bài 117 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 117 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò nghịch ngợm "Đố ai thăm dò thời gian nhanh ?"

a) Tìm \(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{1}{3};\,\,\dfrac{1}{5};\,\,\dfrac{1}{6};\,\,\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{{12}}\) của 60.

b) Tìm 15%, 20%, 50%, 75% của 60

c) Tìm những số tuy nhiên 60 phân chia không còn mang lại số đó

Phương pháp giải:

a) Muốn thăm dò \(\dfrac{1}{2}\) của 60 tao rất có thể lấy 60 nhân với \(\dfrac{1}{2}\) hoặc lấy 60 phân chia mang lại 2.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

b) Muốn thăm dò 15% của 60 tao rất có thể lấy 60 phân chia mang lại 100 rồi nhân với 15 hoặc lấy 60 nhân với 15 rồi phân chia mang lại 100.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{2}\)của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{2}\)= 30;                       \(\dfrac{1}{3}\) của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{3}\)= 20; 

\(\dfrac{1}{5}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{5}\)= 12;                         \(\dfrac{1}{6}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{6}\)= 10; 

\(\dfrac{1}{{10}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{10}}\)= 6;                     \(\dfrac{1}{{12}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{12}}\)= 5.

b) 15% của 60 là :  60 : 100 × 15 = 9;

20% của 60 là :  60 : 100 × đôi mươi = 12;

50% của 60 là :  60 : 100 × 50 = 30;

75% của 60 là :  60 : 100 × 75 =  45.

c) Các số tuy nhiên 60 phân chia không còn mang lại số cơ là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, đôi mươi, 30, 60.

Quảng cáo

Câu 2

Tính:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4}\)                                             b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1                          d) 3,42 : 0,75 × 8,4 – 6,8

Phương pháp giải:

a) Đổi láo số về dạng láo số rồi triển khai phép tắc nhân nhì phân số.

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

b) Đổi láo số về dạng láo số rồi triển khai phép tắc nhân phân chia phân số. 

Muốn phân chia nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

c) sát dụng công thức nhân một tổng với 1 số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) Biểu thức đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì triển khai phép tắc tính nhân, phân chia trước, triển khai phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12}}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12 \times 3}}{{7 \times 4}} \)\(= \dfrac{{4 \times 3 \times 3}}{{7 \times 4}} = \dfrac{9}{7}\)

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{10}}{{11}}:\dfrac{4}{3} = \dfrac{{10}}{{11}} \times \dfrac{3}{4} \)\(= \dfrac{{10 \times 3}}{{11 \times 4}} = \dfrac{{5 \times 2 \times 3}}{{11 \times 2 \times 2}} = \dfrac{{15}}{{22}}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1

   = (3,57 + 2,43) × 4,1

   = 6 × 4,1

   = 24,6

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 – 6,8

   = 6 × 8,4 – 6,8

   = 50,4 – 6,8

   = 43,6

Câu 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}}\)                              \(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhiều phân số tao lấy những tử số nhân cùng nhau, những khuôn số nhân cùng nhau.

- Tách tử số và khuôn số kết quả của những quá số, tiếp sau đó phân chia nhẩm tích ở tử số và khuôn số cho những quá số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}} = \dfrac{{21 \times 22 \times 68}}{{11 \times 17 \times 63}}\)\( = \dfrac{{21 \times 11 \times 2 \times 17 \times 4}}{{11 \times 17 \times 21 \times 3}} = \dfrac{8}{3}\)

\(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}} = \dfrac{{5 \times 7 \times 26}}{{14 \times 13 \times 25}}\)\( = \dfrac{{5 \times 7 \times 13 \times 2}}{{7 \times 2 \times 13 \times 5 \times 5}} = \dfrac{1}{5}\)

Câu 4

Một hồ bơi hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m3 thì mực nước vô bể lên đến \(\dfrac{4}{5}\)  chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S lòng bể = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.

- Tính độ cao mực nước vô bể = thể tích nước vô bể \(:\) diện tích S lòng bể.

- Tính độ cao của bể = độ cao mực nước vô bể \(:\) 4 × 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích lòng bể là :

            22,5 × 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao của mực nước vô bể là :

            414,72 : 432 = 0,96 (m)

Chiều cao của bể nước là:

            0,96 : 4 × 5 = 1,2 (m)

                        Đáp số: 1,2m.

Câu 5

Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6km/giờ. 

a) Nếu thuyền cút xuôi dòng sản phẩm thì sau bao 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền cút ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như khi xuôi dòng sản phẩm vô 3,5 giờ ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời khi nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước. 

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời khi nước lặng – véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Quãng đàng = véc tơ vận tốc tức thời xuôi dòng sản phẩm × thời hạn cút xuôi dòng sản phẩm = vận tốc ngược dòng sản phẩm × thời hạn cút ngược dòng sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng sản phẩm là :

            7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 giờ thuyền máy cút được số ki-lô-mét là :

             8,8 × 3,5 = 30,8 (km)

b) Vận tốc của thuyền máy khi cút ngược dòng sản phẩm là :

             7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Để cút được 30,8km thì thuyền máy cút vô số thời hạn là :

             30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

                          Đáp số: a) 30,8 km.

                                       b) 5,5 giờ.

Câu 6

Tìm \(x\) :        8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một trong những với 1 tổng:

          \( a \times c + b \times c =(a+b)\times c \)

Lời giải chi tiết:

8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

     (8,75 + 1,25) × \(x\) = 20

                      10 × \(x\) = 20

                              \(x\) = đôi mươi : 10

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

                              \(x\) = 2

Vậy \(x\) = 2.

 Loigiaihay.com