how fashionable a pair of trainers you have

Câu hỏi:

22/03/2020 78,512

A. Do you want to lớn know where I bought them?

Bạn đang xem: how fashionable a pair of trainers you have

B. Thanks for your compliment.

Đáp án chủ yếu xác

C. I know it's fashionable.

Đáp án B

Tình huống giao phó tiếp

Tạm dịch:

Mai: "Đôi giầy thể thao của người sử dụng nom thiệt năng động."

Nam: “______________________.”

A. quý khách cũng muốn biết điểm mua sắm nó không?           
B. Cảm ơn vì thế điều khen ngợi.

C. Tớ biết nó đặc biệt năng động.     
D. Ồ, đương nhiên

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

A. passion  

B. passionately      

C. passionless       

D. passionate

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to lớn a charity organisation.

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 4:

Hoang ______ his tin nhắn four times a week in order not to lớn miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday to lớn see his father who was taken to lớn ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

D. the-0