chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen

Câu hỏi:

17/09/2019 65,652

Bạn đang xem: chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen

C. Al4C3.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

AgC≡CAg + 2HCl → HC≡CH + 2AgCl↓

2CH4 15000CCH≡CH + 3H2

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH≡CH

→ Chất ko pha chế thẳng được axetilen là Al4C3

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 2:

Cho sơ vật phản xạ sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3

X đem công thức kết cấu là

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều hoàn toàn có thể đích.

Câu 3:

Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4:

C4H6 đem từng nào đồng phân mạch hở ?

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Ankin C6H10 đem từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa hóa học nhằm nhận thấy phụ vương hóa học bên trên là

A. dung dịch AgNO3/NH3 và hỗn hợp Brom.

B. dung dịch KMnO4 và hỗn hợp Brom.

C. dung dịch Brom và Ca(OH)2.

Xem thêm: let's go to the cinema

D. dung dịch KMnO4 và Ca(OH)2.