bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục đặc biệt hoặc với lời nói giải bao gồm khá đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục và bên trên 50 bài bác tập dượt về Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục tinh lọc, với đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục.

50 Bài tập dượt Thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục đặc biệt hoặc với lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Diễn miêu tả một thói thân quen, một hành vi xẩy ra thông thường xuyên lặp cút tái diễn ở lúc này.

Eg: He watches TV every night.

2. Diễn miêu tả một chân lý, một thực sự minh bạch.

Eg: The sun rises in the East.

3. Diễn miêu tả một chương trình có trước, thời khóa biểu, chương trình

Eg: The plane leaves for London at 12.30 p.m.

4. Dùng sau những cụm kể từ chỉ thời hạn when, as soon as… và vô câu ĐK loại 1

Eg: I will Call you as soon as I arrive.

1. Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên lúc này.

Eg: The children are playing football now.

2. Dùng theo gót sau câu đề xuất, khẩu lệnh.

Eg: Look! The child is crying.

3. Thì này còn được dùng để làm trình diễn miêu tả một hành vi chuẩn bị xẩy ra.

Eg: He is coming tomorrow.

2. Cấu trúc

HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
+ S + V(s/es) S + am/is/are + V-ing
Ex: He frequently plays tennis. Ex: The children are playing football now.
- S + do/does not + V-inf S + am/is/are + not + V-ing
Ex: She doesn’t usually play tennis. Ex: The children are not playing football right now.
? Do/Does + S + V-inf? Am/Is/Are + S + V-ing?
Ex: Do you often play tennis? Ex: Are the children playing football at present?

3. Dấu hiệu nhận thấy

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Often, usually, frequently

- Always, constantly

- Sometimes, occasionally

- Seldom, rarely

- Every day/ week/ month...

- Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly

- Once, twice, three times/four times…a day/week/month/year

- Now

- Right now

- At the moment

- At present

- Look! Listen!... - At + giờ rõ ràng + now

- Watch out!

4. Một số tình huống quan trọng đặc biệt của lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Một số động kể từ chỉ hành vi (action verb) như know, understand, v.v…hoặc thể hiện tại sự yêu thương ghét bỏ như love, lượt thích, hate, v.v…không người sử dụng ở thì lúc này tiếp tục.

S + always + V

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc thông thường xuyên thực hiện, xẩy ra và đa phần đem nghĩa xấu đi.

Ex: He always goes to tát school late.

S + always + V-ing

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc xẩy ra liên tiếp với gia tốc cao hơn nữa thường thì và số đông đem nghĩa xấu đi.

Ex: She is always forgetting her bag.

Không dùng “have” ở thì lúc này tiếp tục với tức thị chiếm hữu.

Ex:

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của một người ngay lập tức khi bại liệt.

Ex: He is selfish, through and through.

(Cậu tớ là đặc biệt ích kỷ, khi nào thì cũng như vậy) .

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của một người ngay lập tức khi bại liệt.

Ex: It’s surprising to tát bu that the boy is being ví selfish.

(Tôi sửng sốt vì như thế cậu nhỏ xíu đang được hành xử quá ích kỷ) .

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ vô ngoặc.

1. Where's John? He ________(listen) to tát a new CD in his room.

2. Don't forget to tát take your umbrella with you to tát London. You know it always ________(rain) in England.

3. Jean ________(work) hard all day but she ________(not work) at the moment.

4. Look! That boy ________ (run) after the bus. He________(want) to tát catch it.

5. He ________(speak) German ví well because he ________(come) from Germany.

6. Shh! The quấn ________(come). We ________(meet) him in an hour and nothing is ready!

7. _______you usually _______(go) away for Christmas or_______ you ______(stay) at home?

8. She ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Mary ________ (swim) very well, but she ________(not run) very fast.

1. ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s runing, wants

5. Speaks, comes

6. Is comming, ‘re meeting

7. Do, Go, tự, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

Task 2. Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) the house.

2. Quiet please! I (write) a test.

3. She usually (walk) to tát school.

4. But look! Today she (go) by xe đạp.

5. Every Sunday we (go) to tát see my grandparents.

6. He often (go) to tát the cinema.

7. We (play) Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry) .

9. I (not/ do) anything at the moment.

10. (watch/ he) the news regularly?

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a test.

3. She usually walks to tát school.

4. But look! Today she is going by xe đạp.

5. Every Sunday we go to tát see my grandparents.

6. He often goes to tát the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Task 3. Hoàn trở nên câu dùng kể từ cho tới sẵn.

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to tát school/ on weekends.

4. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to tát music/ loudly now?

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I tự not go to tát school on weekends. I don't go to tát school on weekends.

4. John's girlfriend is wearing a red T-shirt now.

5. Do they lượt thích beer or wine?

6. What does he usually tự at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to tát music loudly now?

Task 4. Khoanh tròn trĩnh vô đáp án trúng.

1. My grandfather ______ collecting stamps.

A. is loving     B. are loving     C. loves

2. She ______ her friends at a bar right now.

A. waiting     B. is waiting     C. waits

3. Nguyen Nhat Anh is a writer. He ______ a short story about a dragon.

A. is writing     B. writes     C. are writing

4. I never ______ trang chủ late.

A. come     B. is coming     C. am coming

5. My quấn ______ high heels to tát work.

A. doesn’t wear    B. aren’t wearing     C. don’t wear

6. She usually ______ much.

A. doesn’t talk     B. don’t talk     C. isn’t talking

7. This spaghetti ______ awful.

A. tastes     B. is tasting     C. taste

8. I ______ he is a good man.

A. thinks     B. think     C. am thinking

9. As the ceremony ______ at 7∶30 a.m., we have to tát be there early.

A. is starting     B. start     C. starts

10. Kate ______ a cup of coffee every morning.

A. is drinking     B. drinks     C. drink

1. C. loves

2. B. is waiting

3. A. is writing

4. A. come

5. A. doesn’t wear

6. A. doesn’t talk

7. A. tastes

8. B. think

9. C. starts

10. B. drinks

Task 5. Chia những động kể từ vô ngoặc ở thì lúc này đơn hoặc lúc này tiếp tục sao cho tới tương thích.

1. A: Where is Molly? B: She __________________ (feed) her cát downstairs.

2. __________________ (she/ need) to tát go and see a doctor?

3. She usually _______________ (wash) the dishes after dinner.

4. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?

5. He frequently __________________ (do) yoga.

6. We __________________ (move) to tát Canada in August.

7. My son _______________ (not practice) the piano every day.

8. I __________________ (not like) to tát take selfies.

9. Megan _________________ (go) on holiday to tát Cornwall this summer.

10. When __________________ (the film/ start)?

1. is feeding

2. Does she need

3. washes

4. Does your sister wear

5. does

6. are moving

7. does not practice/ doesn’t practice

8. tự not like/ don’t like

9. is going

10. does the film start

Task 6. Hoàn trở nên đoạn văn.

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) ....... at Jane's birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) ....... a beautiful long dress and (3. stand) ....... next to tát her boyfriend. Some guests (4. drink) ....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) ....... in the middle of the room. Most people (6. sit) ....... on chairs, (7. enjoy) ....... foods and (8. chat)....... with one another. We often (9. go) ....... to tát our friends' birthday parties. We always (10. dress) ....... well and (11. travel) ....... by xe taxi. Parties never (12. make) ....... us bored because we lượt thích them.

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) are at Jane's birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) is wearing |'s wearing a beautiful long dress and (3. stand) standing next to tát her boyfriend. Some guests (4. drink) are drinkingwine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are nhảy in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat)chatting with one another. We often (9. go) go to tát our friends' birthday parties. We always (10. dress) dress well and (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we lượt thích them..

Task 7. Use the following verbs to tát complete the sentences. Sometimes you need the negative: believe    eat    flow    go    grow    make    rise    tell    translate

1. The earth ………round the sun.

2. Rice doesn't ……… in Britain.

3. The sun ..... in the east.

4. Bees ..... honey.

5. Vegetariants ..... meat.

6. An atheist ..... in God.

7. An interpreter ..... from one language into another.

8. Liars are people who ..... the truth.

1. goes

2. grow

3. rises

4. make

5. don't eat

6. doesn't believe

7. translates

8. don't tell

Task 8. Chia những động kể từ vô ngoặc đơn ở thì lúc này đơn hoặc thì lúc này tiếp tục tương thích nhất.

1. A: What is Molly doing now? B: She _______ (wash) dishes in the kitchen.

2. _______ (Molly / decorate) her sister’s birthday cake right now?

3. My mother usually __________ (wash) the dishes after meals.

4. _________ (your young sister/ wear) a T-shirt and a flower skirt?

5. He rarely_________ (play) chess with his friends.

6. My daughter__________ (learn) English in an extra-class this evening.

7. We ________________ (move) to tát the USA and visiting our grandfather in November.

8. She often __________ (clean) her room after dinner.

9. My family___________ (go) on holiday to tát Cornwall this spring.

10. When ______________ (the dinner party/ start)? I’m hungry!

1. is washing

2. Is Molly decorating

3. washes

4. Is your young sister wearing

5. plays

6. is learning

7. are moving

8. cleans

9. is going

10. is the dinner buổi tiệc nhỏ starting

Task 9. Xây dựng câu dùng thì lúc này tiếp tục phụ thuộc vào những kể từ khêu gợi ý cho tới sẵn.

1. They/ask/a/woman/about/the/way/the/railway/station.

2. My/father/water/some plants/the/garden.

3. Tam/have/lunch/her/friends/a/restaurant.

4. My/daughter/draw/a/beautiful/picture.

5. My/mother/clean/kitchen.

1. They are asking a woman about the way to tát the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen.

Task 10. Chia dạng trúng của động kể từ vô ngoặc.

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to tát you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

4. Lan (travel) _______ to tát London every Sunday.

5. My brothers (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in July every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ bu new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain ví fast.

1. is going

2. is running

3. is crying

4. travels

5. isn’t drinking

6. have

7. play

8. circles

9. teach

10. are climbing

PHẦN III. BÀI TẬP BỔ SUNG

Exercise 1. Put the verbs in brackets into present simple or present continuous tense.

1. Listen! My mother (sing) __________ a tuy vậy.

2. Every night, we (go) __________ to tát bed at 10 p.m

3. Giang (like) __________ music but I (like) __________ Math.

4. Now, they (stay) __________ in Hue .

5. My father (read) __________ a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run) __________.

7. Trang usually (listen) _______ to tát the teacher in the class, but she (not listen) _______ now.

8. Where __________ your father (be)?

  - He (be) __________ living room. He (watch) _________TV.

9. __________ they (go) to tát school by bus today?

10. There (be) __________ many flowers in our garden.

11. Every day, Mr. Hung (not go) __________ to tát work by xế hộp.

12. In the autumn, I rarely (go) __________ sailing and (go) __________  to tát school.

13. I (write) __________  a letter to tát my friend now.

14. At 12 a.m. every day, I (have __________ lunch and (go) __________  to tát bed.

15. On Monday, I (have) __________ math and Art.

16. On Friday, I (have) __________ English.

17. At the moment, I (eat) __________ an orange and my sisters (play) __________ tennis.

18. Now, he (look) __________ his cát. It (eat) __________a mouse in the garden.

19. Phong, An, Ha, Lan (be) __________ close friend.

20 __________ your mother (walk) __________ to tát market?

21. It (be) __________ 10.00. We (learn) __________ our lesson.

22. What ___________ you (do) ____________ now?

23. __________ your mother (walk) to tát work every day?

24. They (not play) __________ soccer in the morning.

25. ____________ Hai (work) ____________ in the garden at the moment?

26. My brother (do) __________ his homework in his room now. He does it every day.

27. James and his brother (play) __________ soccer at the moment. They (play)

__________ it every afternoon.

28. Where  __________ the old man (live) __________ now?

29. Mr. Smith often (teach) __________ class 4A,but this morning he (teach) __________ class 4B.

30. It's 7.30 now. She (study) _________ science in the classroom.

Đáp án:

1. is singing

11. doesn’t go

21. is – are learning

2. go

12. go – go

22. are you doing

3. likes

13. am writing

23. does your mother walk

4. are staying

14. have – go

24. don’t play

5. reads

15. have

25. is Hai working

6. is running

16. have

26. is doing

7. listens – isn’t listening

17. am eating – is playing

27. are playing – play

8. is – is – is watching

18. is looking – is eating

28. is the old man living

9. tự they go

19. are

29. teaches – is teaching

10. are

20. does your mother walk

30. is studying

Exercise 2. Put the verbs in brackets into present simple or present continuous tense.

1. I ____________ (be) in a cafe now.

2. ____________ (she/play) tennis every week?

3. They __________ (go) to tát the cinema every Wednesday.

4. ____________ (she/be) a singer?

5. You ___________ (find) the weather here cold.

6. ____________ (they/be) on the bus?

7. Lucy ___________ (ride) her bicycle to tát work.

8. Why ___________ (he/be) in France?

9. I ____________ (not/play) the piano very often.

10. It ____________ (not/be) cold today.

11. We ____________ (be) from Portugal.

12. ____________ (we/make) too much noise at night?

13. Where ____________ (Harry/study)?

14. ____________ (it/be) foggy today?

15. We ____________ (not/be) late.

16. They ____________ (not/like) animals.

17. Where ____________ (you/be)?

18. He ____________ (not/be) an accountant.

19. ____________ (the dog/eat) chicken?

20. She ____________ (be) my sister.

Đáp án:

1. am

11. are

2. Does she play

12. Do we make

3. go

13. does Harry study

4. Is she

14. Is it

5. find

15. aren’t

6. Are they

16. don’t like

7. rides

17. are you

8. is he

18. isn’t

9. don’t play

19. Does the dog eat

10. isn’t

20. is

Exercise 3. Put the verbs in brackets into present simple or present continuous tense.

1. Where ___________ you (live) ____________?

I (live) ___________ in Hai Duong town.

2. What ___________ he (do) ___________ now?

He (water) ___________ flowers in the garden.

3. What ___________ she (do) _________? - She (be) ___________ a teacher.

4. Where _____________ you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ___________ volleyball and my brother (play) ___________ soccer.

6. It is 9.00; my family (watch___________ TV.

7. In the summer, I usually (go) ___________ to tát the park with my friends, and in the spring, we (have) ___________ Tet Holiday; I (be) ___________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ___________ your father (go) ___________ to tát work by bus?

9. How ___________ your sister (go) ___________ to tát school?

10. What time ___________ they (get up) ___________?

11. What ___________ they (do) ___________ in the winter?

12. Today, we (have) ___________ English class.

13. Her favourite subject (be) ___________ English.

14. Now, my brother (like) ___________ eating bananas.

15. Look! A man (call) ___________ you.

16. Keep silent! I (listen) ___________ to tát the radio.

17. ___________ you (play) ___________ badminton now?

18. Every day, my father (get up) ___________ at 5.00 a.m., but today, he (get up) ___________ at 6.00 a.m.

19. Every morning, I (watch) ___________ TV at 10.00, but today I (Listen) ___________ to tát music at 10.00.

20. Every day , I (go) ___________ to tát school by xe đạp but today I go to tát school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ___________ a cup of coffee but today he (drink) ___________ milk.

22. At the moment, I(read) ___________ a book and my brother (watch) ___________ TV.

23. Hoa (live) ___________ in Hanoi, and Ha (live) ___________ in TP HCM City.

24. Hung and his friend (play) ___________ badminton.

25. They usually (get up) ___________ at 6.oo in the morning.

26. Ha never (go) ___________ fishing in the winter but she always (do) ___________ it in the summer.

27. My teacher (tell) ___________ Hoa about Math.

28. There (be) ___________ animals in the circus.

29. ___________ he (watch) ___________ TV at 7.00 every morning?

30. What ___________ she (do) ___________ at 7.00 a.m?

31. How old ___________ she (be)?

32. How ___________ she (be)?

33. My children (go) ___________ to tát school by xe đạp.

34. We (go) ___________ to tát the supermarket to tát buy some food.

35. Mr. Hien (go) ___________ on business to tát Hanoi every month.

36. Ha (like) ___________ coffee very much, but I (not like) ___________ it.

37. She (like) ___________ tea, but she (not like) ___________ coffee.

38. I (love) ___________ cats, but I (not love) ___________ dogs.

39. Every day, I (go) ___________ to tát school on foot, but today I (go) ___________ to tát school by xe đạp.

40. Who you ___________ (wait) for Nam?

    - No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get) ___________ dressed and (brush) ___________ her teeth herself at 6.30 every day.

42. Mrs. Smith (not live) ___________ in downtown. She (rent) ___________ in an apartment in the suburb.

43. How ___________ your children (go) ___________ to tát school every day?

44. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be) ___________ in her room. She (listen)   ___________ to tát music.

45. We ___________ (play) soccer in the yard now.

46. My father (go) ___________ to tát work by xe đạp. Sometimes he (walk) ___________.

47. ___________ You (live) ___________ near a market? - It (be) ___________ noisy?

48. Now I (do) ___________ the cooking while Hoa (listen) ___________ to tát music.

49. At the moment, Nam and his friends (go) ___________ shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go) ___________ sailing and (go) ___________ to tát school.

Đáp án:

1. tự … live – live

26. goes – does

2. is .... doing - is watering

27. tells

3. does ... tự - is

28. are

4.  are

29. Does … watch

5. is playing - is playing

30. does … do

6. is watching

31. is

7. go - have - am - visit

32. is

8. Does … go

33. go

9. does … go

34. go

10. tự … get up

35. goes

11. tự … do

36. likes – don’t like

12. have

37. likes – doesn’t like

13. is

38. love – don’t love

14. likes

39. go – go

15. is calling

40. Are … waiting – am waiting

16. am listening

41. gets – brushes

17. Are … playing

42. doesn’t live – rents

18. gets up – gets up

43. go … go

19. watch – am listening

44. is – is listening

20. go

45. are playing

21. am reading – is watching

46. goes – walks

22. am reading – is watching

47. Do … live – is

23. lives – lives

48. am doing – is listening

24. play

49. are going

25. get up

50. go - go

Exercise 4. Give the correct size of the words in brackets.

1. The train (leave) ________ at 8 p.m.

2. Minh (go) ________ to tát a new school next term.

3. Does Tri (play) ________ football?

4. Where (do) ________ they work?

5. Does Minh (work) ________ at Bach Mai Hospital?

6. Linh (be) ________ a student.

7. I (work) ________ in TP HCM City for the next week.

8. When I (get) ________ trang chủ, my mother (cook) ________ dinner.

9. The human body toàn thân (contain) ________ 206 bones.

10. He (drive) ________ to tát work every day.

Đáp án:

1. leaves

2. is going

3. play

4. do

5. work

6. is

7. am working

8. get/ is cooking

9. contains

10. drives

Exercise 5. Give the correct size of the words in brackets.

1. Where’s John? He ________ (listen) to tát a new CD in his room.

2. Don’t forget to tát take your umbrella with you to tát London. You know it always ________ (rain) in England.

3. Jean ________ (work) hard all day but she ________ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ________ (run) after the bus. He wants to tát ________ (catch) it.

5. He ________ (speak) German ví well because he ________ (come) from Germany.

6. Shh! The quấn ________ (come). We ________ (meet) him in an hour and nothing is ready!

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

7. ________ you usually go away for Christmas or ________ you ________ (stay) at home?

8. She ________ (hold) some roses. They ________ (smell) lovely.

9. Oh! Look at it! It ________ (snow) again. It’s always ________ (snow) in this country.

10. Mary ________ (swim) very well, but she ________ (not run) very fast.

11. ________ your students (play) ________ soccer every afternoon?

12. He ________ (go) to tát bed at 11.30 p.m.

13. They ________ (go) trang chủ and ________ (have) lunch.

14. ________ he ________ (play) sports?

15. He ________ (teach) English in a big school in town.

16. Every day she ________ (go) to tát work by xe đạp.

17. We usually ________ (read) books, ________ (listen) to tát music or ________ (watch) TV.

18. Sometimes, I ________ (play) badminton.

19. Ann ________ (like) her job very much.

20. ________ your mother ________ (walk) to tát the market?

Đáp án:

1. is listening

2. is raining 

3. works - is not working 

4. is running - wants

5. speaks - comes

6. is coming - are meeting

7. Do - go - tự - stay

8. is holding - smell

9. is snowing - snows

10. swims - doesn’t run

11. Do...play

12. goes

13. go - have 

14. Does...play 

15. teaches 

16. goes 

17. read - listen - watch

18. play 

19. likes

20. Does…walk

Exercise 6. Arrange and rewrite the following words to tát make a meaningful sentence.

1. Minh/ wash / her hair/ now.

2. Ha and Mai/ listen/ music/ to tát.

3. rain/ It/ very hard.

4. English/ learn/ I. 

5. your father/ watch/ TV?

6. What/ they/ do?  

7. My company/ the weekend/ at/ work/ doesn’t.

8. never/ He/ cigarettes/ smoke. 

9. usually/ at/ home/ go/ She/ 6 o’clock.

10. live/ Hanoi/ you/ Do/ in?

Đáp án:

1. Minh is washing her hair now.

2. Ha and Mai are listening to tát music.

3. It is raining very hard.

4. I am learning English.

5. Is your father watching TV?

6. What are they doing?

7. My company doesn’t work at the weekend.

8. He never smokes cigarettes.

9. She usually goes trang chủ at six o’clock.

10. Do you live in Hanoi?

Exercise 7. Give the correct size of the words in brackets.

1. We (have) ________ English lessons on Tuesday and Friday.

2. - Where is Phong?

    - I think he (read) ________ in the library. 

3. Chau usually (listen) ________ to tát the teacher in class, but she is not listening now; she (look) ________ out of the window.

4. If the pupils tự well at school, they (receive) ________ scholarships.

5. Who (play) ________ music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ________ rainy on our way trang chủ, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn't sure of my answer ví I (guess) ________ I (be) ________ right!

8. I (do) ________ my Exercise now, but I can come and help you later.

Đáp án:

1. have

2. is reading

3. listens - is looking

4. receive

5. is playing

6. starts 

7. guess - am 

8. am doing

Exercise 8. Complete the following paragraph.

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) ______ at Jane's birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) ______ a beautiful long dress and (3. stand) ______ next to tát her boyfriend. Some guests (4. drink) ______ wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) ______ in the middle of the room. Most people (6. sit) ______ on chairs, (7. enjoy) ______ foods and (8. chat) ______ with one another. We often (9. go) ______ to tát our friends' birthday parties. We always (10. dress) ______ well and (11. travel) ______ by xe taxi. Parties never (12. make) ______ us bored because we lượt thích them.

Đáp án:

1. are

2. is wearing

3. standing

4. are drinking

5. are nhảy

6. are sitting

7. enjoying

8. chatting

9. go

10. dress

11. travel

12. make

Exercise 9. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard-working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house.

Đáp án:

1. am

2. doesn't study

3. aren't 

4. has

5. have

6. lives

Exercise 10. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. John (not read) ________ a book now.

2. What ______ you (do) ________ tonight?

3. Jack and Peter (work) ________ late today.

4. Silvia (not listen) ________ to tát music at the moment.

5. Maria (sit) ________ next to tát Paul right now.

6. How many other students ______ you (study) ________ with today?

7. He always (make) ________ noisy at night.

8. Where (be) ________ your husband?

9. She (wear) ________ earrings today.

10. The weather (get) ________ cold this season.

11. My children (be) ________ upstairs now. They (play) ________ games.

12. Look! The bus (come) ________.

Đáp án:

1. isn't reading

2. are…doing

3. are working

4. isn't listening

5. is sitting

6. are…studying

7. is always making

8. is

9. is wearing

10. is getting

11. are - are playing

12. is coming

Exercise 11. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. John (play) _________ football at the moment.

2. We often (write) _________ tests at our school.

3. I (talk) _________ to tát my teacher now.

4. Look! Mandy and Susan (watch) _________ a film on TV.

5. Olivia (visit) _________ her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine) _________.

7. They sometimes (read) _________ poems in the lessons.

8. Listen! The band (play) _________ the new guitar.

9. _________ you (go) _________ to tát school by bike?

10. Every morning, my mother (get) _________ up at 6 o’clock.

11. It’s seven o’clock and they (go) _________ to tát school now.

12. Mrs. Cooper (eat) _________ in the restaurant every Sunday.

13. Our cát never (jump) _________ on the kitchen table.

14. Look! The men (wear) _________ xanh rì uniforms.

15. My father (not smoke) _________ but my uncle smokes too much.

16. It (be) _________ early in the morning.

17. Sally (get) _________ out of bed, (open) _________ the window and (go) _________ into the bathroom.

18. Then she (have) _________ breakfast.

19. After breakfast, Sally usually (cycle) _________ to tát school.

20. After school, she (go) _________ back trang chủ.

21. Sally usually (have) _________ her lunch at trang chủ.

22. In the afternoon, she first (do) _________ her homework and then she (meet) _________ her friends in the park.

23. What _________ she (do) _________ now?

24. She _________ (not play) _________ the guitar, but she (play) _________ the piano.

25. Her friends are listening and some of them (sing) _________ along.

26. The xe taxi (wait) _________ for them at the moment.

27. He always (help) _________ his grandmother with the housework.

28. They never (eat) _________ very much.

29. Listen! Bill (play) _________ his electric guitar.

30. He (wash) _________ his xế hộp every Sunday.

31. Where’s Cindy? – She (have) _________ a bath.

32. My father (live) _________ in a house near the river because he (like) _________ swimming.

33. Every morning, my mother (walk) _________ in the park.

34. What newspaper _________ you usually (read) _________? – The Times.

35. Be careful! The teacher (look) _________ at you.

36. _________ your mother (do) _________ morning exercise every day?

37. In summer, it (be) _________ very hot, ví he often (go) _________ to tát the seaside on holiday.

38. _________ you (look) _________ for Peter? I think he (read) _________ books in the library.

39. Mother (cook) _________ in the kitchen at the moment.

40. Let’s (help) _________ her.

41. She (not/ want) _________ any coffee. She (want) _________ some tea.

42. They (not/ go) _________ fishing in winter.

43. I (like) _________ my English class very much.

44. He usually (go) _________ to tát the library when he has không tính phí time.

45. What _________ Mrs. Brown (do) _________? – She’s a teacher.

46. What _________ your father often (do) _________ in the evening?

47. Look! The boy (climb) _________ up a ladder.

48. They (play) ________ volleyball every afternoon, but they (not/ play) ________ badminton now.

49. He (learn) _________ English and I (read) _________ a book now.

50. He often (have) _________ coffee for breakfast.

51. What (be) _________ the weather lượt thích today? It (be) _________ cold.

52. He usually (go jogging) _________ in the morning.

53. He often (go) _________ swimming. He (go) _________ swimming at the moment.

54. My sister (do) _________ aerobics every morning.

55. Lan (go) _________ to tát school six days a week.

56. We (not/ go) _________ swimming in the winter.

57. He often (go) _________ the movie on Sunday.

58. The students (do) _________ their homework now.

59. My mother (like) _________ iced tea.

60. He never (go) _________ camping because he (not/ have) ________ a tent.

Đáp án:

1. is playing

2. write

3. am talking

4. are watching

5. visits

6. is shining

7. read

8. is playing

9. Do you go

10. gets

11. are going

12. eats

13. jumps

14. is wearing

15. doesn't smoke

16. is

17. gets/ opens/ goes

18. has

19. cycles

20. goes

21. has

22. does/ meets

23. is…doing

24. isn’t playing/ is playing

25. are singing

26. is waiting

27. helps

28. eat

29. is playing

30. washes

31. is having

32. lives/ likes

33. walks

34. do…read

35. is looking

36. Does…do

37. is/ goes

38. Are…looking/ is reading

39. is cooking

40. help

41. doesn’t want/ wants

42. don’t go

43. like

44. goes

45. does…do

46. does…do

47. is climbing

48. play/ are not playing

49. is learning/ am reading

50. has

51. is/ is

52. goes jogging

53. goes/ is going

54. does

55. goes

56. don’t go

57. goes

58. are doing

59. likes

60. goes/ doesn’t have

Exercise 12. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. Where you (live) ________? I (live) ________ in Hai Duong town.

2. What (be) ________ he (do) ________ now? He (water) ________ flowers in the garden.

3. What ________ she (do) ________? She (be) ________ a teacher.

4. Where (be) ________ you from?

5. At the moment, my sisters (play) ________ volleyball and my brother (play) ________ soccer.

6. It is 9.00, my family (watch) ________ TV.

7. In the summer, I usually (go) ________ to tát the park with my friends, and in the spring, we (have) ________ Tet holiday, I (be) ________ happy because I always (visit) ________ my grandparents.

8. Does your father (go) ________ to tát work by bus?

9. How (do) ________ your sister (go) ________ to tát school?

10. What time___________they (get up) ___________?

11. What ________ they (do) ________ in the winter?

12. Today, we (have) ________ English class.

13. Her favorite subject (be) ________ English.

14. Now, my brother (like) ________ eating bananas.

15. Look! A man (call) ________ you.

16. Keep silent! I (listen) ________ to tát the radio.

17. ________ you (play) ________ badminton now?

18. Every day, my father (get up) ________ at 5.00 a.m.

Đáp án:

1. do…live/ live

2. is…doing /is watering

3. does…do/ is 

4. are

5. are playing/ is playing

6. is watching

7. go/ have/ am/ visit

8. go

9. does…go

10. do…get up

11. tự...do

12. have

13. is 

14. likes

15. is calling

16. am listening

17. Are...playing

18. gets up

Bài tập dượt bổ sung cập nhật nâng cao

Exercise 1. Complete the sentences using the correct size of the present tense.

1. We ___________ our break now, Mr. Miller. (TAKE)

2. She _____________ for Liverpool later in the day (LEAVE).

3. The actor usually ____________ a lot of người hâm mộ mail, because he’s ví famous. (GET)

4. The xế hộp ____________ oil. Can you repair it? (LOSE)

5. Dorothy _____________ reading good books during her holidays. (LOVE)

6. My brother ______________ Italy at the moment (TOUR).

7. They __________ a game of cards right now. (HAVE)

8. I _________ a hat today because there’s a very special sự kiện in town. (WEAR)

9. Such bad behavior always _____________ bu mad. (MAKE)

10. Unpopular songs ____________ very well. (NOT SELL)

11. She usually __________ out with her friends on Saturday evenings. (GO)

12. What ________ , Mum? – It smells ví good! (YOU BAKE)

13. __________to the bridge club? (YOU BELONG)

14. The children _____________ playing in the hut whenever we’re at our weekend house. (ENJOY)

15. The headmaster rarely _________ a class. He normally _________ administrative work. (TEACH, DO)

16. _____________ if I ask you a question? (YOU MIND)

17. I ____________ some money because I want to tát travel to tát Spain next summer. (CURRENTLY SAVE)

18. What _________ ? (THIS BOOK – COST)

19. The boy and his father ___________ a long conversation. – I wonder what they ____________ about. (HAVE, TALK)

20. Robert ___________ to tát catch the same bus every morning, but he ________________ . (TRY, NOT ALWAYS SUCCEED)

Đáp án:

1. are taking

2. is leaving

3. gets

4. is losing

5. loves

6. is touring

7. are having

8. am wearing

9. makes

10. tự not sell

11. goes

12. are you baking

13. Do you belong

14. enjoy

15. teaches

16. Do you mind

17. am currently saving

18. does this book cost

19. are having

20. tries – doesn’t always succeed

Exercise 2. Put the verbs in the present simple tense or present continuous tense.

1. Emily lives and works in Paris but she (have) ________ a holiday in England at the moment.

2. I wonder why the neighbor’s dog (bark) ________ again. Maybe there is a burglar!

3. Ann (get) ________ up at seven o’clock every morning.

4. Then she (go) ________ to have a shower before breakfast.

5. Then she (drive) ________ to the beach and stays all day.

6. She (not/ work) ________ because she won the lottery last year.

7. Why (you/ learn) ________ English this year?

8. I (live) ________ with my sister for two months because she is pregnant and I can help her.

9. What (you/ wear) ________ now? In that way, I will recognize you at the airport.

10. Kate is in the kitchen and very stressed! She (cook) ________ dinner for 30 people.

11. - Who (play) ________ the guitar upstairs?

      - My sister. She’s got a concert tomorrow.

      - What (she, play) ________?

      - I think it’s a piece by Mozart. (She, play) ________ anything else?

      - Yes, the violin, she’s very musical.

12. - Your daughter’s very keen on sports, isn’t she?

      - Yes, she (play) ________ tennis.

      - Where is she now?

      - She (play) ________ tennis, as usual.

13. - What’s that delicious smell?

      - My husband, he (cook) ________.

      - Isn’t that unusual?

      - Yes, normally I (cook) ________ and my husband (shop) ________.

14. What a lovely clock! - It (not work) ________ I’m afraid It’s been broken for years.

15. Could I use your phone? - I’m afraid it (not work) ________ at the moment.

Đáp án:

1. is having

2. is barking

3. gets

4. goes

5. drives

6. doesn’t work

7. are you learning

8. am living

9. are you wearing

10. is cooking

11. is playing – is she playing – Does she play

12. plays – is playing

13. is cooking – cooks – shops

14. doesn’t work

15. isn’t working

Bài tập dượt bổ sung cập nhật lúc này đơn và lúc này tiếp tục lớp 8

Exercise 1. Put the correct size of the verbs in brackets to tát complete the following passage (present simple tense or present continuous tense).

Passage A:

Dear Editor!

I (1) _______ (write) this letter because it seems to tát bu that far too many changes (2) _______ (take) place in my country these days, and, as a result, we (3) _______ (lose) our identity. I am living in a small town but even this town (4) _______ (change) before my eyes. For example, town authorities (5) _______ (build) a burger place where my favourite restaurant used to tát be.

Our culture belongs to tát everybody, and I (6) _______ (not understand) why the town leaders (7) _______ (not do) to tát preserve it. They simply (8) _______ (not care). In fact, I (9) _______ (think) of starting an action group. I (10) _______ (appear) on a TV show on Friday evening to tát make people aware of how important this issue is. It’s time for us to tát start doing something before it gets too late.

Passage B:

Next week, my friends and I (1) _______ (go) camping in the woods. I (2) _______ (organize) the food, because I (3) _______ (like) cooking. Dave (4) _______ (have) a big xế hộp with a trailer, ví he (5) _______ (plan) the transportation. Sam (6) _______ (bring) the tent - he (7) _______ (go) camping every year, ví he (8) _______ (have) a great tent and lots of other equipment. My wife (9) _______ (think) we're crazy. She (10) _______ (like) holidays in comfortable hotels, ví she is taking a trip to tát Paris instead.

Đáp án:

Passage A:

1. am writing

2. are taking

3. are losing

4. is changing

5. are building

6. don’t understand

7. aren’t doing

8. don’t care

9. am thinking

10. appearing

Passage B:

1. are going

2. am organizing

3. like

4. has

5. is planning

6. is bringing

7. goes

8. has

9. think

10. likes

Exercise 2. Complete the sentences.

rise

are

takes

is rising

is taking

are meeting

is always complaining

complains

1. The train journey from London to tát Edinburgh _______ about five hours.

2. We _______ very happy with our decision to tát move out of the thành phố.

3. This report _______ ages to tát write. I don't know when I'll get it finished.

4. In many countries, the cost of food and bills _______.

5. House prices _______ for second year in a row

6. In the film, the main character _______ to tát his quấn about the job. His quấn responds with an offer that seems too good to tát be true.

7. We _______ at the train station at 9 a.m. tomorrow.

8. He _______. If he doesn't lượt thích the job, he should find a better one.

Đáp án:

1. takes

2. are

3. is taking

4. is rising

5. rise

6. complains

7. are meeting

8. is always complaining

Exercise 3. Choose the best answer.

1. You won't find Jerry at trang chủ right now. He _______ in the library.

A. studies

B. is studying

2. I _______ lunch in the cafeteria every day.

A. have

B. am having

3. Look! Junko _______ into the water.

A. jumps

B. is jumping

4. Salman is rich - he _______ a Mercedes.

A. drives

B. is driving

5. Once a week, I _______ to tát an art class at the college.

A. go

B. am going

6. Don't give Jan any cheese. She _______ it!

A. hates

B. is hating

7. It _______ quite hard - perhaps we shouldn't go out tonight.

A. snows

B. is snowing

8. I _______ to tát Toronto next Thursday. Do you want to tát come?

A. go

B. am going

9. I _______ you're crazy!

A. think

B. am thinking

10. Marie-Claude isn't a Canadian. I _______ she comes from France.

A. believe

B. am believing

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. A

5. A

6. A

7. B

8. B

9. A

10. A

Xem thêm thắt những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc với lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Thì lúc này triển khai xong đặc biệt hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì lúc này ngày nay triển khai xong tiếp tục đặc biệt hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì quá khứ đơn đặc biệt hoặc với lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì quá khứ tiếp tục đặc biệt hoặc với lời nói giải

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.