nguyên hàm của sin bình x

 • Đáp án D

  Dựa nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, những khu đô thị loại I của VN là TP Hải Phòng, Huế, TP Đà Nẵng.

  Bạn đang xem: nguyên hàm của sin bình x

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f(x) = {\sin ^2}x\).

  • A. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • B. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • C. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • D. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)

  Đáp án đúng: D

  Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm

  \(\int {{{\sin }^2}xdx = \int {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C} }\)

  Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=4x^3-3x^2+2 biết F(-1)=3
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sqrt(3x+1)
 • Cho f'(x)=3-5sinx và f(0)=10
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(5x-2)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số 1/{sin^2}x.{cos^2}x
 • Tình tích phân 2 cho tới 5 (1/x)dx
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=cos2x
 • Biết F(x) là 1 trong vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=1/x-1 và F(2)=1 tính F(3)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số 1/(4-x^2)dx
 • Nguyên hàm sin2xdx=-cos2x/2+C