đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

9 Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 1 đem đáp án

Bộ 9 đề đánh giá Tiếng Anh lớp 1 cuối học tập kì 2 đem đáp án sau đây nằm trong cỗ đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp một năm 2022 - 2023 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. 9 Đề đánh giá thời điểm cuối năm giờ đồng hồ Anh lớp 1 đem đáp án bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 công tác mới nhất không giống nhau được chỉnh sửa bám sát công tác học tập hùn học viên lớp 1 ôn luyện Tiếng Anh hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì đua tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

Xem thêm: Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều số 1 MỚI

I. Đề đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 đem đáp án - Đề số 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

1. _ e a _

2. d _ c _

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

3. l _ l l _ p _ p

4. _ a _

III/ Count and write

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

IV/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. this?/ is/ What/

_______________________________________

3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

-The end-

Đáp án đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2  - Đề 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______an________ apple

2. ______an________ umbrella

3. ______a________ boy

4. ______a________ jug

5. ______an________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

1. pear

2. duck

3. lollipop

4. hat

III/ Count and write

1. Ten mangoes

2. Two cats

3. Four elephants

IV/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. Is it a plane?

2. What is this?

3. I have my lunchbox.

II. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án - Đề số 2

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại. 

1. A. ballB. bananaC. pear
2. A. fishB. frogC. choose
3. A. cookieB. legC. hand
4. A. sevenB. tenC. many
5. A. sit downB. nameC. raise your hand

II. Read and match. Đọc và nối.

1. la. __at
2. kb. tu____
3. bc.  bir___
4. cd. ___ite
5. de. ___ion

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo. 

1. nose/ This/ my/ is/ ./

__________________________

2. legs/ are/ These/ my/ ./

__________________________

3. they/ are/ What/ ?/

__________________________

4. hippos/ are/ They/ ./

__________________________

5. sandwich/ I/ a/ have/ ./

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Read and match. Đọc và nối.

1 - e - lion;

2 - d - kite;

3 - b - tub;

4 - a - cat;

5 - c - bird;

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - This is my nose.

2 - These are my legs.

3 - What are they?

4 - They are hippos.

5 - I have a sandwich.

III. Đề đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 1 đem đáp án - Đề số 3

I. Read and Match (Đọc và nối)

AB
1. Good morninga. Tạm biệt
2. Good afternoonb. Chào buổi sáng
3. Good byec. Ngồi xuống
4. Stand upd. Chào buổi chiều
5. Sit downe. Đứng lên

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ đang được cho)

1. Goodbye./ later/ See/ you/ .

2. mum/ That/ my/ is/ ./

3. a/ Is/ robot/ this/ ?/

4. for/ What/ have/ you/ do/ lunch/ ?/

5. apple/ I/ juice/ like/ ./

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1. A. pupilB. teacherC. Desk
2. A. mumB. doctorC. Vet
3. A. cakeB. bottleC. ice cream
4. A. bikeB. taxiC. hand
5. A. IB. dadC. she

Đáp án đề đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh

I. Read and Match (Đọc và nối)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ đang được cho)

1 - Goodbye. See you later.

2 - That is my mum.

3 - Is this a robot?

4 - What tự you have for lunch?

5 - I lượt thích táo khuyết juice.

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

IV. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 1 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 4

I. Look and write:

up down juice apples a boy

a girl a book a car

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look and write:

up; down; juice; apples; a boy;

a girl; a book; a car;

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

1. My name’s Sue

Good morning, Sue.

2. How are you?

Fine,thank you.

3. A book. thank you.

You’re welcome.

4. Good- bye!

See you tomorrow!

5. Cookies, please.

Here you are.

6. I lượt thích pink.

Me, to!

IV. Connect:

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Which are the same? Circle.

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VI. Which is different? Write an X.

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Đề đua cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án số 5

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my  ________.

2. How many _______?

3. There are _______ cars.

4. How _______ is Lam?

5. I am seven _______ old.

II. Read and match.

AB
1. Lisa needs somea. banana.
2. Thankb. táo khuyết.
3. Mai wants ac. balls.
4. cảm biến yourd. you
5. Bobby has ane. hand.

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

_______________________

2. How/ many/ balls/ ?

_______________________

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

_______________________

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_______________________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_______________________

Xem thêm: phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ___bedroom_____.

2. How many ___cars____?

3. There are ___five____ cars.

4. How ____old___ is Lam?

5. I am seven ___years____ old.

II. Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

___That is a teddy bear._______

2. How/ many/ balls/ ?

______How many balls?_______

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

______Kim has two kites._____

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_____I have a doll._________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_____How old is he?_______

VI. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 I-Learn Smart Start số 6

I/ Look, read, and color

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a red car

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a pink car

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a xanh rờn car

Xem đáp án

Hướng dẫn: Đọc và tô màu sắc theo dõi đòi hỏi từng câu

1. Nó là một cái xe hơi màu sắc đỏ

2. Nó là một cái xe hơi màu sắc hồng

3. Nó là một cái xe hơi blue color domain authority trời

II/ Look at the picture and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

1. b _ n _ _ a

2. _ a l l

3. k i _ c h _ n

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

4. _ o u _ e

5. s _ n d w _ c h

6. _ n _ k _

Xem đáp án

1. banana

2. ball

3. kitchen

4. mouse

5. sandwich

6. snake

III/ Read and tick

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. This is my living room

B. This is my bedroom

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I have a car

B. I have a doll

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I’m three

B. I’m four

VII. Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối trí thức số 7

I. Look at the picture and complete the words

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

I can see a ________________

2. Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

He is ____________________

3. Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối trí thức số 1

That’s a _

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

I. Look at the pictutes and complete the following words

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

What is the zebra doing?

__________________________

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Where is Mom?

__________________________

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra số 9

I/ Look at the pictures and match

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

A. An elephant

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

B. A farm

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

C. A car

4. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

D. A hat

5. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

What are they?

_____________________

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

What color is it?

_____________________

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Is it a pear?

_____________________

III/ Look at the pictures and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

1. c _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. p _ a _ e

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

4. c _ o c o d _ l _

5. s _ n d w _ c h

Xem thêm: tính từ đuôi ing và ed

6. b _ n _ n _

Xem cụ thể tại: Đề đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trên đấy là toàn cỗ nội dung đề đua và đáp án của Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 đem đáp án.