bài tập về hiện tại đơn

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) đóng tầm quan trọng cần thiết nhập lịch trình giờ đồng hồ Anh cấp cho 2. Quý Khách sẽ tiến hành không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức trải qua những bài bác tập dượt thời điểm hiện tại đơn cơ phiên bản cho tới nâng lên. Dưới thừng, ILA đang được bố trí những bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn sở hữu đáp án vừa đủ để giúp đỡ chúng ta gia tăng lại kỹ năng và kiến thức.

Các dạng bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 thông thường gặp

Những dạng bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 tại đây tiếp tục giúp cho bạn trở nên tân tiến năng lực gọi hiểu và phần mềm kỹ năng và kiến thức ngữ pháp nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao.

Bạn đang xem: bài tập về hiện tại đơn

1. Chia dạng chính của động kể từ nhập ngoặc – Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ:

1. My friend __________ (live) in London.

2. We __________ (study) English at the university.

3. He __________ (play) football every weekend.

2. Chọn dạng chính của động kể từ – Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7

Ví dụ:

1. I have / has a music lesson on Mondays.

2. Mice hate / hates shopping.

3. Do / Does your friend understand Spanish?

3. Xếp trở nên câu chính với kể từ cho tới sẵn – Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ:

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / we / to tát / on weekends / the park.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. Viết lại câu bên dưới dạng thụ động – Bài tập dượt phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn

1. They clean the house every week.

2. I clean the house every day.

3. My sister cooks dinner every evening.

Ngoài rời khỏi, còn thật nhiều dạng bài bác tập dượt thời điểm hiện tại đơn cơ phiên bản cho tới nâng lên nhưng mà bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cuối nội dung bài viết. Trước tiên, hãy nằm trong ILA khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về thì thời điểm hiện tại đơn nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn: Công thức, ví dụ và bài bác tập dượt chi tiết

Ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Để hoàn thành xong chất lượng tốt những bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple) là một trong những thì nhập giờ đồng hồ Anh, được dùng nhằm biểu diễn mô tả thực sự rõ ràng hoặc những vấn đề xẩy ra thông thường xuyên như thói thân quen, chương trình, sự bố trí cố định và thắt chặt.

2. Cách phân chia thì thời điểm hiện tại đơn

a. Thì thời điểm hiện tại đơn với to tát be

Đối với động kể từ to tát be, tao sở hữu những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj (is not = isn’t, are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/ Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/ Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì nhập lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là một trong những SV chịu thương chịu khó.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko nên là chúng ta trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối liên hệ giúp cho bạn ghi điểm trên cao ở khả năng viết

2 tuần học tập test miễn phí

b. Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích to tát play tennis? (Cô ấy sở hữu quí tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch tặc bóng rổ ở khu vui chơi công viên vào cụ thể từng chiều tối.)

• She doesn’t lượt thích to tát eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko quí ăn vật cay vì như thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận ra loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường lên đường dạo bước nhập khu vui chơi công viên nằm trong chú cún của tôi nhập buổi sớm.)

Ngoài rời khỏi, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì thời điểm hiện tại đơn:

• Everyday/ week/ month/ year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhị lần/ tía lần/ tư lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly to tát discuss project updates and phối goals for the upcoming month. (Họ sở hữu buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa tiềm năng cho tới mon tiếp sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) thịnh hành và cơ hội sử dụng

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) sở hữu đáp án

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đấy là những bài bác tập dượt phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn nhưng mà bạn cũng có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng và kiến thức bên trên.

Bài 1: Điền dạng chính của động kể từ nhập khu vực trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to tát the thể hình after work.

5. The cát __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to tát eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to tát different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard ví that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) to tát different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products to tát stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly to tát achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor at AHK company.

Đáp án

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes to tát the thể hình after work.

5. The cát sleeps on the sofa.

6. He likes to tát eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel to tát different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard ví that she can get into a top university.

17. We travel to tát different countries every summer.

18. The company develops innovative products to tát stay ahead in the market.

19. He works tirelessly to tát achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor at AHK company.

Bài 2: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn – Chọn dạng chính của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) to tát the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to tát travel to tát new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Giải bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

1. Sarah goes to tát the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích to tát travel to tát new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / to tát / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed / a.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

Giải bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go to tát the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh bạn phải cầm vững

Bài 4: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars in the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the siêu xe at the garage.

8. She makes a cake for the tiệc nhỏ.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages to tát customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Giải bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The siêu xe is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the tiệc nhỏ.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered to tát customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Đáp án bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (present simple tense exercises)

Bài 5: Chọn đáp án chính nhất

1. She _______ to tát the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the tiệc nhỏ last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Giải bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài 6: Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go to tát the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chính.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to tát bed.

Giải bài bác tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

1. They don’t always go to tát the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chính.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to tát bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu ngờ vấn

1. She lives in Thành Phố New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên trên đây những bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên đang được giúp cho bạn hiểu rộng lớn về phong thái dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) thiệt chịu thương chịu khó nhằm đạt được thành phẩm cao nhập học hành chúng ta nhé!