can the sales team meet its financial

Câu hỏi:

25/04/2023 833

Bạn đang xem: can the sales team meet its financial

B. objectives

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: to tướng achieve/ meet/ accomplish + objective: đạt được mục tiêu

Dịch: Nhóm bán sản phẩm rất có thể thỏa mãn nhu cầu những tiềm năng tài chủ yếu của tớ không?

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were lost in the forest, _______ luckily my friend had a map in his backpack.

A. and

B. so

C. for

D. but

Câu 2:

Rewrite the sentence

The unemployment rate is getting higher, sánh the crime rate is becoming higher as well.

Câu 3:

My cousin and I ______ on the computer when there was a power cut.

A. were playing

B. is playing

C. have been playing

D. had played

Câu 4:

Are you sure you told me? I don't recall _____ about it.

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

A. having told

B. to tướng have told

C. having been told

D. to tướng have been told

Câu 5:

The alarm was raised too late because when the emergency crew arrived, no less kêu ca 10,000 gallons of oil has gusted into the stream.

A. raised

B. arrived

C. less

D. has gusted

Câu 6:

Jenny often ________ jeans and T-shirt at school but she ________ a gorgeous dress today.

A. wears – is wearing

B. is wearing – wears

C. wear – is wearing

D. wears - wears

Câu 7:

I don't think mothers should be discouraged ____ outside the home page.

A. to tướng work

B. from working

C. to tướng working

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

D. working