it was obvious that the deal

Câu hỏi:

22/03/2020 42,786

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: it was obvious that the deal

It was obvious that the giảm giá was no longer tenable, so sánh we kicked it into touch.

D. approved it

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trái khoáy nghĩa - Kiến thức về kể từ vựng

Tạm dịch: Rõ ràng là thỏa thuận hợp tác không hề rất có thể triển khai được, chính vì vậy Cửa Hàng chúng tôi vẫn bỏ vứt nó.

=> Kick st into touch/into the long grass: bỏ vứt, ngừng lại >< approve /ə'pru:v/: phê duyệt, đồng ý

Các đáp án khác:

A. measure /'meʒər/ (v): đo lường

B. mention /'menn/ (v): đề cập

C. forget /fər'get/ (v): quên

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. to lớn laugh 

D. to laughing

Câu 2:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 3:

Every week, his mother goes to lớn _____ university to lớn visit him while my mother has never come to lớn visit bầm since I went to lớn _____ university.

A. the-0      

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp to lớn school every day but today I _____ to lớn school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Many of the people who attended Major Gordon's funeral _____ him for many years.

A. didn't see         

B. wouldn't see     

C. haven't seen     

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

D. hadn't seen