if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 18,689

A. Tom wanted vĩ đại take a break with Daisy.

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

B. Tom advised Daisy vĩ đại take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted vĩ đại take a break, and sánh did Daisy.

Câu trần thuật với lời nói khuyên nhủ tao người sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + vĩ đại V: khuyên nhủ ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said vĩ đại Daisy.

= Tom advised Daisy vĩ đại take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom phát biểu với Daisy.

= Tom khuyên nhủ Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak vĩ đại lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was sánh weak.

C. The woman was sánh weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, sánh she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let bủ in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited bủ although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow bủ vĩ đại enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited bủ vĩ đại the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked bủ vĩ đại get out of the club because I was not a thành viên.

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Câu 3:

The meal didn’t cost sánh much as I expected.

A. The meal cost less than thở I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little than thở I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels vĩ đại look taller.

A. In order vĩ đại look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that vĩ đại look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels vĩ đại make her taller.

D. Madeleine buys high heels vĩ đại look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better than thở any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better than thở his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.