bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn cực kỳ hoặc với tiếng giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại đơn và bên trên 50 bài bác tập dượt về Thì thời điểm hiện tại đơn tinh lọc, với đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại đơn.

50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn cực kỳ hoặc với tiếng giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

- Diễn đạt một thói thân quen hoặc hành vi lặp cút tái diễn vô hiện nay tại

- Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

- Sự việc xẩy ra vô sau này. Cách này thông thường vận dụng nhằm nói đến thời hạn biểu, công tác hoặc plan và đã được thắt chặt và cố định theo dõi thời hạn biểu

- Sử dụng vô câu ĐK loại 1

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng ấn định

(+) S + am/is/are + ….

Trong đó:

I + am

We, You, They + are

He, She, It + is

Ví dụ: He is a student.

S + V(e/es) + ……

*Cách thêm thắt s/es:

– Thêm s vô ở phía đằng sau đa số những động từ: want-wants; work-works;…

– Thêm es vô những động kể từ kết đôn đốc vì thế ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …

– Bỏ nó và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết đôn đốc vì thế một phụ âm + y:study-studies;…

– Động kể từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…..

Ví dụ: I usually get up early.

Phủ ấn định

(-) S + am/is/are + not + ….

Ví dụ: I am not a doctor.

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Ví dụ: I don’t lượt thích chicken.

Nghi vấn (?)

*Yes/No question:

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

- Are they your friends?

- No. they aren’t.

*Wh- question:

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ví dụ:

- Who are you?

- I am your teacher.

*Yes/No question:

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

- Do you often go đồ sộ bed late?

- Yes, I vì thế.

*Wh- question:

Wh + do/ does(not) + S + V (ng.thể)….?

Ví dụ:

- Why don’t you go there?

- Because I am busy.

Lưu ý:

Cách trừng trị âm phụ âm cuối s/es: nhờ vào phiên âm quốc tế chứ không cần nhờ vào cơ hội ghi chép.

– /s/: Khi kể từ với tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

– /iz/: Khi kể từ với tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường với tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

– /z/: Khi kể từ với tận nằm trong là vẹn toàn âm và những phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ tần suất:

- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

Một số kể từ chỉ cường độ thông thường xuyên khác:

- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm)

- Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tứ đợt ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ vô ngoặc ở Thì thời điểm hiện tại đơn.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án chính.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at trang chính.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family siêu xe.

3. Doris don’t do/ doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go đồ sộ bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

1. I don’t stay at trang chính.

2. We don’t wash the family siêu xe.

3. Doris doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go đồ sộ bed at 8.30 p.m.

5. Kevin doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat apples.

7. You don’t chat with your friends.

8. She doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động kể từ nhằm câu đem nghĩa phủ ấn định.

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go đồ sộ bed at midnight.

4. They……….vì thế homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The cát ………. lượt thích mạ.

Task 4. Chuyển sang trọng câu phủ ấn định.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens đồ sộ the radio every evening. - She ___________ đồ sộ the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at trang chính. - The children ___________ at trang chính.

9. The dog runs after the cát. - The dog __________ after the cát.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen đồ sộ the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at trang chính.

9. The dog does not run/ doesn't run after the cát.

10. Lessons don't/ vì thế not always finish at 3 o'clock.

Task 5. Điền dạng chính của kể từ vô ngoặc.

1. She (not study) ………. on Saturday.

2. He (have) ………. a new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….mạ English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches mạ English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn hảo kể từ những kể từ đang được mang đến.

Eg: They / wear suits đồ sộ work? ⇒ Do they wear suits đồ sộ work?

1. She / not / sleep late at the weekends

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question?

4. David / want some coffee?

5. when / she / go đồ sộ her Chinese class?

6. why / I / have đồ sộ clean up?

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Do you understand the question?

4. Does David want some coffee?

5. When does she go đồ sộ her Chinese class?

6. Why vì thế I have đồ sộ clean up?

7. They don’t work late on Fridays.

8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn trở thành những thắc mắc sau.

1. How/ you/ go đồ sộ school/ ?

___________________________________ ?

Xem thêm: muốn tính chu vi hình tròn

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London đồ sộ Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go đồ sộ the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

1. How vì thế you go đồ sộ school?

2. What vì thế you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London đồ sộ Paris?

5. How often does she go đồ sộ the cinema?

6. When vì thế you get up?

7. How often vì thế you study English?

8. What time does the film start?

9. Where vì thế you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn trở thành cơ hội câu sau

1. ....... Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? ⇒ No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? ⇒ No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? ⇒ Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? ⇒ No, ........

6. ....... they take a xe taxi đồ sộ school every morning? ⇒ Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, ........

1. Does Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? ⇒ No, I don't/ I vì thế not.

3. Do the students always work hard for the exam? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

4. Does the train leave at noon every day? ⇒ Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? ⇒ No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a xe taxi đồ sộ school every morning? ⇒ Yes, they vì thế.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, it does.

Task 9. Chia những động kể từ vô ngoặc nhằm hoàn thiện đoạn văn.

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big Đen eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, ví Peter (not/ let)...........the dog run rẩy into the road. He (often/ take)...........Kiki đồ sộ a large field đồ sộ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big Đen eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, ví Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run rẩy on the road. He (often/ take) often takes Kiki đồ sộ a large field đồ sộ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn trở thành cơ hội câu sau với kể từ vô ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) đồ sộ class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)

1. My brothers often sleep on the floor.

2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. I always vì thế the housework with my brother.

4. Peter and Mary never come đồ sộ class on time.

5. Why does Johnson always get good marks?

6. Do you usually go shopping?

7. She seldom cries.

8. My father never has popcorn.

Bài tập dượt vấp ngã sung

Exercise 1. Rewrite the following sentences in negative sườn.

1. They always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chính.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going đồ sộ bed.

Đáp án:

1. They don’t always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chính.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going đồ sộ bed.

Exercise 2. Put the correct sườn of the verbs.

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) đồ sộ the thể hình after work.

5. The cát __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) đồ sộ eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) đồ sộ different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She __________ (study) hard ví that she can get into a top university.

17. We __________ (travel) đồ sộ different countries every summer.

18. The company __________ (develop) innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He __________ (work) tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I __________ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Đáp án:

1. lives

2. study

3. play

4. goes

5. sleeps

6. likes

7. watch

8. travel

9. have

10. reads

11. works

12. arrives

13. drink

14. play

15. teaches

16. teaches

17. travel

18. develops

19. works

20. work

Exercise 3. Put the correct sườn of the verbs.

1. Sarah ___________ (go/goes) đồ sộ the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Đáp án:

1. goes

2. study

3. watch

4. plays

5. eats

6. visit

7. works

8. like

9. barks

10. drinks

Exercise 4. Rewrite the following sentences as questions.

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án:

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m.?

Xem thêm thắt những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh cực kỳ hoặc với tiếng giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại tiếp nối cực kỳ hoặc với tiếng giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối cực kỳ hoặc với tiếng giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện cực kỳ hoặc với tiếng giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại ngày nay hoàn thiện tiếp nối cực kỳ hoặc với tiếng giải

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo dõi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.