i wondered the right thing

Câu hỏi:

10/06/2020 71,216

A. whether I was doing

Bạn đang xem: i wondered the right thing

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Câu chất vấn Yes/No so với câu con gián tiếp sử dụn If/Whether.

HTTD lùi tobe trở thành “was/were”

Dịch: Tôi tự động chất vấn tôi với đang khiến đúng không nào.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

They said that they had been driving through the desert ...............

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Câu 2:

The woman asked ............... get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Câu 3:

Peter said that if he ............... rich, he ............... a lot.

A. is – will travel

Xem thêm: toán lớp 2, sách giáo khoa

B. were – would travel

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

Câu 4:

They told their parents that they ............... their best to tát vì thế the test.

A. try

B. will try

C. are trying

D. would try

Câu 5:

Ba said he ............... some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

Câu 6:

The scientist said the earth ............... the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra