bài tập thì quá khứ đơn

Là một trong mỗi thì cơ phiên bản và cần thiết nhất vô ngữ pháp giờ Anh, bạn làm việc cần thiết thực hiện những bài tập thì quá khứ đơn thông thường xuyên nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức. Cùng VUS ôn khối hệ thống bài học kinh nghiệm và thực hành thực tế với những bài xích luyện tổ hợp kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên qua quýt nội dung bài viết sau.

Ôn luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài xích luyện về thì quá khứ đơn

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Trước Lúc triển khai những bài xích luyện về thì quá khứ đơn, bạn phải bắt kiên cố những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản như sau:

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn

Quá khứ đơn được dùng làm tế bào miêu tả những sự kiện vẫn xẩy ra và trọn vẹn kết thúc đẩy bên trên thời gian vô quá khứ.

Ngoài rời khỏi, thì quá khứ đơn còn tồn tại công dụng:

 • Diễn miêu tả hành vi được tái diễn rất nhiều lần vô quá khứ.
 • Xuất hiện tại vô câu ĐK loại 2.
 • Xuất hiện tại vô ước ham muốn không tồn tại thiệt.

Công thức:

Khẳng địnhS + V2/ed + OShe did her homework
We cooked our dinner
Phủ địnhS + didn’t + V-infi + OS + was/were + not + N/Adj/OI didn’t have any cats
They weren’t at her party
Nghi vấnDid + S + V-infi + O?
Was/Were + S + N/Adj/O?
Did you finish your task?
Was she a singer?
Câu chất vấn với WHWH-question + did + S + V-infi + O?What did you say?
Where did you arrive?

Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ giản dị và đơn giản cho tới nâng cao

Bài luyện 1 – Complete the sentences with the past simple khuông of the verbs in brackets

 1. My sister … (cook) dinner last night.
 2. I … (walk) lớn school this morning.
 3. Josie … (carry) her mum’s bag for her.
 4. We … (tidy) our rooms yesterday.
 5. They … (study) hard, but they … (not pass) the exam.
 6. Your grandparents … (be) delighted when they saw you last week.
 7. We … (not spend) all our money at the shops.
 8. You … (buy) a really nice dress for the buổi tiệc nhỏ.
 9. I was relieved when I … (not drop) that beautiful vase.
 10. The teacher … (begin) the class at 8.00 a.m. this morning.

Đáp án

 1. My sister cooked dinner last night.
 2. I walked to school this morning.
 3. Josie carried her mum’s bag for her.
 4. We tidied our rooms yesterday.
 5. They studied hard, but they didn’t pass the exam.
 6. Your grandparents were delighted when they saw you last week.
 7. We didn’t spend all our money at the shops.
 8. You bought a really nice dress for the buổi tiệc nhỏ.
 9. I was relieved when I didn’t drop that beautiful vase.
 10. The teacher began the class at 8.00 a.m. this morning.

Cùng công ty đề: Thì quá khứ đơn (Simple Past): Công thức, cách sử dụng và bài xích tập

Bài luyện 2 – Make sentences from the prompts. Use the past simple khuông of the verbs

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)
 1. We / enjoy / the buổi tiệc nhỏ, and we / not want / lớn go trang chính.
 2. May / travel / lớn London, but she / not visit / Buckingham Palace.
 3. I / listen / lớn the music, but I / not lượt thích / it.
 4. James / Điện thoại tư vấn / his mum, but she / not answer / the phone.
 5. We / wait / a long time, but the bus / not arrive.
 6. My mum / not study / Russian / at university.
 7. Last night / Marga and Alice / plan / their holiday.
 8. Tom / not invite / us / lớn his birthday buổi tiệc nhỏ.
 9. the children / carry / the books / lớn the classroom?
 10. I / chat / lớn Jane / about the films and fashion.

Đáp án

 1. We enjoyed the buổi tiệc nhỏ, and we didn’t want lớn go trang chính.
 2. May traveled lớn London, but she didn’t visit Buckingham Palace.
 3. I listened lớn the music, but I didn’t lượt thích it.
 4. James called his mum, but she didn’t answer the phone.
 5. We waited a long time, but the bus didn’t arrive.
 6. My mum didn’t study Russian at university.
 7. Last night, Marga and Alice planned their holiday.
 8. Tom didn’t invite us lớn his birthday buổi tiệc nhỏ.
 9. Did the children carry the books lớn the classroom?
 10. I chatted lớn Jane about films and fashion.

Bài luyện 3 – Choose the correct answers

 1. I … lớn Italy last summer.
A – have beenB – wentC – have gone
 1. They … that dog for about three months.
A – hadB – hasn’t hadC – have had
 1. ‘Did you get those jeans for your birthday?’ – ‘’Yes, I … .’
A – haveB – didC – did get
 1. ‘The new Bond film is on at the ABC cinema.’ – ‘I know. I … it already.’
A – ‘ve seenB – sawC – seen
 1. ‘Do you lượt thích duck?’ – ‘I don’t know. I … it.’
A – never ateB – ‘ve never eatenC – didn’t eat
 1. ‘Has Jen learnt the vocabulary for her test yet?’ – “No, she … .’
A – haven’tB – didn’tC – hasn’t
 1. Sue can drive us lớn the airport. She … her test yesterday.
A – did passB – has passedC – passed

Đáp án

1234567
BCBABCC

Bài luyện 4 – Change the sentences into Past Simple tense

 1. Do you go lớn the pub?
 2. I am in a hurry.
 3. He doesn’t see beautiful rainbows.
 4. They tell u funny stories.
 5. I spend my holiday in Hawaii.
 6. They are in the park.

Đáp án

Xem thêm: lập trình python cơ bản

 1. Did you go lớn the pub?
 2. I was in a hurry.
 3. He didn’t see beautiful rainbows.
 4. They told u funny stories.
 5. I spent my holiday in Hawaii.
 6. They were in the park.
bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Bài luyện 5 – Complete the text with the past simple

Yesterday it (1) … my friend ́s birthday. He (2) … a lot of friends from school. It (3) … very hot sánh we (4) … lớn go lớn the swimming pool. There (5) … many people sánh we (6) … a lot. Suddenly, Joe (7) … and (8) … himself. We (9) … an ambulance. He (10) … in hospital but he (11) … a broken arm. That (12) … a memorable birthday!

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm tài năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ Anh

Đáp án

123456
wasinvitedwasdecidedweren’tswam
789101112
fellhurtcalleddidn’t stayhadwas

Bài luyện 6 – Complete the text with the correct affirmative or negative past simple khuông of the verbs in the brackets

 1. Emma tried on a green dress and a xanh xao dress in the clothes cửa hàng, and … (choose) the xanh xao one.
 2. Our team … (not win) the last match of the season.
 3. We … (go) bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I … (not feel) bored.
 5. The film … (begin) at seven and finished at ten.
 6. They … (not spend) all their money on holiday.
 7. Hannah … (feel) relieved when she got her exam results.
 8. My aunt … (not be) at the family wedding last weekend.
 9. We … (get) trang chính at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I … (not / can) understand all of the dialogue.

Đáp án

 1. Emma tried on a green dress and a xanh xao dress in the clothes cửa hàng, and chose the xanh xao one.
 2. Our team didn’t win the last match of the season.
 3. We went bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I didn’t feel bored.
 5. The film began at seven and finished at ten.
 6. They didn’t spend all their money on holiday.
 7. Hannah felt relieved when she got her exam results.
 8. My aunt wasn’t at the family wedding last weekend.
 9. We got trang chính at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I couldn’t understand all of the dialogue.

Tiếng Anh không thể là nỗi sợ hãi lúc đến với VUS

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Là đối tác chiến lược của những đơn vị chức năng dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… Anh văn Hội Việt Mỹ VUS liên tiếp update những Xu thế tiên tiến nhất nhằm mang đến những kỹ năng và kiến thức cao cấp với tính phần mềm cao, thích hợp thời đại.

Với trong suốt lộ trình học tập được cá thể hóa với những cỗ giáo trình được kiến thiết phù phù hợp với người phiên bản địa, VUS mang đến thời cơ tiếp thu kiến thức giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế cho chính mình học tập ở từng chuyên môn, từng lứa tuổi:

 • Tạo mức độ nhảy mang đến chúng ta teen kể từ 11 – 15 tuổi tác với công tác giờ Anh trung học cơ sở, học tập viên mạnh mẽ và tự tin nâng tầm và lan sáng sủa nằm trong Anh ngữ với khóa đào tạo Young Leaders – Khơi há từng bước trưởng thành.
 • Vững kiên cố trọn vẹn tài năng Lúc luyện đua chứng từ nằm trong Chuyên Viên, đoạt được thành công xuất sắc những kỳ đua Anh ngữ quốc tế nằm trong khóa đào tạo IELTS ExpressIELTS Expert – Tấm vé thông hành cho tới sau này rộng lớn mở.
 • Học giờ Anh cho những người mất mặt gốc, lấy lại nền tảng và đánh giá tài năng hiệu suất cao với khóa phần mềm cao cho những người trẻ con English Hub – Khơi há trở thành công.
 • Bước đệm mang đến hành trình dài thăng tiến bộ và lượm lặt trở thành trái ngược bên trên nấc thang sự nghiệp mang đến với khóa đào tạo Tiếng Anh kí thác tiếp cho những người dành hết thời gian iTalk.

Không chỉ thế, với hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức tân tiến tích thích hợp 4.0, những học tập viên bên trên VUS dễ dàng và đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn luyện và luyện trị âm chuẩn chỉnh nằm trong AI từng khi từng điểm. Quý Khách học tập tối ưu hóa được thời hạn và tiếp thu kiến thức hiệu suất cao rộng lớn.

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

VUS – Lựa lựa chọn của niềm tin yêu, lựa lựa chọn của hóa học lượng

 • Đạt Kỷ lục VN với trên 180.918 học tập viên đoạt được những kỳ đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, IELTS,…
 • Đạt thương hiệu “Gold Preparation Centre” – Trung Tâm Đào Tạo Vàng – cũng chính là hạng nút tối đa – kể từ Cambridge University Press & Assessment.
 • Đạt hạng nút Platinum – Hạng nút tối đa Lúc liên minh trình độ chuyên môn nằm trong British Council.
 • Hơn 70 hạ tầng bên trên cả nước với 100% đạt ghi nhận đạt unique chuẩn chỉnh quốc tế kể từ NEAS.
 • 2.700.000+ mái ấm gia đình Việt tin yêu lựa chọn và sát cánh đồng hành nằm trong VUS trải qua không ít năm ngay lập tức.
 • Sở hữu đội hình nghề giáo tiên phong hàng đầu với trên 2.700 thầy cô chiếm hữu bởi vì giảng dạy dỗ ngữ điệu Anh được đồng ý toàn thế giới như TESOL, CELTA, TEFL,…
bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Với những bài tập thì quá khứ đơn được VUS tổ hợp bên trên, các bạn sẽ dễ dàng và đơn giản ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức tận nhà và upgrade kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao. Tuy nhiên, việc thực hiện bài xích luyện và học tập nằm trong lòng đơn giản sẽ không còn giúp đỡ bạn phát triển thành “học bá” giờ Anh được. Để đoạt được niềm mơ ước Anh ngữ, hãy nhằm VUS sát cánh đồng hành nằm trong các bạn bởi vì những khóa đào tạo và trong suốt lộ trình được kiến thiết chuẩn chỉnh quốc tế.

Có thể các bạn quan lại tâm:

 • Tính kể từ mô tả (Descriptive Adjectives): Lý thuyết và kể từ vựng
 • Tính kể từ ghép (Compound adjectives) vô giờ Anh
 • Tính kể từ hướng đẫn (Demonstrative Adjectives): Lý thuyết và bài xích tập