food and drink which strongly

Câu hỏi:

20/03/2020 71,429

D. stimulate

Bạn đang xem: food and drink which strongly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về kể từ vựng

A. boost /bu:st/ (v): nâng lên, tăng cường

B. motivate /'moʊtɪveɪt/ (v): khuyến khích, giục đẩy

C. encourage /ɪn'kɜ:rɪdʒ/ (v): khuyến nghị, động viên

D. stimulate /'stɪmjuleɪt/ (v): kích thích

=> strongly stimulate the body: tác dụng uy lực lên cơ thể

* Phân biệt stimulate với motivate và encourage

+ Encourage là kích ứng kéo theo hành động

+ Motivate và stimulate là khuyến nghị, khuyến khích về mặt mày tinh anh thần

Tạm dịch: Đồ ăn và đồ uống loại nhưng mà kích ứng uy lực lên khung người trái đất hoàn toàn có thể tạo ra stress.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 2:

They were ví _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 3:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to lớn us.

A. look up to lớn

B. look forwards   

C. look for     

D. look down on

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to lớn make way for farming.

A. allow farming to lớn take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way to lớn farming

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation           

B. Deforestation    

C. Deformation         

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

D. Degradation