axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

06/04/2023 1,657

Bạn đang xem: axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

A. NaCl.                    

B. NaNO3.                 

C. NaOH.                  

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Axit amino axetic ứng dụng được với hỗn hợp NaOH:

H2NCH2COOH + NaOH —> H2NCH2COONa + H2O

Chọn C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 17,8 gam amino axit X (phân tử có một group -NH2 và một group -COOH) ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp 22,2 gam muối bột. Số công thức cấu trúc của X là

A. 3.                          

B. 2.                          

C. 5.                         

D. 4.

Câu 2:

Cho những hóa học sau: metyl fomat, axit axetic, ancol etylic, etyl amin. Chất có tính tan nội địa nhỏ nhất là

A. etyl amin.            

B. axit axetic.           

C. ancol etylic.          

D. metyl fomat.

Câu 3:

Từ 32,4 tấn xenlulozơ người tao phát hành được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản xạ tính theo đuổi xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 59,40.                   

B. 53,46.                   

C. 64,80.                   

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

D. 33,56.

Câu 4:

Biết phù hợp hóa học X với công thức phân tử là C11H10O4 và những phản xạ tiếp sau đây xẩy ra theo như đúng tỉ trọng mol:

X + 3NaOH (t°) → X1 + X2 + X3 + H2O

X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O (t°) → X4 + 2Ag + 2NH4NO3

X4 + NaOH (t°) → X1 + NH3 + H2O

Trong số những tuyên bố sau, với bao nhiêu tuyên bố đúng?

(a) X với 3 đồng phân và với năng lực phản xạ với hỗn hợp brom.

(b) X3 ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric theo đuổi tỉ trọng mol ứng là 1:2.

(c) X1, X2 với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon.

(d) Đốt cháy trọn vẹn X3, nhận được lượng CO2 to hơn gấp đôi lượng Na2CO3.

(e) Số links π vô phân tử X3 là 5.

A. 2.                          

B. 4.                         

C. 1.                         

D. 3.

Câu 5:

Dẫn V lít lếu láo phù hợp khí bao gồm CO và H2 trải qua lượng dư lếu láo phù hợp Fe2O3, CuO nung lạnh lẽo. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hóa học rắn tách 6,4 gam đối với ban sơ. Giá trị của V (đktc) là

A. 4,48.                    

B. 3,36.                     

C. 2,24.                     

D. 8,96.

Câu 6:

Trong môi trường xung quanh kiềm hóa học nào là tại đây ứng dụng với Cu(OH)2 mang đến phù hợp hóa học màu sắc tím?

A. Glucozơ.              

B. Gly-Gly-Ala.       

C. Ala-Ala.              

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

D. Tristearin.