every nation and every country has its own customs and traditions

1 Read the passage below then decide which statements are TRUE or FALSE.

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác quá hạn.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

Note

Font:

Typing text

Font: