bài tập về thì hiện tại đơn

Bài viết lách 50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn rất rất hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm tương đối đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại đơn và bên trên 50 bài bác tập dượt về Thì thời điểm hiện tại đơn tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại đơn.

50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn rất rất hoặc sở hữu lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn

- Diễn đạt một thói quen thuộc hoặc hành vi lặp cút tái diễn nhập hiện nay tại

- Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

- Sự việc xẩy ra nhập sau này. Cách này thông thường vận dụng nhằm nói đến thời hạn biểu, công tác hoặc plan và đã được cố định và thắt chặt theo gót thời hạn biểu

- Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng ấn định

(+) S + am/is/are + ….

Trong đó:

I + am

We, You, They + are

He, She, It + is

Ví dụ: He is a student.

S + V(e/es) + ……

*Cách tăng s/es:

– Thêm s nhập phía sau đa số những động từ: want-wants; work-works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết đôn đốc vì thế ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …

– Bỏ hắn và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết đôn đốc vì thế một phụ âm + y:study-studies;…

– Động kể từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…..

Ví dụ: I usually get up early.

Phủ ấn định

(-) S + am/is/are + not + ….

Ví dụ: I am not a doctor.

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Ví dụ: I don’t lượt thích chicken.

Nghi vấn (?)

*Yes/No question:

Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

- Are they your friends?

- No. they aren’t.

*Wh- question:

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ví dụ:

- Who are you?

- I am your teacher.

*Yes/No question:

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

- Do you often go to tướng bed late?

- Yes, I vì thế.

*Wh- question:

Wh + do/ does(not) + S + V (ng.thể)….?

Ví dụ:

- Why don’t you go there?

- Because I am busy.

Lưu ý:

Cách vạc âm phụ âm cuối s/es: nhờ vào phiên âm quốc tế chứ không hề nhờ vào cơ hội viết lách.

– /s/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

– /iz/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường sở hữu tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

– /z/: Khi kể từ sở hữu tận nằm trong là nguyên vẹn âm và những phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ tần suất:

- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

Một số kể từ chỉ cường độ thông thường xuyên khác:

- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm)

- Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ tía lần/ tư phiên ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chia động kể từ nhập ngoặc ở Thì thời điểm hiện tại đơn.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án đích thị.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at home page.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family xế hộp.

3. Doris don’t do/ doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to tướng bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

1. I don’t stay at home page.

2. We don’t wash the family xế hộp.

3. Doris doesn’t vì thế her homework.

4. They don’t go to tướng bed at 8.30 p.m.

5. Kevin doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat apples.

7. You don’t chat with your friends.

8. She doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động kể từ nhằm câu đem nghĩa phủ ấn định.

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to tướng bed at midnight.

4. They……….vì thế homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The mèo ………. lượt thích má.

Task 4. Chuyển lịch sự câu phủ ấn định.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to tướng the radio every evening. - She ___________ to tướng the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at home page. - The children ___________ at home page.

9. The dog runs after the mèo. - The dog __________ after the mèo.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We do not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen to tướng the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at home page.

9. The dog does not run/ doesn't run after the mèo.

10. Lessons don't/ vì thế not always finish at 3 o'clock.

Task 5. Điền dạng đích thị của kể từ nhập ngoặc.

1. She (not study) ………. on Saturday.

2. He (have) ………. a new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….má English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches má English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn hảo kể từ những kể từ tiếp tục mang lại.

Eg: They / wear suits to tướng work? ⇒ Do they wear suits to tướng work?

1. She / not / sleep late at the weekends

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question?

4. David / want some coffee?

5. when / she / go to tướng her Chinese class?

6. why / I / have to tướng clean up?

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Do you understand the question?

4. Does David want some coffee?

5. When does she go to tướng her Chinese class?

6. Why vì thế I have to tướng clean up?

7. They don’t work late on Fridays.

8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn trở thành những thắc mắc sau.

1. How/ you/ go to tướng school/ ?

___________________________________ ?

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London to tướng Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go to tướng the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

1. How vì thế you go to tướng school?

2. What vì thế you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to tướng Paris?

5. How often does she go to tướng the cinema?

6. When vì thế you get up?

7. How often vì thế you study English?

8. What time does the film start?

9. Where vì thế you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn trở thành cơ hội câu sau

1. ....... Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? ⇒ No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? ⇒ No, ........

4. ....... the train leave at noon every day? ⇒ Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? ⇒ No, ........

6. ....... they take a xe taxi to tướng school every morning? ⇒ Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, ........

1. Does Jack lượt thích eating hamburgers? ⇒ Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? ⇒ No, I don't/ I vì thế not.

3. Do the students always work hard for the exam? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

4. Does the train leave at noon every day? ⇒ Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? ⇒ No, he doesn't/ he does not.

6. Do they take a xe taxi to tướng school every morning? ⇒ Yes, they vì thế.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? ⇒ No, they don't/ they vì thế not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? ⇒ Yes, it does.

Task 9. Chia những động kể từ nhập ngoặc nhằm hoàn thành xong đoạn văn.

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big đen sạm eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, sánh Peter (not/ let)...........the dog run rẩy into the road. He (often/ take)...........Kiki to tướng a large field to tướng enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big đen sạm eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, sánh Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run rẩy on the road. He (often/ take) often takes Kiki to tướng a large field to tướng enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn trở thành cơ hội câu sau với kể từ nhập ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) to tướng class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)

1. My brothers often sleep on the floor.

2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. I always vì thế the housework with my brother.

4. Peter and Mary never come to tướng class on time.

5. Why does Johnson always get good marks?

6. Do you usually go shopping?

7. She seldom cries.

8. My father never has popcorn.

Bài tập dượt té sung

Exercise 1. Rewrite the following sentences in negative size.

1. They always go to tướng the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at home page.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going to tướng bed.

Đáp án:

1. They don’t always go to tướng the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at home page.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going to tướng bed.

Exercise 2. Put the correct size of the verbs.

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) to tướng the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) to tướng eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) to tướng different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She __________ (study) hard sánh that she can get into a top university.

17. We __________ (travel) to tướng different countries every summer.

18. The company __________ (develop) innovative products to tướng stay ahead in the market.

19. He __________ (work) tirelessly to tướng achieve his goals.

20. I __________ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Đáp án:

1. lives

2. study

3. play

4. goes

5. sleeps

6. likes

7. watch

8. travel

9. have

10. reads

11. works

12. arrives

13. drink

14. play

15. teaches

16. teaches

17. travel

18. develops

19. works

20. work

Exercise 3. Put the correct size of the verbs.

1. Sarah ___________ (go/goes) to tướng the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) to tướng travel to tướng new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Đáp án:

1. goes

2. study

3. watch

4. plays

5. eats

6. visit

7. works

8. like

9. barks

10. drinks

Exercise 4. Rewrite the following sentences as questions.

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án:

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m.?

Xem tăng những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh rất rất hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại tiếp nối rất rất hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối rất rất hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong rất rất hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại ngày nay hoàn thành xong tiếp nối rất rất hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo gót dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.