able vĩ đại find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students bởi not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên hùn vì thế người nghèo khổ.

2. Họ chắc chắn đem công thiết kế nước nhà trở thành hùng cường / thi đua đỗ đạt.

3. Cô ấy thỏa sức tự tin rằng nước ta đem tiềm năng du ngoạn chất lượng tốt / cô ấy tiếp tục có được việc thực hiện.

4. Anh ấy hoảng rằng sẽ sở hữu không nhiều khu đất mang lại nông nghiệp ở nước ta / anh ấy sẽ không còn thể thăm dò đi ra biện pháp mang lại yếu tố của tớ.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng tương đối cần thiết / học viên ko mến được giao phó rất nhiều bài xích tập luyện về ngôi nhà.

6. Giáo viên hiệu trưởng tiếp tục đặc biệt kinh ngạc lúc biết rằng một số trong những học viên của tớ ko thể có được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu tiếp tục hack nhập kỳ thi đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat bởi you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp