it's possible that we won't go camping this weekend

Câu hỏi:

06/07/2022 1,002

Bạn đang xem: it's possible that we won't go camping this weekend

A. We will probably go camping this weekend.

B. We will not go camping this weekend.

C. We may not go camping this weekend.

Đáp án chủ yếu xác

D. We must not go camping this weekend.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: C

Dịch: Chúng tôi có lẽ rằng sẽ không còn chuồn cắm trại tuần này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

This house was built years ago. It is still in very good shape.

A. This house, which built years ago, is still in very good shape.

B. This house, built years ago, is still in very good shape.

C. This house, building years ago, is still in very good shape.

D. This house, which was built years ago is still in very good shape.

Câu 2:

I think it’s necessary vĩ đại tell Tim about it at once.

A. Tim may be told about it at once.

B. Tim should be told about it at once.

C. Tim must be told about it at once.

D. Tim might be told about it at once.

Câu 3:

“Have you ever been vĩ đại Japan?” he asked bầm.

A. He told bầm if I had gone vĩ đại nhật bản.

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

B. He wanted vĩ đại know whether had I been vĩ đại nhật bản.

C. He ed bầm if nhật bản was visited by bầm.

D. He asked bầm if I had ever been vĩ đại nhật bản.

Câu 4:

It is essential that we meet him at the airport.

A. He must be met at the airport.

B. He might be met at the airport.

C. He should be met at the airport.

D. He may be met at the airport.

Câu 5:

The people watched the game. None of them will ever forget it.

A. None of the people that watched the game will ever forget it.

B. The people watched the game none of whom will ever forget it.

C. Nobody that watched the game will ever forget it.

D. Both A and C are correct.

Câu 6:

“Let’s go vĩ đại the cinema tonight. ” he suggested.

A. He suggested they vĩ đại go vĩ đại the cinema that night.

B. He suggested going vĩ đại the cinema that night.

C. He suggested that they went vĩ đại the cinema that night.

Xem thêm: làm mềm nước cứng tạm thời

D. He suggested that let’s them go vĩ đại the cinema that night.