johnny used to be one of the most

Câu hỏi:

27/03/2020 48,571

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: johnny used to be one of the most

Johnny used to tát be one of the most _________ athletes in my country.

C. successful

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Đằng sau vị trí rỗng là “athletes”, đó là một danh kể từ, vậy nên đứng trước nó cần là 1 trong tính kể từ nhằm té nghĩa mang lại danh kể từ.

Trong 4 đáp án chỉ mất đáp án C là tính kể từ.

Dịch câu: Johnny từng là 1 trong những trong mỗi vận khích lệ thành công xuất sắc nhất ở nước tôi

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The 22nd SEA Games consisted of athletes from eleven _________countries.

A. participate

B. participant

C. participation

D. participating

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Some species of rare animals are in _________ of extinction.

A. danger

B. dangerous

C. danger

D. endanger

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

While they were ________tables, he was _________ the radio.

A. arranging - listening to

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

B. arranging - hearing

C. laying -listening to

D. making- hearing

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Economic reforms are often carried _________ to promote the developing of a country.

A. out

B. on

C. for

D. in

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.     

Have you seen Kate?” “No, but she _________ be at her desk.”

A. may

B. ought

C. would

D. can

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Tim broke his arm and couldn’t battle in the final.

A. If Tim didn’t break his arm, he could battle in the final. 

B. If Tim hadn’t broken his arm, he could battle in the final now 

C. Tim couldn’t battle in the final due to tát his broken arm. 

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

D. But for his broken arm, Tim couldn’t have played in the final.