kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Câu hỏi:

17/05/2023 9,630

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

B. MgSO4.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

A. HCl + Al → AlCl3 + H2

B. MgSO4 + Al: Không phản ứng

C. CuCl2 + Al → AlCl3 + Cu

D. Fe2(SO4)3 + Al → Al2(SO4)3 + FeSO4

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol este X rồi dẫn thành phầm cháy vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 40 gam kết tủa. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5. 

B. HCOOC2H5. 

C. CH3COOCH3.

D. HCOOCH3.

Câu 2:

Chất rắn X dạng sợi, white color, ko tan nội địa trong cả Lúc đun rét. Thủy phân trọn vẹn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim nhận được hóa học Y. Nhận lăm le này sau đó là đúng?

A. Chất X là xenlulozơ.

B. Chất Y là sobitol.

C. Phân tử khối của Y là 162. 

D. Chất X là tinh nghịch bột.

Câu 3:

Chất này tại đây không tồn tại kỹ năng thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?

A. K3PO4.

Xem thêm: phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào

B. Na2SO4.

C. Ba(OH)2.

D. K2CO3.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo thích hợp E bao gồm triglixerit X và những axit phệ Y (tỉ lệ mol của X và Y là một trong những : 1) cần thiết vừa vặn đầy đủ 6,315 mol O2, nhận được CO2 và 4,23 mol H2O. Cho m gam X thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp brom, thấy đem 0,09 mol Br2 đang được nhập cuộc phản xạ. Hiđro hóa trọn vẹn E (Ni, t°) rồi mang lại thành phầm thuộc tính với cùng một lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được x gam muối bột. Giá trị của x là

A. 72,6.

B. 55,84. 

C. 82,68.  

D. 48,40.

Câu 5:

Thủy phân trọn vẹn CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH đều thu được

A. C2H5OH. 

B. CH3COONa.

C. C2H5COONa.

D. CH3OH.

Câu 6:

Chất X thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra kết tủa tan vô axit HCl. Chất X là

A. K2SO4. 

B. NaCl. 

C. NaHCO3. 

D. Ca(NO3)2.

Xem thêm: các thành phần của ngôn ngữ lập trình