chất nào là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 141,961

Bạn đang xem: chất nào là amin bậc 2

C. CH3NHC2H5.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Chỉ đem CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro vô phân tử amoniac bị thay vì gốc hiđrocacbon.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là đem lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin nào là sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

Xem thêm: bài văn miêu tả con vật

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ma, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit đem nhiệt độ nhiệt độ chảy tương đối cao, Lúc lạnh lẽo chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ma, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, vô hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ trả 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm tho đều độc. Số nhận định và đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất đem phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

D. Chất mập.