nguyên tử khối của cl

 • Tính hoá trị lưu hoàng vô ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị lưu hoàng trong những ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: nguyên tử khối của cl

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác lăm le công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A

  Xác lăm le công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A. thạo vô A đem 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ trọng lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 đợt. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác lăm le bộ phận theo đòi lượng của những yếu tắc đem vô ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác lăm le bộ phận theo đòi lượng của những yếu tắc đem vô ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%

  Giúp với cấp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%, lượng mol của ăn ý hóa học bởi vì 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) lối vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đòi những sơ vật dụng phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ vật dụng phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu láo ăn ý khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ vật dụng sau và cho thấy tỉ trọng số nguyên vẹn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.thạo rằng X tạo nên bởi vì 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na thuộc tính với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2

  Cho Na thuộc tính với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ma khiết và lếu láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ma khiết và lếu láo ăn ý. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và ăn ý chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của ăn ý hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thuộc lượng hóa học, bị tiêu diệt khi A với khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Xem thêm: thể loại văn học dân gian ra đời ở đông nam á thời cổ trung đại là

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau khoản thời gian thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn chiếm được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi đưa đến b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi đưa đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ vật dụng phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ vật dụng phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác lăm le thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng ăn ý hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu láo ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu láo ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu láo ăn ý ban sơ.

  b) Tính lượng muối hạt tạo nên trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì chiếm được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết cấp ạ

   c1: phân biệt không gian color h2,co2 khi vô nhì lọ riêng lẻ bị rơi rụng nhãn bởi vì cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào trong bình, tiếp sau đó vứt tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm nhen.

            a) C cháy không? Tính lượng C sót lại vào trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô lếu láo ăn ý khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên?

  có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng chừng cao

  nêu hiện tượng lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, mang lại ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ mang lại ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác lăm le hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác lăm le hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời