chất nào sau đây là tripeptit

Câu hỏi:

23/08/2021 19,050

A. Ala-Ala-Gly.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là tripeptit

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Phương pháp giải:

Tripeptit là ăn ý hóa học cơ học được tạo ra kể từ thân phụ gốc α-amino axit links cùng nhau vị những links peptit (chứa 2 links peptit).

Giải chi tiết:

Ala-Ala-Gly là tripeptit.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đấy là hóa học béo?

A. Etyl acrylat.

B. Tripanmitin.

C. Etyl fomat.

D. Etyl axetat.

Câu 2:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tính năng với lượng hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối bột. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Polime vô sản phẩm này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn lếu ăn ý Mg, Al vô oxi dư, mang đến thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Khi thủy phân tristearin vô môi trường xung quanh axit, chiếm được thành phầm là:

A. axit panmitic và etanol.

B. axit stearic và glixerol.

C. axit panmitic và glixerol.

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

D. axit oleic và glixerol.