các thì trong tiếng anh lớp 8

Tất tần tật về Các Thì nhập Tiếng Anh lớp 8 không hề thiếu, chi tiết

Tài liệu Tất tần tật về Các Thì nhập Tiếng Anh lớp 8 không hề thiếu, cụ thể trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu hình, cách sử dụng na ná bài bác luyện đem đáp án cụ thể nhằm mục tiêu mục tiêu canh ty học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt sản phẩm cao trong những bài bác đua môn Tiếng Anh lớp 8.

Cấu trúc những thì cơ bạn dạng nhập giờ Anh 

Bạn đang xem: các thì trong tiếng anh lớp 8

Như tất cả chúng ta đều đã biết nhập giờ Anh đem tổng 13 thì và sẽ giúp những chúng ta có thể nắm vững cách sử dụng cũng như thể cấu hình, tín hiệu nhận ra của từng thì thì tiếp sau đây đó là bảng tổng kết những kỹ năng nhưng mà chúng ta cần thiết nắm rõ so với từng thì

Tenses

Form ( cấu trúc)

Use (cách sử dụng)

Adverb( trạng tự động nhận biết)

Notes

( ghi chú)

Present simple

( Hiện bên trên đơn)

❖                                                                                                                       To be:

S + is/ am/ are + O

❖                                                                                                                       V:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/ Does + S + V + O?

Example: 

- Two and two is/ are four

- He usually gets up at 5 o’clock.

- My cousin doesn’t love collecting stamps.

- There is a ten-hour train every day in Long Bien railway Station.

- Diễn mô tả một thực sự phân minh, một chân lý luôn luôn đích thị.

- Diễn mô tả vụ việc thông thường xẩy ra ở thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả những thói quen thuộc, sở trường, luyện quán hoặc đặc điểm nhập thời điểm hiện tại.

- Dùng nhập chương trình tàu xe cộ, thời khóa biểu/ gian ngoan biểu.

- Always, usually, often, sometimes, seldom, hardly, rarely, never,…

- Every + time

Sau until/ as soon as

Nguyên tắc thêm thắt “es” sau V (S: he, she, it) hoặc N ( số nhiều)

- Từ tận nằm trong là / sh/ch/s/ss/x/ thì thêm thắt “es” 

eg: watch/watches, mix/ mixes

- Từ tận nằm trong là phụ âm + y: thay đổi nó trở nên i, thêm thắt “es”. 

Eg: study/ studies, cry/ cries.

- Lưu ý: 

do/ does, go/ goes, tomato/ tomatoes, potato/ potatoes. Nhưng: kilo/ kilos

Present continuous

( Hiện bên trên tiếp diễn)

(+) S + is/am/are + V-ing + O

(-) S + is/am/are + not + V-ing + O

(?) Is/ Am/ Are + S + V-ing + O

Example: 

- We are studying English now.

- they are building a super market near my house.

- At present Lam is listening to tát the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily.

- She is always talking loudly in the class.

- Diễn mô tả một vụ việc đang được xẩy ra bên trên thời gian rằng.

- Diễn mô tả một vụ việc đang được xẩy ra tuy nhiên ko nhất thiết bên trên thời gian nói

- Diễn mô tả nhị hoặc nhiều hành vi đang được nằm trong xẩy ra một khi ở thời điểm hiện tại.

- Lưu ý: tớ hem “always” nhập thì này nhằm nhấn mạnh vấn đề, phê bình, chỉ trích một hành vi xấu đi, ko đảm bảo chất lượng.

Now, at the moment, at present, right now,today, this + time …

Note: Những V chỉ cảm xúc, xúc cảm ko hem trong những thì tiếp diễn: love, lượt thích, hate, smell, feel,…

Nguyên tắc hem “ing” vào sau cùng V:

- V tận nằm trong là “e” thì quăng quật “e” trước lúc hem “ing”. Eg: write/ writing, ride/ riding

- V tận nằm trong là “ee”, không thay đổi hem “ing”. 

Eg: see/ seeing, agree/ agreeing

- V tận nằm trong là “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” trước lúc hem “ing”. 

Eg: die/ dying, lie/ lying.

- V là phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: stop/ stopping, rob/ robbing, plan/ planning.

- V đem nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: begin/ beginning, prefer/ preferring, regret/ regretting, permit/ permitting

- V tận nằm trong là “l”, tớ thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc hem “ing”. 

Eg: travel/ travelling, cancel/ cancelling.

- V tận nằm trong là “ic”, tớ hem “k” trước lúc hem “ing”.

Eg: picnic/ picnicking, traffic/ trafficking

Present perfect

( Hiện bên trên trả thành)

(+) S + have/has + P2 + O

(-) S + have/has + P2 + O

(?) Have/ Has + S + P2 +O?

Example:

- He has just repaired the TV mix. He is washing his hand now.

- Mai has learnt/ learned English for 10 years.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ và còn tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại và rất có thể kế tiếp nhập sau này.

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never,up to tát now, up to tát present,..

- In the last + time (month/ year..) 

Present perfect continuous

( Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + have/has + been + V-ing + O

(-) S + have/ has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

Example: 

- I have been walking since early morning. I am very tired now.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại và rất có thể kế tiếp nhập sau này.

Since, for, for a long time, for ages,…

Past simple

( Quá khứ đơn)

✔                                                                                                                    To be:

S + was/ were + O

✔                                                                                                                    V:

(+) S + V-ed + O

(-) S + didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

Example: 

- It was very hot yesterday.

- My family went to tát Da Lat last summer holiday.

- It was midnight. He closed the window, turned off the light and then went to tát bed.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ và đang được kết giục, không thể tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn mô tả hàng loạt những hành vi tiếp nối đuôi nhau nhau nhập quá khứ.

- Ago, last, yesterday, in/ on + time in the past,…

Nguyên tắc thêm thắt “ed” vào sau cùng động kể từ ( đem quy tắc):

- V tận nằm trong là “e”, không thay đổi “e” rồi thêm thắt “d”. Eg: tie/ tied, smoke/ smoked, hope/ hoped.

- V đem phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, tớ gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: stop/ stopped, rob/ robbed.

- V đem nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, tớ gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. Eg: prefer/ preferred, regret/ regretted.

- V tận nằm trong là “l”, tớ thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: travel/ travelled, cancel/ cancelled.

- V tận nằm trong là phụ âm + y,  đổi nó trở nên i, thêm thắt “ed”. 

Eg: study/ studied, cry/ cried.

- V tận nằm trong là “ic”, tớ thêm thắt “k” trước lúc thêm thắt “ed”.

Eg: picnic/ picnicked, traffic/ trafficked

Past continuous

( Quá khứ tiếp diễn)

(+) S + was/were + V-ing + O

(-) S + was/ were + not + V-ing + O

(?) Were/ Was + S + V-ing +O?

Example:

- At 8 pm yesterday, I was going out with my friends.

- While Tom Cat was sleeping, Jerry Mouse appeared and took a piece of cheese away.

- Diễn mô tả (những) hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập nhập quá khứ.

-  Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra thì đem hành vi không giống xen nhập.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Past perfect

( Quá khứ trả thành)

(+) S + had + P2 + O

(-) S + hadn’t + P2 + O

(?) Had + S + P2 + O?

Example: 

- When Henry came last Sunday, Ann had left for Paris.

- This hospital had been built for children before 1985.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống ở nhập quá khứ.

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước 1 thời điểm nhập quá khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while, before, after

Past perfect continuous

( Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + had + been + V-ing + O

(-) S + hadn’t + been+ V-ing +O

(?) Had + S+ been + V-ing + O?

Example:

- She had been waiting for you for nearly three hours before you were present.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác/ 1 thời điểm ở nhập quá khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Simple future

( Tương lai đơn)

(+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ Shall + S + V + O?

Example: 

- It is raining cats and dogs, I will stay here till it clears up.

- I will help you when you have trouble.

- Will you stop talking please?

- Quyết toan tiếp tục làm những gì tức thì bên trên thời gian rằng ( ko chắc hẳn rằng tiếp tục xảy ra)

- Lời hứa hứa hẹn làm những gì, ngỏ ý canh ty ai,…

- Yêu cầu ai làm những gì một cơ hội trang nhã.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Near future

( Tương lai gần)

●                                                                                                                         S + is/am/are + going to tát + V + O

●                                                                                                                         S + is/am/are +V-ing + O

Example:

- We are going to tát Finish this course on August.

- There are many đen giòn clouds in the sky. It is going to tát rain.

- I am studying Chinese next year.

- Kế hoạch, ý định và được chuẩn bị sẵn kể từ trước

- Dự đoán một việc chắc hẳn rằng tiếp tục sớm xẩy ra phụ thuộc trường hợp của thời điểm hiện tại.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

- Động kể từ “come, go” ko được ung nhập cấu hình Be + going to tát + V

Example: 

I am going to tát come/go to Hanoi next month

Future continuous

( Tương lai tiếp diễn)

(+) S + will+ be + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + be + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + be + V-ing + O?

Example:

- At 8 am tomorrow, we will be attending a meeting.

- When he comes back, the children will be sleeping.

- Diễn tả/ Dự kiến một hành vi tiếp tục đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập tương lai

- Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Future perfect

( Tương lai trả thành

(+) S + will + have + P2 + O

(-) S + will/ shall + not + have + P2 + O

(?) Will/ Shall + S + have + P2 + O?

Example:

- When he returns, they will have built this bridge.

- By the over of this year, my parents will have got married for 50 years.

- Diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi nhập tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es 

- By + time in the future

- Before

Future perfect continuous

( Tương lai hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + will + have + been + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + have + been + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + have been + V-ing + O?

Example: 

- By June he will have been living here for 10 years.

- Nhấn mạnh một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi nhập tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When

- By + time in the future

- before 

Bài luyện ứng dụng

1. ............................ (you/have)  a nice time in Rome?

2. ............................ (you/finish)  your homework yet?

3. He (be)........................ at his computer for six hours.

4. How many people (die)................... in the fire yesterday?

5. I (not/know).................... much about art, but I lượt thích some artists.

6. I (wait)...................... for ages when finally the bus arrived.

7. I (receive)....................... a postcard from Jane yesterday.

8. I (never/be).................. sailing, what’s it like?

9. It was late.  Most of the shops (close)..................... .

10. It (rain)...................... when I got up this morning.

11. Janet (start)................... a new job in September.

12. Nelly (have) ........................ a great time in Thủ đô New York at the moment.

13. She was cooking dinner when we (arrive)....................  .

14. She (just/come) ....................... back from a Mediterranean cruise.

14. When I got the airport I realized I (forget)....................my passport.

15. As soon as they (arrive).....................we had dinner.

16. When they were driving home page last night they (see)..............a terrible accident.

17. Where ...............................(Robert/live) now?

18. Who (Mandy/talk)..... …. ..........to?

19. What would he have done if he (be)………..……. there?

20. I am very sorry but I (not finish) …………….…….  reading the book yet.

21. She (be)…..………. ill since last Monday. She won’t be able to tát go to tát the sea-side next week-end.

22. I decided to tát learn Greek while we (live)………………… in Delphes.

23. They were going to tát town when I (see)………….. them this morning.

24. If  I (bump) ………….. into a ghost, I think I would run rẩy away fast or scream.

25. He was caught after he (wander)……………… in the eastern Highlands all night.

26. We know he (buy)………..…….. a new house in a small lane quite recently, but we don’t know whether he has sold his old house.

27. I have never seen him again since I (leave)…………… nước Australia in 1964.

28. Who is this lady? She (move)…………… into No 4 last month.

29. This khách sạn is empty, it (not live)…………..…. in for a long time.

30. Yesterday afternoon he (have)……..……… a nap in the garden chair when a boy dropped a ball on his head.

31.It’s the first time I …………….(eat) this.

32This is the worst storm I ……………(ever see).

33. It was the first time I ……………………(ever see) such a beautiful girl.

34. It was the most exciting film I …………………(ever see).

35. This was the dirtiest looking dog I ……………….(ever see).

36.My friend…………….. (not see) u for many years when I ……… (meet) him last week.

37.After John………………… (wash) his clothes, he (begin) ………….to tát study.

38.She came into the room when they ……………….(watch) television.

39.As soon as we find another apartment, we ………………. (move).

40.She …………… (play) the piano when our guests ………… (arrive) last night.

Xem thêm thắt những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 không hề thiếu, cụ thể khác:

  • Ngữ pháp, bài bác luyện Câu con gián tiếp lớp 8 đem đáp án

  • Ngữ pháp, bài bác luyện Câu đơn, câu ghép, câu phức lớp 8 đem đáp án

  • Bài luyện Must và Have to tát lớp 8 đem đáp án

  • Bài luyện Should – Shouldn’t lớp 8 đem đáp án

  • Trọn cỗ kể từ vựng Tiếng Anh lớp 8 không hề thiếu, chi tiết

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con cái, được tặng không tính phí khóa ôn đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn không tính phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.