bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Chắc hẳn các bạn từng phát hiện thì thời điểm hiện tại tiếp tục (The present continuous) vô trong cả quy trình học tập giờ Anh của tớ. Dạng câu này là 1 trong mỗi cấu hình cơ bạn dạng nhất tuy nhiên bạn phải Note lúc học giờ Anh. Do ê, nhằm mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, các bạn hãy thực hành thực tế thiệt nhiều bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn nhằm có thể kiến thức và kỹ năng. ILA tiếp tục tổ hợp kho bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn với đáp án tiên tiến nhất vô nội dung tiếp sau đây.

Ôn luyện kiến thức và kỹ năng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục (Present continuous)

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Để triển khai xong chất lượng tốt những bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục (Present continuous) được dùng nhằm trình diễn miêu tả hành động/ vụ việc đang được ra mắt ở thời khắc thưa hoặc xoay xung quanh thời khắc thưa. Hành động/ vụ việc này vẫn ko kết thúc, còn nối tiếp ra mắt.

Bên cạnh ê, thì thời điểm hiện tại tiếp tục cũng rất được dùng làm mô tả một hành vi xẩy ra vô sau này sát hoặc hành vi lặp cút tái diễn tạo nên xấu đi.

2. Cách phân chia thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Công thức:

(+) S + am/is/are + V-ing

(-) S + am/is/are + not + V-ing

(Yes/no question) Is/ am/ are + S + Ving?

Ở dạng thắc mắc yes/ no, công thức vấn đáp sau:

• Yes, S + am/is/are.

hoặc

• No, S + am/is/are + not.

Ví dụ:

• At the moment, Monica is cooking dinner and her sister is setting the table. (Ngay giờ đây, Monica đang được nấu nướng bữa tối và em gái của cô ý đang được bố trí bàn ăn.)

• Andy is not working on the project. (Andy ko đang được thao tác bên trên dự án công trình.)

• Are they organizing a surprise tiệc ngọt for their children? (Họ với tổ chức triển khai một buổi tiệc bất thần mang đến con cái của mình không?)

• Who is he talking to lớn on the phone? (Anh ấy đang được thì thầm với ai qua quýt điện thoại thông minh vậy?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp, chỉ dẫn rõ ràng những dạng thắc mắc vô giờ Anh

2 tuần học tập test miễn phí

3. Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài luyện thì hiện nay tiếp diễn, hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận thấy loại thì này nhé!

Để nhận thấy thì thời điểm hiện tại tiếp tục, bạn cũng có thể phụ thuộc vào những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

• Now (bây giờ)

• Right now (ngay bây giờ)

• At the moment: (lúc này)

• At present: (hiện tại)

• At + giờ rõ ràng + now

Hoặc những động kể từ ngắn ngủn như:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Listen! (Lắng nghe!)

• Watch out! (Coi chừng!)

LƯU Ý: Các động kể từ sau ko được phân chia ở thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

cấu trúc remember

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục cơ bản

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài luyện 1: Điền dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc (sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn)

1. Look! The mèo (play) _______ with a ball of yarn.

2. We (study) _______ English at the moment.

3. They (not listen) _______ to lớn music right now.

4. My mom (cook) _______ dinner in the kitchen.

5. She (not wear) _______ a jacket because it’s warm outside.

6. What (you do) _______ this weekend?

7. The children (run) _______ around the playground.

8. I (read) _______ a book while waiting for the bus.

9. He (watch) _______ a movie in the living room.

10. It (rain) _______ outside, so sánh don’t forget your umbrella.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ vô giờ Anh

Bài luyện 2: Chọn đáp án đích thị mang đến thắc mắc dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. _______ you watching TV right now?

a) Is

b) Are

c) Am

2. What _______ they doing in the park?

a) is

b) are

c) am

3. _______ she listening to lớn music?

a) Is

b) Are

c) Am

4. _______ we playing soccer at the moment?

a) Is

b) Are

c) Am

5. _______ the dogs running in the backyard?

a) Is

b) Are

c) Am

6. _______ you reading a book?

a) Is

b) Are

c) Am

7. What _______ I doing wrong?

a) is

b) are

c) am

8. _______ the students studying for the exam?

a) Is

b) Are

c) Am

9. _______ he working on a project?

a) Is

b) Are

c) Am

10. _______ it raining outside?

a) Is

b) Are

c) Am

Bài luyện 3: Sắp xếp kể từ muốn tạo trở nên câu hoàn hảo dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. playing / soccer / they / are

2. watching / movie / I / am / a

3. swimming / she / is / pool / in / the

4. working / they / are / hard

5. listening / music / they / are / to

Bài luyện 4: Viết lại câu sau bên dưới dạng phủ định

1. I am eating dinner now. (I _______ eating dinner now.)

2. They are studying English. (They _______ studying English.)

3. She is playing tennis at the moment. (She _______ playing tennis at the moment.)

4. We are going to lớn the park. (We _______ going to lớn the park.)

5. He is watching TV right now. (He _______ watching TV right now.)

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục cơ bản

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục cơ bản

Bài luyện 1:

1. Look! The mèo is playing with a ball of yarn.

2. We are studying English at the moment.

3. They are not listening to lớn music right now.

4. My mom is cooking dinner in the kitchen.

5. She is not wearing a jacket because it’s warm outside.

6. What are you doing this weekend?

7. The children are running around the playground.

Xem thêm: công thức điện năng tiêu thụ

8. I am reading a book while waiting for the bus.

9. He is watching a movie in the living room.

10. It is raining outside, so sánh don’t forget your umbrella.

Bài luyện 2:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. b

6. b

7. c

8. b

9. a

10. a

Bài luyện 3:

1. They are playing soccer.

2. I am watching a movie.

3. She is swimming in the pool.

4. They are working hard.

5. They are listening to lớn music.

Bài luyện 4:

1. I am not eating dinner now.

2. They are not studying English.

3. She is not playing tennis at the moment.

4. We are not going to lớn the park.

5. He is not watching TV right now.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục nâng cao

Bài tập

Bài luyện 1: Điền dạng kể từ vô vị trí trống không (sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp tục hoặc đua thời điểm hiện tại đơn)

1. What (you/do) ________ right now?

2. They (sit) ________ in the park and (enjoy) ________ the sunshine.

3. She (study) ________ for her upcoming exam.

4. I (not/work) ________ on weekends.

5. How long (you/walk) ________ to lớn work every day?

6. The children (play) ________ football in the backyard.

7. He (always/ complain) ________ about everything.

8. We (wait) ________ for the bus at the bus stop.

9. It (rain) ________ outside, so sánh don’t forget to lớn take an umbrella.

10. The chef (cook) ________ a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds (sing) ________ in the trees.

12. What (you/think) ________ about the new movie?

13. The company (expand) ________ its business in different countries.

14. They (travel) ________ around Europe during their summer vacation.

15. My sister (learn) ________ to lớn play the guitar.

16. The team (practice) ________ hard for the upcoming match.

17. I (not/expect) ________ any visitors tonight.

18. The sun (shine) ________ brightly in the clear xanh rớt sky.

19. He (always/arrive) ________ late for meetings.

20. We (not/use) ________ plastic bags anymore.

Bài luyện 2: Điền kể từ vô vị trí trống không nhằm triển khai xong câu dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. I _______ for a walk in the park. (go)

2. They _______ their homework at the moment. (do)

2. She _______ her friend on the phone right now. (talk)

4. We _______ on a new project. (work)

5. He _______ a book in the library. (read)

6. The children _______ in the garden. (play)

7. The teacher _______ the lesson on the whiteboard. (write)

8. They _______ a tiệc ngọt at their house tonight. (have)

9. I _______ a cup of tea and relaxing. (have)

10. The dog _______ in the backyard. (play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu tại đây.

1. I are studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complain about her job, but she never bởi anything to lớn change it.

3. They is playing football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is work on a new project for his company.

5. Are you listen to lớn music while you are studying?

6. The mèo is chase a mouse around the house at the moment.

7. She is not liking the food here. She prefer the food at her favorite restaurant.

8. I am not understanding why he is always late for our meetings.

9. We are not go to lớn the tiệc ngọt tonight because we have other plans

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục nâng cao

bài tập

Bài luyện 1:

1. What are you doing right now?

2. They are sitting in the park and enjoying the sunshine.

3. She is studying for her upcoming exam.

4. I bởi not work on weekends.

5. How long bởi you walk to lớn work every day?

6. The children are playing football in the backyard.

7. He is always complaining about everything.

8. We are waiting for the bus at the bus stop.

9. It is raining outside, so sánh don’t forget to lớn take an umbrella.

10. The chef is cooking a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds are singing in the trees.

12. What bởi you think about the new movie?

13. The company is expanding its business in different countries.

14. They are traveling around Europe during their summer vacation.

15. My sister is learning to lớn play the guitar.

16. The team is practicing hard for the upcoming match.

17. I am not expecting any visitors tonight.

18. The sun is shining brightly in the clear xanh rớt sky.

19. He is always arriving late for meetings.

20. We are not using plastic bags anymore.

Bài luyện 2:

1. I am going for a walk in the park.

2. They are doing their homework at the moment.

3. She is talking to lớn her friend on the phone right now.

4. We are working on a new project.

5. He is reading a book in the library.

6. The children are playing in the garden.

7. The teacher is writing the lesson on the whiteboard.

8. They are having a tiệc ngọt at their house tonight.

9. I am having a cup of tea and relaxing.

10. The dog is playing in the backyard.

Bài luyện 3:

1. I am studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complaining about her job, but she never does anything to lớn change it.

3. They play football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is working on a new project for his company.

5. Are you listening to lớn music while you are studying?

6. The mèo is chasing a mouse around the house at the moment.

7. She does not lượt thích the food here. She prefers the food at her favorite restaurant.

Xem thêm: phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai

8. I bởi not understand why he is always late for our meetings.

9. We are not going to lớn the tiệc ngọt tonight because we have other plans.

Trên trên đây những bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn tiên tiến nhất. Loại thì này hoàn toàn có thể phức tạp, tuy vậy với những kiến thức và kỹ năng bên trên và sự rèn luyện chuyên cần, các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể vận dụng bọn chúng một cơ hội đúng chuẩn và thành thục.