cho sơ đồ chuyển hóa sau

Câu hỏi:

04/09/2019 10,677

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Cho sơ đồ dùng gửi hóa sau:

X +CH3OH/HCl, to Y +C2H5OH/HCl, to Z +NaOH du, to T 

Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là những hóa học cơ học chứa chấp nitơ. Công thức phân tử của Y và T là

A. C6H12O4N và C5H7O4Na2N.

B. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl.

C. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.

Đáp án chủ yếu xác

D. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất rắn ko color, dễ dàng tan nội địa, kết tinh ma ở ĐK thông thường là

A. C2H5OH.

B. C6H5NH2.

C. H2NCH2COOH.

D. CH3NH2.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Để cọ tinh khiết ống thử sở hữu bám anilin, hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp HCl.

B. Các amin đều ko độc, được dùng nhập chế phát triển thành thức ăn.

C. Tại sức nóng chừng thông thường, toàn bộ những amin đều tan nhiều nội địa.

D. Tất cả những amin đều thực hiện quỳ tím độ ẩm chuyển màu sắc xanh rờn.

Câu 3:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly- Ala. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên kiềm là

A. 4

B. 5

C. 3

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

D. 2

Câu 4:

Cho mặt hàng những chất: hỗn hợp saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra ancol là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 6:

Tiến hành thử nghiệm với những hỗn hợp X, Y, Z, và T. Kết ngược được ghi trên bảng sau;

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

T

Dung dịch Br2

Kết tủa trắng

Y

Quỳ tím

Quỳ tím gửi sang trọng color xanh

X, Z

Dung dịch AgNO3 nhập NH3 đun nóng

Kểt tủa Ag white bạc

Z

Cu(OH)2

Tạo hỗn hợp màu xanh da trời lam

X, Y, Z, T theo thứ tự là

A. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.

B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.

C. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol.