bài tập so sánh hơn

So sánh rộng lớn là một trong chủ thể ngữ pháp cần thiết nhưng mà ai ai cũng cần được bắt vững chắc kỹ năng và kiến thức khi tham gia học giờ Anh. Với chủ thể này thì những dạng bài bác tập luyện vô cùng phong phú và đa dạng sẽ hỗ trợ mang lại chúng ta học tập rất có thể hiểu sâu sắc rộng lớn. Tại nội dung bài viết tiếp sau đây hãy nằm trong Langmaster mày mò những bài tập so sánh hơn có đáp án giúp cho bạn học tập nâng lên kỹ năng và kiến thức nhé!

1. Khái quát lác kỹ năng và kiến thức về đối chiếu hơn

So sánh rộng lớn nhập giờ Anh được dùng khi đối chiếu giữa trung tâm của 2 con người, 2 vấn đề hoặc sự vật, hiện tượng lạ này cơ. Trong số đó đối chiếu rộng lớn được tạo thành 2 loại là: So sánh với tính kể từ cộc và đối chiếu với tính kể từ lâu năm. Dưới đó là bao quát những công thức về đối chiếu rộng lớn giúp cho bạn thực hiện bài bác tập luyện được đơn giản rộng lớn. 

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn

1.1. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ ngắn

So sánh rộng lớn đem 2 cơ hội dùng cơ là lúc đối chiếu sử dụng với 2 người hoặc 2 vật không giống nhau.

Cấu trúc: S + to lớn be + adj + er + than vãn + N/ Pronoun

Ví dụ: 

  • Tuan is taller than vãn má. (Tuấn cao hơn nữa tôi)
  • She worked harder than vãn him. (Cô ấy thao tác chịu thương chịu khó rộng lớn anh ấy.)

null

Khái quát lác kỹ năng và kiến thức về đối chiếu hơn

1.2. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ lâu năm, trạng từ

Cấu trúc: S + V + more/less + adj/adv + than vãn + N/pronoun

Ví dụ:

  • This issue is even more complicated than vãn that one. (Vấn đề này thậm chí còn còn phức tạp hơn hết yếu tố kia)
  • My mother drives more carefully than vãn my father vì thế. (Mẹ tôi tài xế cảnh giác rộng lớn phụ vương tôi lái)

Xem thêm:

  • TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI
  • TỔNG HỢP 50 TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT

2. Cần Note khi dùng công thức đối chiếu hơn

  • Trong đối chiếu hơn nữa thì sau “than” là một trong đại kể từ nhân xưng được sản xuất mái ấm ngữ chứ không cần nên tân ngữ
  • Trong tình huống đối chiếu một người hoặc với toàn bộ con số thì người hoặc vật sót lại tiếp tục thêm thắt Else sau Anything/Anybody

Ví dụ: She is taller than vãn anybody else in the school. (Cô  nó cao hơn nữa ngẫu nhiên ai không giống nhập ngôi trường.)

  • Với mệnh đề mối liên hệ, mái ấm ngữ ở phía đằng sau “than” hoặc “as” rất có thể vứt được nếu như 2 mái ấm ngữ này kiểu như nhau
  • Cấu trúc not as…as = cấu hình not so…as nhằm dùng nhập đối chiếu ko bởi vì tuy nhiên as…as ko được thay cho thế bởi vì so…as

3. Các dạng bài tập so sánh hơn

Để bắt vững chắc được kỹ năng và kiến thức đang được học tập hãy rèn luyện nhiều hơn thế nhằm hiểu rằng cơ hội dùng như như các Note khi thực hiện bài bác tập luyện nhằm tách sơ sót. Dưới đó là những dạng bài bác tập luyện về đối chiếu rộng lớn nhưng mà chúng ta cũng có thể bắt gặp được trong những bài bác ganh đua của tớ.

3.1. Bài tập

Bài tập luyện 1: Chọn kể từ đang được mang lại nhằm biểu diễn nhập địa điểm trống rỗng quí hợp

Fun     Popular    Delicious   Talented    Developed   Successful

1. Was the greeting as ……….. as you expected?

2. Samsung is as………………………..as Apple

3. Jack Ma’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world

4. Ha Noi used to lớn be as………………….as several countries in Asian

5. My mother’s dishes are as…….………………as food served at popular restaurants

6. People believe that Neymar is not as…………… as many famous football players in the world

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài tập luyện 2: Chia kể từ nhập ngoặc sao mang lại phù phù hợp với dạng ví sánh

1. Everyone would argue that AI are ………………..… (intelligent) than vãn humans.

2. The price in Ha Nam is………………..… (cheap) than vãn Ha Noi.

3. America is far …………………..… (large) than vãn Vietnam.

4. That park is a lot ……………… (colorful) than vãn this park.

5. I am quieter…………..(quiet) than vãn my friend.

6. Math subjects are ……………… (interesting) than vãn Art-related classes.

7. My current department is…………… (comfortable) than vãn the one, I had 1 years ago.

8. The weather this summer is even ………….. (nice) than vãn last summer.

9. These products in this store are ………….. (natural) than vãn these in the opposite one.

10. A holiday in the Ba Na Hills is more memorable……………(memorable) then a holiday in the mountain

Bài tập luyện 3: Chia kể từ nhập ngoặc trở thành dạng chính của từ

1. Who is the ………….. (tall) person in your class?

2. Saigon is the…………..(big) thành phố in my country.

3. Cutting down trees in this street could be considered to lớn be one of …………..(dangerous) reasons..

4. Everything are going to lớn be………….. (expensive) during the Lunar year.

5. She bought the dress with the………….. (reasonable) price ever.

6. Who is the most famous…………..(famous) music band in your country?

7. She was a (creative) _______ student in the school.

8. She prefers visiting Hong Kong, one of the (vibrant) ________city in the world.

9. I feel (encouraged) _________whenever they talk to lớn my dad.

Bài tập luyện 4: Điền cụm kể từ phù hợp nhập vào câu.

1. My brother is heavy. My father is much ………………. than vãn him.

2. The test in math was easy, but the test in chemistry was …………………..

3. Ha Noi is sunny. Do you know ………………. place in Vietnam?

4. Susan is a successful dancer, but her sister is ………………. than vãn her.

5. My teacher has a soft voice, but my mother’s voice is ………………. than vãn hers.

6. An has a beautiful son, but my son has the ………………. baby on earth.

7. She lives in a large family, but my grandparent lived in a ………………. one.

8. I have only a little time for this task, but in that task I’ll have even ………………. time.

9. Lux is clever, but Xuan is ………………. than vãn her.

10. Have you visited the old cottage? It was the ………………. one I visited during our holidays.

Bài tập luyện 5: Viết lại câu đang được mang lại trước sao mang lại nghĩa ko đổi

1. People/ their opinion/ who are ready to lớn change/to adapt to lớn a new place/ often find it easier.

2. Many students/this university/enjoy/because it has many celebrities

3. Prefer traveling to lớn the sea/ because/traveling to lớn the mountains/ many people.

4. In the original film/the film much/ You’ll find/ better/ if you watch it.

5. The most/ person/ the one with the best IQ /is not always/successful.

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài tập luyện 6: Khoanh tròn trĩnh đáp án chính nhất

1. She is ……. singer I’ve ever known.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Mai is ……. responsible as Phuong.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. It is ……. in the area than vãn it is in the country.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. Ha Anh Tuan sings ……….. among the singers I have met.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. She is ……. thành viên in my club.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. My company is ……. away than vãn her.

A. father

B. more far

C. farther

D. farer

7. Tuan is ……. than vãn Nam.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

8. Mai did the test ……….. I did.

A. as bad as

B. badder than

C. more badly than

D. worse than

9. My siêu xe is ……. than vãn her.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

10. My new apartment is ……. than vãn the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

Bài tập luyện 7: Chọn đáp án đúng trong những ngoặc sao mang lại phù phù hợp với câu

1. I think Sai Gon is more (expensive/expensiver) than vãn Ha Noi.

2. Is the Ba Na Hills (more big/bigger) than vãn the Mang Den mountain?

3. Is she a (better/good) student than vãn her sister?

4. My teacher’s (funny/funnier) than vãn your teacher!

5. Tigers are more dangerous (than/as) dogs.

6. Math is (badder/worse) than vãn Art.

7. Trains are (much more safer/much safer) than vãn buses.

8. Tay Ninh is (far/further) hotter than vãn Ha Noi.

Bài tập luyện 8: Hoàn trở thành câu với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.

1. Fruit juice is ……………..  than vãn coffee.  (healthy) 

2. Dolphins are …………….. (big) than vãn crocodile. 

3. Diamond is ……………..  than vãn gold. (expensive) 

4. Motorbikes are …………….. than vãn cars. (slow)   

5. She is …………….. at English than vãn her brother .(good)  

6. Her friend is …………….. than vãn her. (tall) 

7. Cherry is …………….. than vãn Tam. (thin) 

8. Her father is …………….. than vãn Tim’s father. (strong) 

Xem thêm: So sánh game bài iWin Club và B52: Ai là ông hoàng game bài trực tuyến?

9. “Mot thoang ruc ro o nhan lừa lọc “books are …………….. than vãn “Cay cam ngot cua toi”. (interesting) 

10. The elephant is …………….. than vãn a pig.(heavy) 

Bài tập luyện 9:  Điền dạng chính của kể từ nhập câu sao mang lại hợp lý và phải chăng.

1. Dong reads …………….. books than vãn Phuong, but Mai reads the ……………… (many/many)

2. Paris is as …………….. as Sydney. (beautiful)

3. We live in a …………….. house, but they live in a …………….. one. (big / big))

4. My brother is nine years old …………….. than vãn má. (young)

5. This was the …………….. tuy nhiên I have ever known. (bad)

6. I think volleyball is …………….. than vãn golf. (interesting)

7. I talked to lớn Linh and she is a very …………….. girl. (smart)

8. My company earned …………….. money than vãn two years before. (little)

9. She was the …………….. girl at university. (popular)

10. We didn’t stay out as …………….. as last Sunday. (late).

Bài tập luyện 10: Sử dụng đối chiếu rộng lớn nhằm điền nhập địa điểm trống rỗng. 

1. Traveling in autumn is  ………… (interesting) than vãn in winter.

2. Lam is…………… (old) than vãn Tuan.

3. Trung Quốc is far ………… (large) than vãn Viet Nam.

4. That parl  is a lot ………………. (colorful) than vãn this park.

5. Hanh is …………… (quiet) than vãn her brother.

6. My Math class is ……………. (boring) than vãn my Art class.

7. Her Class is …………. (big) than vãn mine.

8. The weather this winter is even ……………… (bad) than vãn last winter.

9. This bag is ……………… (beautiful) than vãn that one.

10. A holiday by the sea is ……………….(good) than vãn a holiday by the moutain. 

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

3.2. Đáp án:

Bài tập luyện 1:

1. fun

2. popular

3. successful

4. developed

5. delicious

6. talented

Bài tập luyện 2:

1. more intelligent

2. cheaper

3. larger

4. colorful

5. more quiet

6. more interesting

7. more comfortable

8. nicer

9. more natural

10. more memorable

Bài tập luyện 3:

1. tallest

2. the biggest city

3. the most dangerous

4. more expensive

5. the most reasonable

6. the most famous

7. creative

8. the most vibrant

9. more encouraged

Bài tập luyện 4:

1. heavier

2. easier

3. sunniest

4. more successful

5. softer

6. most beautiful

7. larger

8. less

9. cleverer

10. oldest

Bài tập luyện 5:

1. People who are ready to lớn change their opinion often find it easier to lớn adapt to lớn a new place.

2. Many students enjoy this university because it has many celebrities.

3. Many people prefer traveling to lớn the sea rather than vãn traveling to lớn the mountains.

4. You’ll find the film much better if you watch it in the original film

5. The most successful person is not always the ones with the best IQ.

Bài tập luyện 6:

1. C

2. D

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. D

9. A

10. A

Bài tập luyện 7:

1. expensive

2. bigger

3. better

4. funnier

5. than

6. worse

7. much safer

8. far

Bài tập luyện 8: 

1. healthier

2. bigger

3. more expensive

4. slower

5. better

6. taller

7. thinner

8. stronger

9. more interesting

10. heavier

Bài tập luyện 9:

1. more / most

2. beautiful

3. big / bigger

4. younger

5. worst

6. more interesting

7. smart

8. less

9. most popular

10. late

Bài tập luyện 10:

1. more interesting

2. older

3. larger

4. more colourful

5. quieter

6. more boring

7. bigger

8. worse

9. more beautiful

10. better

Xem thêm:

Xem thêm: chức năng của thị trường

=> 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy nội dung bài viết đang được trả lời cho chính mình học tập những nội dung bài tập so sánh hơn. Hy vọng với kỹ năng và kiến thức được share tiếp tục giúp cho bạn nhận thêm thiệt nhiều kinh nghiệm tay nghề khi thực hiện bài bác ganh đua. Để hiểu rằng trình độ chuyên môn giờ Anh của tớ, hãy nhập cuộc ngay lập tức bài bác test không tính tiền tại đây. Đăng ký ngay lập tức khóa huấn luyện và đào tạo nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm trượt ích!